Statistik visar på en trend där allt fler väljer att starta aktiebolag, troligtvis som en följd av att kravet på aktiekapitalets storlek sänkts från 100 000kr till 25 000kr de senaste åren, samt att revisorskravet slopats vid lägre omsättning och få anställda.

Det har helt enkelt blivit enklare och mer förmånligt.

Hur lång tid tar det att starta aktiebolag? Det tar vanligtvis några dagar att få det helt klart, inklusive godkännande från Bolagsverket.

Steg-för-steg hur du startar ett aktiebolag

Följ denna checklista i rätt ordning så kommer du på egen hand kunna starta eget företag.

1. Se till att du har aktiekapitalet på 25 000 kronor. Du kan betala med kontanter eller egendom så kallad apportegendom. Läs mer här om startkostnad, kapitalinsats och apportegendom.

2. Kom på ett företagsnamn till ditt aktiebolag om du inte redan har gjort det. Tänk på att ha ett par extra bolagsnamn ifall ditt förstahandsval inte godkänns. Här är en guide för att hitta på ett företagsnamn.

3. Ha tillgång till dina tre viktiga dokument (stiftelseurkund, bolagsordning och bankintyg) och se till att de är korrekt ifyllda. Läs mer om dessa tre dokument.

4. Upprätta en aktiebok. Här har du en kostnadsfri mall för aktiebok som du kan ladda ner.

5. Registrera aktiebolaget, bolagsnamn och betala avgift på 1900 kronor hos Verksamt.se

6. Ansök om F-skatt hos Skatteverket - även detta gör du på Verksamt.se

7. Anmäl verklig huvudman hos Bolagsverket - det kostar 250 kronor.

8. Registrera bolaget för momsVerksamt.se

Grattis, du är nu klar och aktiebolagsägare inom några få dagar.

Resurser och FAQ:

3 viktiga dokument innan bolagsregistrering

Det finns tre dokument som måste ordnas innan du kan registrera ditt företag hos Bolagsverket. Det är bra att förbereda dessa innan du går vidare med själva registreringen då dokumenten måste finnas till hands vid registreringen.

Följande dokument behöver du ta fram:

1. Stiftelseurkund

2. Bolagsordning

3. Bankintyg

1. Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att du/ni beslutat att starta företag. Alla delägare (de som tecknar aktier i företaget vid starten), skrivs in med namn och personnummer i stiftelseurkunden tillsammans med uppgifter om hur mycket ni har betalat för varje aktie (teckningskursen) och hur många aktier var och en har köpt. Intill antalet aktier ni köpt skriver ni under med era namnteckningar. Om aktierna betalats med apportegendom redogörs speciellt för denna. Företaget måste registreras senast sex månader efter att stiftelseurkunden upprättas, om så inte sker är stiftarna (de som startar aktiebolaget) och styrelseledamöterna gemensamt ansvariga för att aktiekapitalet återbetalas till var och en.

Här kan du ladda ner gratis mall Stiftelseurkund (används vid både apportegendom och kontantbildning)

2. Bolagsordningen utgör företagets regelsamling och ska ange:

 • Företagets namn.
 • Styrelsens säte; den kommun i Sverige där styrelsen ska träffas och där bolagsstämman ska hållas.
 • Företagets verksamhet, noggrant preciserad.
 • Aktiekapitalet.
 • Antal aktier.
 • Antalet, eller lägsta och högsta antalet, styrelseledamöter respektive styrelsesuppleanter.
 • Antalet, eller lägsta eller högsta antalet, revisorer – om sådana ska anlitas, annars uppger ni att bolaget inte kommer att ha någon revisor.
 • Hur bolagsstämma och årsstämma ska sammankallas.
 • Vilken tid bolagets räkenskapsår omfattar.
 • Frivilliga paragrafer.

Ladda ner vår gratis mall för bolagsordning.

3. Bankintyg får du genom att hela beloppet som nämns i stiftelseurkunden betalas in till en bank, ett kreditinstitut eller ett kreditmarknadsföretag på ett konto speciellt öppnat för bolaget. Detta måste göras innan registrering kan ske. Att beloppet betalats in (eller att apportegendom flyttats till företaget) intygas av någon av dessa tre aktörer genom utfärdande av ett bankintyg.

AB som företagsform: fördelar och nackdelar

Låt oss se om aktiebolagsformen är den rätta för just din affärsidé.

