Beskattningen i aktiebolag är en central del av företagets ekonomiska planering och hantering. I Sverige är aktiebolag en egen juridisk person, vilket innebär att bolaget självt är skattskyldigt för sina inkomster, oberoende av dess ägare. Här följer en översikt över hur beskattningen fungerar för aktiebolag, med fokus på de grundläggande principerna. De är viktiga att känna till för den som ska starta aktiebolag.

Företagsskatt

Skattesats: Aktiebolag betalar företagsskatt på sin vinst. I Sverige är den aktuella bolagsskattesatsen 20,6% (2024).

Beräkning av skattepliktig vinst: Skatten beräknas på bolagets skattepliktiga vinst, vilken är den kvarvarande inkomsten efter att alla avdragsgilla kostnader, såsom driftskostnader, avskrivningar och räntekostnader, har dragits av från den totala inkomsten.

Bokföring och redovisning: För att korrekt beräkna den skattepliktiga vinsten krävs noggrann bokföring och redovisning enligt gällande lagar och regler.

Utdelning och Kapitalvinst

Skatt på utdelning: När ett aktiebolag delar ut vinst till sina aktieägare, beskattas aktieägarens utdelning. Beskattningen av utdelning beror på om aktieägaren är en fysisk person eller ett juridiskt person. För fysiska personer gäller en kapitalinkomstskatt, medan utdelning till andra aktiebolag kan vara skattefri under vissa förutsättningar tack vare reglerna om delägarrätten. Läs mer här om hur beskattning i aktiebolag med 3-12-reglerna fungerar.

Kapitalvinstskatt: Vinst från försäljning av aktier i aktiebolaget beskattas som kapitalvinst. Liksom med utdelning varierar beskattningen beroende på om ägaren är en privatperson eller ett företag.

Avdrag i aktiebolag

Avdragsgilla kostnader: Aktiebolag har rätt att göra avdrag för de flesta kostnader som är direkt kopplade till verksamhetens bedrivande, inklusive löner, material, hyra och vissa typer av finansiella kostnader.

Skatteincitament: Det finns olika skatteincitament och avdrag som syftar till att stödja företagens tillväxt och innovation, såsom forsknings- och utvecklingsavdrag.

Skatteplanering

Att skatteplanera i aktiebolag är något alla bör göra. Det är ett viktigt steg för att betala så lite skatt som möjligt, inom reglerna för aktiebolagsbeskattning.

Moms

Mervärdesskatt (moms): Aktiebolag som säljer varor eller tjänster som är momspliktiga måste registrera sig för moms och redovisa denna till Skatteverket. Momsen beräknas som en procentuell del av försäljningspriset och finns i olika satser beroende på typen av varor eller tjänster.

Avslutande kommentar

För ett aktiebolag är det avgörande att ha god insikt i skattereglerna och att sköta sin skatteplanering noggrant. Detta inkluderar att upprätthålla en korrekt och uppdaterad bokföring, att följa alla relevanta skattelagar och regler samt att utnyttja tillgängliga avdrag och incitament. På grund av komplexiteten i skattelagstiftningen kan det vara klokt för aktiebolag att söka professionell rådgivning för att säkerställa att de uppfyller sina skatteförpliktelser och optimerar sin skattesituation.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.