Löpande affärshändelser bokförs på samma sätt i alla företagsformer. Kontoplanen för ett aktiebolag skiljer sig från enskild firma endast genom det sätt på vilket det egna kapitalet redovisas i kontoklass 2:

Enskild firma

Aktiebolag

2010 Eget kapital

2080 Bundet eget kapital:

2081 Aktiekapital 
2085 Uppskrivningsfond 
2086 Reservfond

2013 Privat

- *

-

2090 Fritt eget kapital:
2091 Balanserad vinst eller förlust
2097 Överkursfond 
2098 Vins eller förlust från föregående å

2019 Årets resultat

2099 Årets resultat

*Observera att privatuttag inte får förekomma i aktiebolag, utan man tar ut lön som bokförs i kontoklass 7.

Det egna kapitalet i ett aktiebolag ska redovisas under två underrubriker på balansräkningen: bundet eget kapital och fritt eget kapital. Detta har en stor betydelse för vinstdispositionen i bolaget.

2080 Bundet eget kapital:

pil 2081 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet motsvarar det sammanlagda kvotvärdet av alla aktier i bolaget och det kan ökas bara genom emissioner och minskas av förluster. Om aktiekapitalet minskas till under hälften av det registrerade beloppet kan aktiebolaget tvingas i konkurs.

Exempel på hur man bokför en nyemission:

Den 1/1 2014 äger man 800 aktier värda 96 000 kronor. Den 15/4 genomför företaget en nyemission 1:2, emissionskurs 175 kr.

En nyemission 1:2 innebär att man köper 400 nya aktier (1/2 x 800 aktier). Nyemissionen ökar företgets värde, i det här fallet med 400 nya aktier x 175 kronor/ aktie = 70 000 kronor

1351 Andelar i börsnoteradeföretag

70 000

1930 Checkkonto

70 000

Efter nyemissionen ökar aktiekapitalet med det sammanlagda värdet på de nya aktierna (ingående balans 96 000 kronor + nyemission 70 000 kronor = 166 000 kronor)

pil 2085 Uppskrivningsfonden

På detta konto hamnar uppskrivningen av fastigheter när dessa omvärderas till ett högre värde än anskaffningsvärdet.

Exempel på hur man bokför en uppskrivning av en byggnad:

Man äger en byggnad bokförd till anskaffningsvärdet 3 000 000 kronor. I slutet av året bedömer man att värdet har ökat med 25 % (=750 000 kronor)

1110 Byggnader

750 000

2085 Uppskrivningsfond

750 000

Ta hänsyn till kraven för uppskrivning:

  • Det nya värdet ska väsentligt överstiga bokförda värdet
  • Det nya värdet ska vara bestående
  • Det nya värdet ska vara tillförlitligt

pil 2086 Reservfonden

På detta konto har tidigare funnits vissa krav på avsättning som är helt borta i den nya aktiebolagslagen, men tidigare avsättningar till reservfond (t.o.m. den 31 december 2005) fortsätter att räknas som bundet eget kapital som ska användas för att täcka en förlust eller för återbetalning till aktieägarna, efter tillstånd från Bolagsverket eller tingsrätten.

Exempel på hur man bokför en avsättning till reservfonden:

Företaget har ett resultat från föregående år på 10 000 tkr. Den 25 april beslutar bolagsstämman om följande vinstdisposition:

  • Utdelning till aktieägarna 7 500 tkr
  • Avsättning till reservfonden 1 200 tkr
  • Balanseras resten

2098 Resultat från föregående år

10 000

2091 Balanserad vinst

10 000

2091 Balanserad vinst

7500

2898 Outtagen vinstutdelning

7500

2091 Balanserad vinst

1200

2086 Reservfond

1200

2090 Fritt eget kapital:

pil 2091 Balanserat resultat

På detta konto bokförs eventuellt återstående resultat som kan delas ut.

Exempel på hur man bokför en balanserad vinst:

2098 Resultat från föregående år

100 000

2091 Balanserad vinst

100 000

Från kontot 2091 Balanserad vinst kan resultatet antingen delas ut till aktieägarna eller hållas kvar i företaget (genom avsättning till bundna fonder eller fria fonder).

pil 2097 Överkursfond

Tidigare har aktiekapitalet, överkursfonden och reservfonden räknats som bundet eget kapital, som inte delas ut till aktieägarna. Den 1:a januari 2006 inleddes en ny aktiebolagslag som säger att de avsättningar som gjorts t.o.m. 31 dec 2005 till överkursfonden ska överföras till reservfonden och därmed fortfarande vara bundet eget kapital. Nya avsättningar till överkursfond ska däremot räknas som fritt eget kapital, som kan delas ut till aktieägarna, och hamnar på konto 2097 Ny Överkursfond.

