Vad betyder obestånd?

Oftast upptäcker den som har en fordran på företaget att det kan vara på obestånd. Antingen kan man då komma överens om en avbetalningsplan eller ett så kallat ”ackord” (se förklaring längre fram i texten). I värsta fall begär fordringsägaren utmätning via Kronofogden för att få betalt.

När en person eller ett företag hamnat på obestånd, eller insolvens, är problemet inte tillfälligt. Man klarar inte längre av att betala sina skulder. För att undvika en konkurs behöver företagaren bevisa att obeståndet är tillfälligt exempelvis på grund av en kundförlust eller att man investerat tungt under en kort tid. Om man inte kan betala sina skulder under en längre tid kan företagaren tvingas avyttra sina tillgångar för att betala. En konkurs betyder att tillgångar används för betalning av skulder till fordringsägarna.

När bör man agera och hur gör man?

Det viktigaste är att agera löpande genom kontroller, dokumentation och en fast hand vad gäller ordning och reda i företaget. Ett sådant företag kommer sällan på obestånd efter som du har en god koll från månad till månad och kan se om trenden vänder nedåt. Detta betyder att du kan agera i tid. Det är också vanligt att man ser trenden men tror att vissa saker ska ramla på plats och man väntar, och väntar…lite till bara – tills det är för sent. Då tittar man i backspegeln och säger till sig själv ”jag skulle aldrig ha litat på den personen, eller den händelsen, eller väntat…”.

Man behöver agera omedelbart när man ser tecken som inte är bra, en trend som vänder, eller en händelse som gör att man kanske förlorar en affär eller pengar. Så länge du har kontroll på din löpande ekonomi och en god överblick kan du påverka händelseförloppet.

Hur ser varningssignalerna ut?

Går det att undvika en konkurs med ett så kallat ackord?

Det börjar med likviditetsproblem. Den första varningssignalen är förstås att företaget får svårt med sina betalningar, men det kan också vara att du ser att företaget kommer att få svårt på grund av en förlorad affär. Vi har också sett yttre påverkan som exempelvis när Corona-epidemin bröt ut, detta var så massivt att företag som hade gått utmärkt plötsligt förlorade hela sitt kundklientel över natten. Detta är tufft att värja sig emot, men en tanke är att säkerställa kunder från olika områden. Man kan ha en del av verksamheten som fungerar online.

Det första du ska göra är att minska kostnaderna så snabbt du kan, och även se vilka pengar du har på ingång, är det en kund som inte har betalat i tid? Kan du avsluta ett jobb snabbare och fakturera? Man kan också upprätta ett ackord. Detta betyder att fordringsägarna skriver av en del av fordran för att företaget (gäldenären) ska undvika konkurs. Man kan komma överens om en plan för pengarna.

Det finns två sorters ackord som kallas underhandsackord och offentligt ackord. Underhandsackordet är en frivillig uppgörelse där det krävs samtycke från alla fordringsägare (borgenärer). Om det finns en majoritet för ackordet kan dessa fordringsägare anlita god man eller domstol för att påtvinga övriga fordringsägare ett så kallat tvångsackord. Ett offentligt ackord innefattar de oprioriterade fordringarna, det vill säga de som inte har förmånsrätt vid en konkurs. Offentligt ackord blir oftast aktuellt under en företagsrekonstruktion eller vid en konkurs. En fordringsägare kan av egen vilja avstå en fordran med förmånsrätt och i stället delta i ett offentligt ackord.

När är det dags för en konkursansökan?

Om man inte har agerat för att bromsa eller på annat sätt vända den nedåtgående trenden kommer man till en punkt när värdet på företagets tillgångar är lägre än skulderna – då kan skadan vara svår att reparera och om inte en rekonstruktion (läs länge fram i artikeln) är det bästa alternativet kan det vara att lämna in en konkursansökan. Men innan man gör det bör man noga se över alternativen. 

Hur lång tid en konkurs tar kan variera. Om företaget ansöker direkt till Tingsrätten kan beslutet om konkurs ibland tas samma dag som ansökan lämnas in. Om den som försätts i konkurs bestrider konkursansökan kan det ta mycket längre tid.