Fördelar:

 • Aktiebolag är den företagsform där skiljelinjen mellan företag och dess ägare är tydligast, och ger således det största ekonomiska skyddet för ägaren som privatperson.
 • I ett aktiebolag, liksom i ekonomiska föreningar, riskerar ägaren normalt bara det insatta kapitalet. Aktiebolagsformen är därför att föredra om du ska starta ett företag som kan innebära stora ekonomiska risker eller har en omfattande verksamhet. Observera dock att det finns situationer där styrelseledamöterna, som företräder företaget, och verkställande direktör, som tar beslut i den löpande förvaltningen av företaget, kan bli personligt ansvariga; exempelvis när bolaget inte betalar sina skatter.
 • Aktiebolag kan ses som mer seriöst i andras ögon.
 • Möjligheten finns att ta ut lågbeskattad aktieutdelning.
 • Lättare att göra avdrag för anställda - som aktiebolagsägare anses du vara anställd. Här har du exempel på avdrag.
 • Du kan bygga upp kapital i bolaget.
 • Enklare om man ska starta tillsammans med andra.

Nackdelar:

 • Det kostar mer att starta på grund av aktiekapitalet.
 • Kräver vanligtvis mer administration vid drift och uppstart.
 • Du behöver hålla styrelsemöte minst en gång per år.
 • Det krävs att du involverar fler personer: Du behöver styrelseledamöter och/eller en suppleant.

Beskattning av aktiebolag

Aktiebolag, liksom ekonomiska föreningar, beskattas på vinsten och därmed kan spara vinsten i bolaget och bygga upp kapital medan näringsidkaren eller bolagsmännen i övriga bolagsformer personligen skattar på hela företagets överskott. Dessutom kan ett aktiebolag göra en aktieutdelning (utbetalning av en del av företagets vinst) till aktieägarna en gång per år, vilken är relativt förmånligt beskattad i förhållande till inkomst av tjänst. Läs mer om skatt i aktiebolag.

Behöver ditt aktiebolag en revisor?

Privata svenska aktiebolag har revisionsplikt och behöver anlita en godkänd eller auktoriserad revisor om de under de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av följande kriterier:

 • Genomsnittlig antal anställda överstiger 3.
 • Balansomslutningen är mer än 1,5 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen överstiger 3 miljoner kronor.

Dessa kriterier måste uppfyllas för båda åren.

Privata aktiebolag som inte når upp till dessa gränsvärden räknas som små aktiebolag. Sådana aktiebolag kan på bolagsstämman besluta att ta bort kravet på revisor i bolagsordningen och behöver där med ingen revisor.

Strunta i lagerbolaget

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som bildats enbart i syfte att säljas vidare och för det tar säljaren ut en extra avgift. Det är numera onödigt att starta aktiebolag genom att köpa ett lagerbolag.

 • För det första är handläggningstiden hos Bolagsverket mycket kort - de registrerar oftast ett aktiebolag på 2-4 arbetsdagar. Ibland är de så snabba att det tar enbart 1 arbetsdag. Enligt regeringsbeslut är deras maxgräns 5 arbetsdagar.
 • För det andra har du på denna sidan en enkel instruktion för hur du gör och vilka dokument du behöver.

Vad kostar det att starta aktiebolag?

Kostnad för att starta aktiebolag är:

 • 25 000 kronor i aktiekapital. Läs mer i nästa stycke om kapitalinsats.
 • 1900 kronor i registreringsavgift om du registrerar bolaget online. Om du väljer att skicka in din anmälan med pappersblankett kostar det istället 2200 kronor.
 • 250 kronor för att anmäla verklig huvudman.

Ett publikt aktiebolag kostar dock betydligt mer: 500 000 kronor.

Denna kostnad går inte att komma undan och är insatsen av aktiekapital. Mer om kostnaden för uppstart i nästa stycke.

Kapitalinsats - aktiekapital

Det som kan vara till aktiebolagets nackdel vid val av bolagsform är att den kräver en kapitalinsats om minst 25 000 kr (500 000kr för publika bolag, som erbjuder aktier på öppna marknaden). Men i praktiken kräver alla företag någon form av startkapital för att drivas.

Starta aktiebolag utan kapital?

