Riskkapital - en guide från start till mål

I den artikeln ska vi belysa riskkapitalföretag som finansiär och partner i ditt företag. Ett riskkapitalföretag kan sägas ha ungefär samma funktion som en affärsängel. Jag gör löpande jämförelser mellan riskkapitalföretag och affärsänglar, just på grund av beröringspunkterna. Skillnader har främst sin grund i att de arbetar utifrån olika finansiella och organisatoriska förutsättningar.

Läs även: Vilken finansieringsform passar dig bäst?

Likheter och skillnader mellan affärsänglar och riskkapitalföretag

Samma affärsidé

Riskkapitalföretaget och affärsängeln har i grunden samma affärsidé:

Att medverka finansiellt och med kompetens i företag i syfte att medverka till dessa företags värdeökning. Genom en exit hämtar både riskkapitalföretaget och affärsängeln hem sin avkastning på det kapital och den tid som investerats.

Skillnader

Men det finns också skillnader, här är de viktigaste:

 • Organisation - Riskkapitalföretaget har ett antal anställda medarbetare, av vilka somliga inte investerat egna pengar i riskkapitalföretaget, men har del i den värdeökning som riskkapitalföretaget uppnår i sina innehav. Affärsängeln har ingen organisation bakom sig, även om affärsängeln kan ingå i ett nätverk av t ex andra affärsänglar som representerar olika sakkompetenser och som samarbetar med varandra.
 • Finansiering - Riskkapitalföretaget har betydande finansiella resurser, t ex finansiering från institutionella aktörer som försäkringsbolag och pensionsfonder. Affärsängeln däremot arbetar vanligen med ett relativt sett begränsat kapital. 
 • Tilläggsfinansiering - Under företagets utvecklingsfas krävs ofta oplanerade finansiella tillskott, både i medgång och motgång. Riskkapitalföretaget har finansiella resurser att medverka, en affärsängel har däremot begränsade möjligheter till sådan medverkan.
 • Investeringsskeden - Medan affärsängeln oftast går in i företag på ett tidigt stadium eller där finansieringsbehovet relativt sett är mindre, investerar riskkapitalföretaget i företag som kommit en bra bit på väg eller är i tidigare skeden men där det ändå behövs större finansiella resurser. 

Vad jag lyft fram ovan gäller i grova drag, i praktiken förekommer naturligtvis avvikelser.

Fler texter om riskkapital hittar du HÄR.

Därför riskkapital

Att få in ett riskkapitalföretag som delägare är positivt ur flera synvinklar. Den mest uppenbara fördelen är att du får in kapital i ditt företag. Riskkapitalföretagen går in i företag som kräver en omfattande finansiering, normalt på ett antal miljoner kronor.

I de fall företagen bedöms gå med förluster under ett antal år framöver, t ex företag inom läkemedels- eller programvaruframtagning, är fokus i det finansiella upplägget medverkan i företaget genom en riktad nyemission till riskkapitalföretaget.

Ett exempel:

 • Värdering av företaget: 50 MSEK före det aktuella tillskottet.
 • Aktiekapital 1 MSEK före nyemissionen.
 • Riskkapitalföretaget förvärvar 30 procent genom en riktad nyemission.
 • Köpeskillingen blir 15 MSEK.
 • Till aktiekapitalet förs 0,4 MSEK kr [(1 MSEK/0,7) – 1 MSEK].
 • Till Fritt eget kapital, Överkursfond, förs 14,6 MSEK (15 – 0,4 MSEK).

Genom att i det finansiella upplägget arbeta med överkursfond skapas alltså en ”buffert” i balansräkningen som kan möta företagets förluster i resultaträkningen.

Sedan kan riskkapitalföretaget givetvis kombinera en riktad nyemission med förlagslån, förlagslån med konverteringsrätt eller vinstandelslån. Låneformer som även aktualiseras i tilläggsfinansieringar, om sådana skulle bli aktuella.

Ett expansivt företag har i regel en balansräkning vars kännetecken inte i första hand är stabilitet. Organisatoriskt kan företaget dessutom också vara instabilt, med en organisation som ännu inte funnit sina former. För omvärlden inger detta orostecken, oavsett tillväxtföretagets övriga förtjänster. Huvudfrågan för omgivningen – leverantörer, kunder mfl – är hur länge företaget kommer att finnas kvar på marknaden, när finansieringen tar slut och hur förlusterna ska täckas?

Här kan ett riskkapitalföretaget som delägare ge tillväxtföretaget, och även dig som vd, legitimitet. Detta förklaras av att riskkapitalföretaget förutses vara noga i sitt urval av engagemang och man har förhoppningsvis lyckats i andra tillväxtföretag. Man kan även visa på långsiktighet och finansiell stabilitet. Samma principiella resonemang gäller för övrigt affärsänglars engagemang i företag.

