Vi lyfter fram de nya lagar 2024 som främst gäller dig som driver ett mindre företag.

Områdena lagar och regeländringar det gäller är:

  • Skatt på företagande och arbete
  • Skatt på konsumtion
  • Miljö och hållbarhet
  • Trygghet och brottsbekämpning

Här kommer en sammanfattning av ändringarna som är bra att känna till.

Nya lagar och regler 2024

  • Skatt på företagande och arbete

Stärkt jobbskatteavdrag

Den 1 januari 2024 förstärks ordinarie jobbskatteavdrag. Syftet är främst att minska inkomstbeskattningen på heltidsarbete för de med låga och medelhöga inkomster. För den som har en månadslön på 35 000 kronor motsvarar det en skattesänkning med cirka 230 kronor per månad.

Indexering av jobbskatteavdraget för äldre och höjd åldersgräns till 66 år

Från 1 januari 2024 införs en indexering i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre. Åldersgränsen för att få jobbskatteavdrag höjs från 65 till 66 år. Jobbskatteavdraget utökas även ytterligare för personer som vid årets ingång fyllt 69 år. Utöver det utökas det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år slopas från 1 januari 2024.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Den 1 januari 2024 utvidgas skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner till att gälla under högst sju år. Det var tidigare fem år. Det räknas från den dag vistelsen i Sverige påbörjades. Reglerna ska tillämpas för vistelser som påbörjats efter den 31 mars 2023.

Ingen höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Det blir ingen höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt under 2024. Beloppet uppgår under beskattningsåret 2024 till 598 500 kronor (månadslön på 49 875 kronor). 

Höjning av jämförelseränta - ränteförmån

Jämförelseräntan vid beräkning av ränteförmån höjs 1 januari 2024 med 0,5 procentenheter, till 1,5 procent över statslåneräntan.

  • Skatt på konsumtion

Plastpåseskatten sänks

Den omdiskuterade skatten på plastpåsar sänks den 1 januari 2024 till 50 öre per plastbärkasse. Skattesatsen för “mycket tunna” plastpåsar sänks till 5 öre styck.

Den 1 november 2024 kommer skatten på plastpåsar att avskaffas helt.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Den 1 januari 2024 sänks energi- och koldioxidskattenskatten på bensin (miljöklass 1) med 1,31 kronor jämfört med vad den annars skulle vara (omräkningsregler hade annars lett till höjd skatt). Summan av energi- och koldioxidskatten för sådan bensin blir 60 öre lägre per liter 2024 än skatten 2023.

Även skatten på diesel sänks, ner mot EU:s minimiskattenivå. Det innebär en sänkning på ungefär 43 öre per liter (inklusive mervärdesskatt) jämfört med nivån som skulle ha gällt 2024 enligt nuvarande regelverk, men en viss höjning jämfört med 2023 års nivå.

Ändring av koldioxid- och energiskatt på diesel som används i arbetsmaskiner

Den 1 januari 2024 träder ändringar i kraft som innebär en utökning under året 2024 av nedsättningen av koldioxid- och energiskatten på diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. Detta innebär att den som förbrukar diesel enligt ovan ska medges återbetalning av koldioxidskatt med 2 456 kronor per kubikmeter och av energiskatt med 1 470 kronor per kubikmeter. Återbetalning sker genom ett ansökningsförfarande kvartalsvis.

  • Miljö och hållbarhet

Obligatorisk utsortering av matavfall

1 januari 2024 börjar EU:s krav på utsortering och separat insamling av bioavfall gälla företag och hushåll. Bioavfall skall soteras ut och förvaras skilt från annat avfall.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Marknadsdrivna system för materialåtervinning

Från 1 januari 2024 får utsorterat förpackningsavfall som uppkommit i verksamheter som till exempel affärer, butiker, restauranger, industrier endast samlas in och behandlas av producentansvarsorganisationer och aktörer som driver marknadsdrivna system för återanvändning. Vill man  driva ett marknadsdrivet system för materialåtervinning ska det anmälas till Naturvårdsverket.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

  • Trygghet och brottsbekämpning

Ny lag och ny förordning om ordningsvakter

1 januari 2024 börjar en ny lag och en ny förordning om ordningsvakter att gälla. Förändringen innebär att ordningsvakter kommer att kunna användas för fler ändamål. De kan enligt den nya lagen medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Ordningsvakter får även fler befogenheter.

Fler nyheter rörande 2024


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

1 kommentarer
2023-12-01 09:38
Mycket bra med sänkta diesel kostnader, det måste lobbas för att minska alla krav/ certifieringar på småa mikroföretag, det är samma krav som för stora företag dom har avdelningare som sköter detta , görs det inget så kommer inte småföretagen att orka hänga med tyvärr. detta är akut.OBS akut. Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.