Istället för att sätta in 25 000 kronor kan aktiekapitalet bestå av apportegendom som verktyg, bilar, fastigheter, patent, maskiner och annat som kan ses som en tillgång för den typ av verksamhet som ska bedrivas. När apportegendom används som aktiekapital måste den däremot värderas av en revisor.

Om kapitalet sätts in i form av pengar får det användas till att köpa just tillgångar som stannar i företaget, men om mer än hälften av aktiekapitalet förbrukats gäller särskilda regler där du riskerar att bli personligt ansvarig och kan tvingas likvidera (avveckla) bolaget. Bolagsverket kan även besluta att lägga företaget i likvidation om det inte årligen upprättar och skickar in en årsredovisning.

Vad krävs för att starta ett aktiebolag?

Kraven sammanfattade:

 • Minst en ägare.
 • En styrelse bestående av minst en ledamot och en suppleant.
 • Minst 25 000kr i kapitalinsats (i form av pengar eller apportegendom).
 • Du måste vara minst 18 år (med särskilt tillstånd, 16 år).
 • Du får inte vara försatt i konkurs.

Om du har en betalningsanmärkning eller skulder hos Kronofogden kan det försvåra situationen att få F-skatt vilket behövs för att kunna bedriva en verksamhet, men det är inte helt kört. I vissa fall beviljas ändå F-skatt, så det bästa är att kontakta Skatteverket och höra med dem om just din situation.

Kan man starta aktiebolag ensam?

Svaret är ja men du behöver fortfarande en styrelse.

Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Styrelsen måste, enligt aktiebolagslagen, bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre eller fler ledamöter med eller utan suppleanter. Styrelsen tillsätts av aktieägarna på en bolagsstämma och består förslagsvis av erfarna personer med olika kunskapsområden och affärskontakter. För mindre nystartade bolag är det dock vanligt att familjemedlemmar, en revisor eller någon annan kontakt går in i styrelsen. Detta kan senare ändras.

5 avslutande tips

Nu är det ”bara” att tuta och köra! Eller? Innan du sätter igång med verksamheten föreslår vi att du ser över följande områden:

 • Aktiebolagets försäkringar: Företaget äger egendom, har anställda och fattar beslut. Att inte ha en försäkring om företagsbyggnaden med alla maskiner och produkter brinner upp, om en anställd eller kund skadas av en byggnadsställning som faller eller om en skattetvist uppstår kan bli dyrt. Se därför till att teckna en försäkring för just ditt företags behov. Det kan exempelvis handla om en försäkring som täcker egendom, drift, ansvar, rättsskydd och person.
 • Eventuella tillstånd: För de flesta branscher krävs inga speciella tillstånd för att bedriva verksamheten, men det krävs för en del. Har du tagit reda på om tillstånd krävs för din verksamhet? På verksamt.se finns en tjänst som heter ”Hitta tillstånd” där du kan se vad som gäller för din verksamhet. Tillstånd sökes ofta via myndigheterna på särskilda blanketter.
 • Samarbetsavtal: Ska du driva bolaget ihop med andra kan det vara smart att skriva ett aktieägaravtal vilket innebär att dokument som beskriver hur ska samarbetet ska gå till. Saker och ting sker, ibland oväntade saker, konflikter dyker upp, eller någon vill kliva av eller sälja sin andel, och då är det bra att redan i förväg ha upprättat ett avtal som förklarar hur ni ska göra. Här är fler anledning till varför ni ska skriva ett aktieägaravtal plus en mall ni kan använda.
 • Anställa personal: Ska du anställa personal behöver du registrera bolaget som arbetsgivare. Det gör du också via e-tjänsten hos verksamt.
 • Idéskydd - varumärkesskydd: Om du har utvecklat en tekniskt unik produkt, skapat en snygg logotyp eller kommit på ett starkt varumärkesnamn finns olika skydd som kan vara intressanta att se över, exempelvis patent och varumärkesskydd. Se till att du har skydd för dina idéer innan du bedriver verksamhet i ditt företag.

Nu är allt klart, men kom ihåg det kinesiska ordspråket ”Att öppna en affär är enkelt, att fortsätta hålla den öppen är en konst”. Det är nu den roliga utmaningen börjar.

Lycka till!


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2013-03-22 07:02
har en filial på nacken och kan inte öppna ett bankkonto har någon nån tips för mig. Jag har ingen betalningsanmälningar
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.