En avsättning till överkursfonden innebär att man tänker behålla en del av vinsten långsiktigt i företaget och inte heller dela ut den i framtiden. Överkursfonden består av den del av nyemissionspriset som överstiger kvotvärdet per aktie:

Exempel på hur man bokför en avsättning till överkursfonden:

Företaget äger 1 000 aktier. Vid en nyemission 1:2 á 200 kronor (kvotvärde = 50 kr/ aktie) ska kvotvärdet på 50 kronor/aktie föras till Aktiekapitalet och resten 150 kr/aktie ska avsättas till överkursfonden:

1930 Checkkonto 200 000

2081 Aktiekapitalet
2097 Överkursfond

50 000

150 000

Aktiekapital = 50 kr/ aktie x 1 000 aktier
Överkursfond = 150 kr/ aktie x 1 000 aktier

pil 2098 Vinst eller förlust från föregående år

Vid övergång till ett nytt räkenskapsår förs resultatet från 2099 Årets resultat till 2098 Vinst eller förlust från föregående år där det ska finnas kvar tills årsstämman bestämer hur vinsten ska disponeras.

Exempel på hur man bokför resultatet från föregående år:

År 2013 redovisar företaget ett resultat på 1 000 000 kronor. I början av ett nytt räkenskapsår (dvs. i början av 2014) ska resultatet föras från kontot 2099 till 2098:

2099 Årets resultat

1000 000

2098 Vinst eller förlust från föregående år

1000 000

pil 2099 Årets resultat

Bokslut i ett aktiebolag sker på ungefär samma sätt som i enskild firma, utom när det gäller att avsluta kontot för årets resultat. Aktiekapitalet är fixerat sedan bolagets start och därför kan man aldrig överföra årets resultat till aktiekapitalkontot, utan man bokför nettoresultatet för det aktuella räkenskapsåret på kontot 2099 Årets resultat.

De vinster som uppkommer i AB kan disponeras på två sätt: de kan delas ut till aktieägarna (det redovisade årsresultatet efter skatt) eller de kan hållas kvar som eget kapital (de kan avsättas till reservfonden eller behållas som fritt eget kapital).
Utdelningen till aktieägarna får inte vara större än det fria egna kapitalet. Aktieägarna ska betala skatt på utdelning vilken beskattas som inkomst av kapital.

Alla aktiebolag är skyldiga att skicka sin årsredovisning till Bolagsverket där den blir offentlig handling. I aktiebolagets årsredovisning ingår förutom resultaträkning och balansräkning även en förvaltningsberättelse (i denna ingår bl.a. styrelsens och vd:s förslag till vinstdisposition).

Vid vinstdisposition gäller att:

  • Styrelsen föreslår
  • Årsstämman beslutar
  • Vinstdispositionen bokförs därför först efter årsstämmans beslut

Exempel på hur man bokför en vinstdisposition:

1

2099 Årets resultat

500 000

2098 Föregående års resultat

500 000

2

2098 Föregående års resultat

500 000

2091 Balanserat resultat

500 000

3

2091 Balanserat resultat

400 000

2898 Outdelade vinstutdelningar

400 000

1. Vid början av ett nytt räkenskapsår måste man flytta årets resultat till föregående års resultat
2. Sedan flyttar man resultatet till balanserat resultat för att dela ut det
3. Den 30/4 föreslår styrelsen en utdelning till aktieägarna på 400 000 kr → observera att detta inte bokförs förrän beslut från årsstämman.

Den 6/5 beslutar bolagsstämman om 400 000 i utdelning (då flyttar vi beloppet från 2091 Balanserat resultat till 2898 Outdelade vinstutdelningar där det kommer att finnas tills utbetalningen till ägarna sker)

Författat av Andreea Pop

Källförteckning: Thomasson Jan, Arvidson Per, Carrington Thomas, Johed Gustav, Lindquist Hans, Larson Olov, Rohlin Lennart (2013), Den nya affärsredovinsingen, Stockholm, Liber AB

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.