Vad gör en konkursförvaltare?

En konkursförvaltare ska sätta sig in i företagets ekonomi – resultat, balansräkning, ekonomiska dokument. Framför allt behöver förvaltaren förstå vilka tillgångar som finns. Alla likvida tillgångar används omedelbart för att betala de prioriterade fordringsägarna, övriga tillgångar säljs för att frigöra mer pengar och lösa fler skulder. Det kan finnas pantsatta tillgångar i företaget som exempelvis kapitalförsäkringar för pension eller liknande. Det kan också vara en fastighet som är pantsatt som säkerhet för en skuld, och när denna betalats kan det finnas ett övervärde som kan omsättas i kapital vid försäljningen. Förvaltaren ska först bedöma om pantsättningen är skälig.

Rekonstruktion – en andra chans

Svensk lag om företagsrekonstruktion skapar möjligheter att undvika konkurs. Livskraftiga företag med tillfällig nedgång kan få en andra chans. En rekonstruktion kräver att företagets fordringsägare är beredda att ge företaget en andra chans. Detta handlar oftast om deras bedömning och om de tror på företagets marknad och fler affärer – att de helt enkelt tycker att det är värt att rädda företaget.

En rekonstruktion görs via ansökan till Tingsrätten på samma sätt som en konkursansökan. Om Tingsrätten gör bedömningen att förutsättningen för en lyckad företagsrekonstruktion finns kan man godkänna den. När Tingsrätten utser en rekonstruktör ger det företaget ett tidsbegränsat skydd mot konkurs, normalt beviljas en rekonstruktion för tre månader och kan förlängas till tolv månader, med tre månader i taget. Ingen utmätning får utföras under pågående rekonstruktion.

En rekonstruktion ska starta så tidigt som möjligt, redan när de första betalningssvårigheterna dyker upp. Om man låter tiden gå och situationen förvärras kan fordringsägarna backa ur och välja att rädda det som räddas kan via en konkurs. 

7 tips för att minska risken för obestånd

  • Om du har ett varulager – minska detta och frigör kapital.
  • Se över vilka kostnader du kan minska och driv in fordringar.
  • Se över dina avtal med exempelvis leverantörer, förhandla pris och krediter.
  • Gå igenom företaget, fokusera på de mest lönsamma områdena.
  • Se över vilka befintliga kunder du kan utveckla mer.
  • Se över personalsituationen, är den effektiv och fullt nyttjad på rätt sätt?
  • Överväg factoring/sälja dina fakturor, men var medveten om riskerna, läs mer här.

Konsekvenser vid avveckling

En företagsavveckling är mycket jobbig, framför allt emotionellt. Tillgångarna räcker inte till att betala alla skulder och det kan sluta med att ägarna i slutändan sitter med en stor skuld på halsen. Den som inte har sett om sitt hus genom att planera i förväg kan råka riktigt illa ut. Om du har en enskild firma eller ett handelsbolag kan du hållas personligt ansvarig för företaget skulder, det är endast i den ekonomiska föreningen eller aktiebolaget som ägaransvaret är begränsat till företagets eget kapital. Detta är dock inte helt sant. I mindre företag kan kreditgivare ställa krav på att huvudpersonerna i ett aktiebolag ska gå i personlig borgen, vilket medför en risk att förlora allt.

Det värsta i detta händelseförlopp är att så fort rätten beslutat om konkurs förlorar företagaren rätten till förfogande över sin egendom, rörelsen kan inte drivas vidare, ej heller med ställföreträdare. Om företagaren skulle dömas för ekonomisk brottslighet kan det bli näringsförbud. Bolagsverket har ett register med de som fått näringsförbud. För aktiebolagen finns ett regelverk som styr att en kontrollbalansräkning måste upprättas när det finns skäl att tro att över hälften av bolagets aktiekapital är förbrukat. Om detta stämmer ska styrelsen omedelbart ställa frågan om bolaget ska likvideras.

Ägarna står risken vid en konkurs. Det finns en statlig lönegaranti som avser att skydda den anställde.

Läs vidare: De flesta företag som går dåligt behöver inte gå i konkurs


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.