Finns det då inga nackdelar med riskkapitalföretag? Nja, det jag skulle vilja lyfta fram är snarare risker för dig och ditt företag.

Det handlar om:

 • några specifika punkter i avtalet mellan ditt företag och riskkapi-talföretaget, och
 • den sociala relationen mellan dig och riskkapitalföretagets företrädare.

Jag återkommer till detta längre fram i artikeln.

Processen

Att ta in ett riskkapitalföretag som delägare är en process. Här ska vi gå igenom vad du bör tänka på i processens olika delar.

 • Investerarcase – att formulera detta.
 • Urvalet – var finner du och hur väljer du ut riskkapitalföretag att kontakta.
 • Första mötet – att presentera ditt investerarcase.
 • Due Diligence – riskkapitalföretagets och din egen.
 • Förhandlingen – avtalet och sociala relationer.

Investerarcase

Du måste skapa ett investerarcase. Med det menas att du bygger upp din muntliga och skriftliga kommunikation – affärsplanen, presentationsbilder, mm – med riskkapitalföretaget utifrån några punkter. Betrakta det som kärnan i din kommunikation med riskkapitalföretaget:

 • Produkt – vilken är varan eller tjänsten?
 • Unikhet – vad särskiljer produkten från annat som finns på marknaden?
 • Kundnytta – vilken, när i tiden är marknaden mogen för produkten?
 • Nuläge – var står företaget och produkten i dag?
 • Ledningsgruppen – vilka, tidigare erfarenheter?
 • Mål och resultat – inom 12 månader och om 3 år.
 • Vision – företagets position om 3 år.
 • Tid – aktiviteter, hur nå målen och resultaten, delmål, deadlines?
 • Kapitalbehov – vad ska kapitalet användas till?

När du börjar fila på ditt investerarcase bör du utgå från punkterna ovan. Lägg till eller plocka bort punkter som du finner lämpliga eller överflödiga. Du har då för dig själv kondenserat och plockat fram kärnan i caset.

Möjligen kan det vara lämpligt att vid ett första möte med ett riskkapitalföretag sammanfatta den dragning som du gör, dvs presentationen, med en sammanfattande bild, kallad investerarcase.
Fundera också på om du ska ha en första sida som sammanfattning i ditt företags affärsplan, som innehåller just ovanstående punkter, benämnd investerarcase eller sammanfattning.

Naturligtvis är det bra att utgå från ovanstående punkter även i kontakter med affärsänglar.

Du bör inte fokusera på värderingen av ditt företag när du arbetar med att bygga ditt investerarcase. Under resans gång fram till ett slutgiltigt avtal kommer ni att hitta en värderingsmodell som både du och riskkapitalföretaget kan leva med.

Expertsvar: Ska jag ta in en affärsängel eller ägarspridning med flera delägare?

Urvalet - att hitta riskkapital

Var hittar du då riskkapitalföretag? Här gäller samma princip som med affärsänglar – sök på nätet, prata med banken och företagarkolleger, revisorn och dennes kolleger. Du kan även finna i riskkapitalföretag i Svenska Riskkapitalföreningens matrikel som finns på nätet: www.svca.se

När du gör urvalet, är det några punkter du särskilt bör fokusera på. Någon av de följande punkterna bör stämma överens med ditt investerarcase för att det ska vara idé att kontakta ett riskkapitalföretag. Informationen hämtar du på riskkapitalföretagens hemsidor som i regel är informativa.

 • Bransch - Finns det riskkapitalföretag som är nischade mot din bransch, bör du välja ut något sådant riskkapitalföretag bland dem som du sätter på kontaktlistan.
 • Företagsstorlek - Riskkapitalföretagen är i regel fokuserade på vissa storlekssegment avseende omsättning på de företag som de investerar i.
 • Fas - I vilket läge är ditt företag nu: utvecklingsfasen, etableringsfasen eller expansionsfasen? Kontrollera i vilka faser riskkapitalföretaget medverkar.
 • Kapitalbehov - Hur mycket finansiering behöver ditt företag? Vad behövs i nuläget och vad behövs under en längre period, t ex 3 år. Detta påverkar vilka riskkapitalföretag du kan vända dig till: Riskkapitalföretagen har i regel definierat hur mycket man finansierar i ett företag, både initialt och totalt. När du bygger upp ditt investerarcase, bör du alltså inte fundera enbart kring hur mycket kapital som behövs just nu, utan även försöka bedöma behovet över en längre tidsperiod.

