Här får du veta vad du ska göra efter årsbokslutet eller årsredovisningen.

Revision

För företag som ska upprätta årsredovisning finns i vissa fall regler om revision. Ett aktiebolag som omfattas av revisionsplikt är alltid skyldigt att utse minst en auktoriserad eller godkänd revisor, övriga företag endast om vissa villkor är uppfyllda. Ett företag får frivilligt tillämpa reglerna om revision.

Revisorn utses av bolagsstämman och ska granska företagets bokföring, årsredovisningen samt företagsledningens och styrelsens förvaltning. Resultatet av granskningen sammanfattas i en revisionsberättelse, som lämnas till företaget och bifogas årsredovisningen.

Revisionsplikten regleras i aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och stiftelselagen.

Bolagsstämma i aktiebolag

I ett aktiebolag ska aktieägarna årligen hålla en bolagsstämma på vilken ett antal bestämda ärenden ska behandlas. Årsredovisningen och revisionsberättelsen presenteras och beslut fattas om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. Stämman ska dessutom avgöra hur uppkommen vinst eller förlust ska disponeras och ta ställning till om styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

På bolagsstämman blir det också aktuellt att utse styrelse och revisor. Ordinarie bolagsstämma ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Kom ihåg att stämmans beslut beträffande vinsten eller förlusten ska bokföras.

Företagsformen avgör vilken information som ska sändas till olika myndigheter efter årsbokslutets eller årsredovisningens upprättandeInformation till myndigheter

Företagsformen avgör vilken information som ska sändas till olika myndigheter efter årsbokslutets eller årsredovisningens upprättande. Vi ger här en kort översikt.

Aktiebolag och vissa handelsbolag

En kopia av ett aktiebolags årsredovisning och revisionsberättelse ska inom sju månader efter räkenskapsårets utgång ha inkommit till Bolagsverket i Sundsvall. Om handlingarna inte har kommit in inom denna tid får du betala förseningsavgift. På kopian av årsredovisningen ska VD eller en styrelseledamot intyga att den behandlats på ordinarie bolagsstämma och vilka beslut som fattats. Handelsbolag med minst en juridisk person som delägare ska skicka in kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen till Bolagsverket inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Mer information kan du få från Bolagsverket.

Även Skatteverket ska ha information om ditt bolag. För att den ska kunna fastställa vilken skatt som ska betalas, är du skyldig ett lämna in en deklaration med tillhörande bilagor, bl a standardiserade räkenskapsuppgifter (SRU) som hämtas från bokföringen. Mer information kan du få från Skatteverket.

Övriga företag

Övriga typer av företag som uppfyller definitionen av större företag* är skyldiga att sända in en kopia av årsredovisningen till Bolagsverket. 

Mindre företag är skyldiga att hålla kopior av årsredovisningen tillgängliga senast från sex månader efter balansdagen. Årsbokslut är en intern handling och offentliggörs därför inte. För samtliga företag ska Skatteverket ha en inkomstdeklaration med tillhörande
bilagor, bl a räkenskapsschema med uppgifter som du hämtar från bokfö­ringen. Mer information kan du få från Skatteverket.

* Större företag uppfyller minst två av följande kriterier:
– antal anställda > 50
– nettoomsättning > 40 mkr
– balansomslutning > 80 mkr

Mer information kan du få från Skatteverket.

Bokföringen ska sparas på ett betryggande och överskådligt sätt i 10 årSpara bokföringen

All räkenskapsinformation ska enligt lag bevaras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i sju år räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Huvudregeln är att den ska förvaras inom landet, men räkenskapsinformation i elektronisk form får under vissa förutsättningar förvaras i ett annat land. 

Med räkenskapsinformation menas t ex verifikationer, löpande bokföring, viktiga avtal, årsbokslut eller årsredovisning samt kontoplan och andra uppgifter som visar hur bokföringen är organiserad. Med andra ord allt som har betydelse för bokföringen. Räkenskapsinformation kan finnas på papper eller i elektronisk form, t ex i form av en pdf-fil, ett mejl eller ett sms.

Datum att komma ihåg

När ditt företag har varit igång en tid har du fått erfara hur viktigt det är att hålla reda på rätt datum för betalning av moms, skatt och arbetsgivaravgifter m m. Det är företagets omsättning som avgör vilka datum som gäller för dig och ditt företag. För att du i rätt tid ska kunna uppfylla de krav som ställs på dig är det nödvändigt att du i förväg planerar vilken information som ska tas fram och att du alltid har en aktuell bokföring som du kan få stöd av. Ett råd: Gör upp en plan för hela året med inprickade dagar som gäller för just ditt företag.

Skatteverket listar de viktiga datumen.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.