Östersjön har under en lång tid påverkats hårt av olika föroreningar, som bland annat utsläpp av gifter och avfall men även av den övergödning som sker, vilket är det största miljöproblemet idag. Detta har lett till att vattnet i Östersjön på sina håll är giftigt, försurat och att stora delar av Östersjön generellt mår dåligt vilket den stora tillväxten av alger också påvisar.

En ny studie genomförd av stiftelsen ­Zennström Philanthropies i samarbete med konsultföretaget The Boston Consulting Group visar att om inga åtgärder görs för att förbättra miljön i Östersjön kommer det leda till att 100 000 tals arbeten kan försvinna. Samtidigt visar studien att om man istället sätter in rätt åtgärder för att förbättra miljön i Östersjön så kan det istället betyda att man räddar och även skapar upp till 900 000 jobb fram till år 2030 i Östersjöregionen.

Investeringar i Östersjönregionen viktiga

I studien så har man intervjuat ansvariga personer i 1 500 kommuner runt Östersjön och den visar på att cirka 70 procent inte har den kunskapen för att förstå vad miljöförstöringen i Östersjön kan leda till och vilka åtgärder som behöver genomföras samtidigt eller så har man inte de ekonomiska resurserna som krävs för att genomföra de åtgärder som behövs för att stoppa miljöföroreningarna. Ett av grundproblemen när det gäller att investera i miljön generellt är att man ser denna investering som en kostnad istället för en investering som kan betala sig tillbaka mångfalt i framtiden.

Ett exempel på hur investeringar i miljön både kan leda till en bättre miljö men även bli lönsam är projekt i Singapore, där man har haft stora problem med dricksvattnet. Singapore investerade 2 miljarder kronor i olika vattenprojekt som gick ut på att rena dricksvatten och man var mycket lyckosamma och hittade flera innovativa lösningar för att hantera dricksvattnet. Idag så exporterar Singapore lösningar för dricksvatten och ger rådgivning för flera miljarder kronor årligen samtidigt som man har skapat dubbelt så många nya arbetstillfällen inom vattensektorn. Detta är ett bra exempel på att om man vågar investera i miljön så kan man få flera vinster, inte bara en bättre miljö utan investeringarna kan även betala sig i andra former som mer arbetstillfällen, högre ekonomisk tillväxt och export av olika lösningar.

Åtgärder på lokal nivå kan leda till fler arbeten

För att kunna komma till rätta med miljöföroreningarna i Östersjön så behöver man sätta in rätt resurser på lokal nivå i de 1 500 kommuner som finns belägna runt Östersjön. Åtgärder som att rena utsläpp, hitta alternativa lösningar för avfall och framförallt göra insatser för att stoppa eller åtminstone minska övergödningen i regionen. Övergödningen är i särklass det största miljöhotet mot Östersjön men det är bara mindre än 1 procent av de 1 500 kommunerna som har vidtagit åtgärder för att minska övergödningen.

Insatserna för ett renare Östersjön skulle generera många nya arbetstillfällen samtidigt som det skulle rädda kvar många jobb som annars är på väg att försvinna, bland annat inom turistnäringen. Studien, som har genomförts under en tidsperiod av 15 år, visar på att med rätt insatser för miljön i Östersjön kan man rädda och även skapa upp till 900 000 arbetstillfällen fram till 2030. Men för att nå ända fram behöver man samarbeta över gränserna och även lyfta upp detta problem på en nationell nivå där man behöver fatta beslut om alternativa metoder för att rena avfall, giftutsläpp, hantera övergödning och samtidigt även bidra med ekonomiska anslag så att de lokala kommunerna får de ekonomiska resurser som de behöver för att kunna genomföra de viktiga åtgärder som krävs för att förbättra miljön i Östersjön.

Författad av Peter Ahrberg

Källa: dn.se/debatt/insatser-for-ostersjons-miljo-kan-skapa-900-000-nya-jobb
Studien: bcg.dk

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.