Efter denna inventering lär du ha en bruttolista med ett antal riskkapitalföretag att kontakta.

Har du någon person i ditt nätverk som har relationer med ett riskkapitalföretag bör du utnyttja denna relation, oavsett om någon av punkterna ovan stämmer in eller inte. Hänvisa till relationen när du bokar möte med riskkapitalföretaget (med den berörda personens tillåtelse). Du bör då ha lättare att få till ett möte.

Se även: 10 frågor att ställa innan du börjar söka efter riskkapital

Första mötet

Du har bokat möte och träffar riskkapitalföretaget första gången. Innan du går dit har du gjort din hemläxa, nämligen att du läst på noga om riskkapitalföretagets verksamhet och är medveten om deras krav på företag som de investerar i.

Jag är tveksam till om du ska lämna en affärsplan vid första mötet. Skälet är att du kommer att möta en företrädare som kanske lägger vikten vid faktorer som du inte beaktat i din affärsplan. Punkter som du kan finna relevanta eller irrelevanta, oavsett vilket, lyssna av noga, gå hem och tänk till. Justera affärsplanen om det behövs, och återkom därefter med affärsplanen.

Undvik vid mötet att överdriva, använd under inga omständigheter lögner för att försköna. Det du presenterar om ditt företag kommer i ett senare skede, om ni kommer så långt, att kontrolleras i en due diligence (jag återkommer till detta längre ner).

Hur riskkapitalföretaget bedömer dig och ditt företag vid ett första möte är givetvis individuellt, men följande punkter är nog hyggligt generella:

 • Investerarcaset - Passar investerarcaset in i det verksamhetsområde som riskkapitalföretaget verkar inom?
 • Unikhet - Vad särskiljer produkten/tjänsten från annat som finns på marknaden? Hur stor är skillnaden, tillräckligt stor för att det ska finnas någon unikhet, finns det någon innovationshöjd eller ligger unikheten i distributionen, marknadsföringen eller i något annat?
 • Kundnytta - Vilken är nyttan för en kund, stor nog för att kunder ska köpa? Finns efterfrågan nu? Om inte, när i tiden?
 • Kapitalbehov - Ska det tillförda kapitalet finansiera en produktutvecklingsrisk eller en affärsrisk (marknadsetablering, internationalisering, osv)? Är kapitalbehovet realistiskt? 
 • Nuläge - Företaget med avseende på organisation, produktutveckling, marknad, mm. 
 • Ledningsgruppen - Vilka ingår och vad har de gjort tidigare? Förmåga att leverera i dagsläget men samtidigt vara visionärer? Förmåga att förverkliga – genomföra – de mål och resultat som förespeglas i investerarcaset?
 • Mål och resultat - Inom 12 månader; finansiellt, marknadsmässigt.
 • Vision - Var är företaget om tre år?
 • Genomförande - Tid och aktiviteter, hur nå målen och resultaten, deadlines?
 • Risker - Vilka är riskerna med investerarcaset? Affärsmässiga, tekniska, ledningsmässiga, finansiella? 

Någon av dessa punkter avgör om ditt investerarcase är intressant att gå vidare med eller inte. Så, när du gör ditt investerarcase, är det bra att utifrån ovanstående fundera kring hur en företrädare för ett riskkapitalföretag kan tänkas bedöma ditt investerarcase, dvs ditt företag – och dig som ledare och genomförare.

Due diligence

Ur riskkapitalföretagets perspektiv:

När riskkapitalföretaget och du kommit så pass långt i era diskussioner att ni börja närma er förhandlingar om att riskkapitalföretaget ska investera i ditt företag, eller redan påbörjat förhandlingarna, kommer riskkapitalföretaget att vilja göra en due diligence i ditt företag. Man kan säga att det är en företagsbesiktning. Den kan utföras av en advokatbyrå eller revisionsbyrå.

För dig är det alltså nödvändigt att det är ordning på företagets dokumentation och rutiner, och att det finns täckning för det du beskrivit under de diskussioner som du har haft med riskkapitalföretaget om företagets situation och förutsättningar.

Ur ditt perspektiv:

När du väl ingått ett avtal med ett riskkapitalföretag lär det vara svårt att bryta samarbetet. En investering från ett riskkapitalföretag omfattar så stora belopp att det normalt är svårt att lösa ut riskkapitalföretaget eller genomföra ett riktat återköp. Därför bör även du göra en grundlig due diligence i riskkapitalföretaget.

Vad ska då ingå i din due diligence? Här är förslag till några punkter:

Investeringar
Vilka investeringar är man nu inne i? Hur har dessa utvecklats hittills? Vilka företag har man tidigare varit inne i och hur utvecklades de under tiden för riskkapitalföretagets innehav?

Medverkan
De flesta riskkapitalföretag vill medverka aktivt i de företag man investerar i. Vilket rykte har riskkapitalföretaget när det gäller den aktiva medverkan? Förmågan att leva upp till det man utlovar?

Finansiella resurser
Vilka finansiella möjligheter har riskkapitalföretaget att medverka med ytterligare finansiering om det akut skulle behövas kapital i ditt företag?

Sociala relationer
Vilket rykte har riskkapitalföretaget när det gäller relationer mellan ledningarna i de företag man investerar i och riskkapitalföretaget? Hur upplever du själv den sociala relationen?

Du bör prata med företag som riskkapitalföretaget är eller tidigare har varit inne. Lyssna av signalerna du får från dessa företags ledningar, och försök läsa mellan raderna. Det är bara att fråga riskkapitalföretaget, så får du namn att kontakta.

Tidshorisont
Somliga riskkapitalföretag arbetar med fonder, dvs man har investerare i sina fonder. Det är dessa pengar som man i sin tur investerar. Fonderna brukar efter ett antal år lösas upp, vilket innebär att investerarna återfår sina pengar med en förhoppningsvis god avkastning. För att en upplösning ska kunna ske måste innehaven avyttras. Är det då relativt sett kort tid kvar innan fonden ska lösas upp, kanske något år, måste man alltså vid det tillfället avyttra innehavet, om ingen annan lösning planeras.

Om det aktuella riskkapitalföretaget hämtar finansieringen ur en fond, måste du veta när fonden ska lösas upp. Är det tillräckligt lång tidshorisont för att ditt företag ska hinna uppnå de mål som finns i ditt investerarcase? Om inte, hur tänker sig riskkapitalföretaget då hantera situationen?

Förhandlingen

Förhandlingen är det viktigaste steget för dig i arbetet med att knyta ett riskkapitalföretag till ditt företag. När du väl har skrivit på avtalet, eller avtalen, kommer du ha svårt att kunna genomföra ett utköp eller återköp av riskkapitalföretagets aktier. Det handlar ju i regel om större belopp. Du sitter fast, på gott och ont, beroende på hur ditt företag utvecklas och samarbetet mellan er fungerar.

När det gäller de sociala relationerna och personkemin, kommer förhandlingsarbetet att ge prov på riskkapitalföretagets agerande och synsätt. Upplever du under förhandlingsarbetet att det saknas en stabil grund att stå på när det gäller personliga relationerna, ska du inte gå vidare, oavsett förutsättningarna i övrigt. Grunden för ett bra samarbetsklimat framöver finns då inte. Notera också att även om det skulle fungera bra mellan dig och företrädarna så kan situationen snabbt förändras.

Riskkapitalföretaget kan byta medarbetare, de medarbetare du haft en bra relation med kan sluta, nya medarbetare kan anställas vilka du inte fungerar lika bra med socialt. Det senare kan avspegla sig i t ex synsätt hur man ska utveckla och driva företaget vidare. Konfrontationer och konflikter kan uppstå.

Därför att det mycket viktigt att du lägger all kraft och omsorg på att utforma ett avtal med riskkapitalföretaget som ger dig största möjliga handlingsfrihet.
Här vill jag lyfta fram några aspekter på aktieägaravtalet och anställningsavtalet.

Aktieägaravtalet

Aktieägaravtalet reglerar bland annat:

 • Kontroll.
 • Rösträttsregler för vissa beslut. 
 • Hembud- och förköpsrätt.
 • Rätt till utdelning.
 • Exit.
 • Straffsanktioner.

I avtalet regleras ägarkontrollen av företaget. Det är alltså här som du avtalsmässigt måste vara ytterst noga avseende din kontroll över företaget. Var också noga med straffsanktioner i avtalet: när utlöses de och vad blir konsekvenserna för dig och ditt ägande i företaget?

Mall för aktieägaravtal

Mall för aktieägartillskott (både villkorat och ovillkorat)

Anställningsavtalet

Riskkapitalföretaget vill med stor sannolikhet upprätta ett anställningsavtal mellan dig och företaget, om inte ett sådant redan finns: här bör du vara noga med under vilka förutsättningar som du kan skiljas från din anställning i företaget, frivilligt och ofrivilligt, och vad som då händer med ditt ägande i företaget.

Vad som berörts här avseende förhandlingen gäller även i förhandlingar med affärsänglar.

Läs fortsättningen: Ägarspridning med eller utan notering

Artikeln är hämtad från min bok ”Finansiering och ägarspridning”.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.