Under sommaren 2021 erhöll företagen en nedsättning av arbetsgivaravgiften för personal i åldern 19–23 år, vilket betydde att man som företagare betalade endast 10,21% i arbetsgivaravgift. Samma reducerade arbetsgivaravgift kommer även att gälla juni – augusti 2022. En tillfällig lag har också trätt i kraft där man har möjlighet att sända in en ny anmälning om avstämning för korttidsarbeten om man inte lämnat in en sådan inom angiven tid.

Effektivt att anställa via nystartsjobb

Nystartsjobben har varit en utmärkt möjlighet för människor att få visa vad de kan, och inte minst för dig som arbetsgivare att få prova dig fram med ny personal. Det bidrag som arbetsgivaren får vid ett nystartsjobb räknas utifrån arbetsgivaravgiften och kan erhållas i upp till 2 år. Riksdagen har annonserat följande höjningar av bidragen för nystartsjobb:

  • Vid anställning av medarbetare som varit arbetslös 1–2 år blir bidraget höjt från 1 till 2 arbetsgivaravgifter.
  • Vid anställning av medarbetare som varit arbetslös i 2–3 år blir bidraget höjt från 2 till 2,5 arbetsgivaravgifter.
  • Vid anställning av medarbetare som varit arbetslös över 3 år blir bidraget höjt från 2,5 till 3 arbetsgivaravgifter.

Enklare att anställa tillfälligt – endast i krissituationer!

Viss kostnadsersättning som gäller tillfälliga uppdrag på annan ort ska enligt Riksdagen inte beskattas. Detta avser anställningar och uppdrag som pågår max en månad eller om en krissituation uppstår och myndigheterna rekryterar in personal tillfälligt. Krissituationer har ingen tidsgräns. Om avståndet till den tillfälliga arbetsplatsen, från den anställdes bostad, är över 5 mil kan arbetsgivaren bekosta mat, husrum och resa utan att detta beskattas.

Reducerad skatt för arbetslöshetskassa – men fortfarande orättvist

Regeringen förannonserar att en skattereduktion för A-kassa ska införas då man anser att det är viktigt att fler ansluter sig till A-kassan. Om du driver ett aktiebolag är detta bra. Det man behöver ha i åtanke som småföretagare är att A-kassan inte skyddar alla på samma sätt. Du bör se över om du behöver ett ytterligare skydd. Om du exempelvis driver ett handelsbolag och tar ut din lön varje månad sker inte A-kassans beräkning på ditt löneuttag utan på din vinst. Den slås sedan ut på ditt räkenskapsår, 12 månader, vilket innebär att om du har en vinst på 12 000 kronor efter bokslutsdispositioner erhåller du 1000 kronor per månad i A-kassa – även om du tar ut 25 000 kronor i månadslön. Detta är en fundamental orättvisa.

Personaloptioner ska gynna företag som vill växa

Två gränser höjs vad gäller vilket företag som kan nyttja reglerna. Företag med upp till 150 anställda och delägare som finns i verksamheten kan nyttja personaloptionerna. Tidigare gräns för antalet anställda var 50. Gränsen för balansomslutning eller nettoomsättning höjs också, till 280 miljoner kronor per år från tidigare 80 miljoner kronor. Styrelseledamöter och suppleanter ska räknas in som anställda. Personaloptioner ska kunna nyttjas för att få rätt till att förvärva en andel av företaget eller vara en teckningsoption för kommande förvärv. Riksdagen vill se fler unga företag växa samt behålla kvalificerad personal.

Jobbskatteavdraget förstärks

Det kommer ytterligare en förstärkning av jobbskatteavdraget. Den fokuserar framför allt på de som har en lägre eller medelstor inkomst. Samtliga kan ta del av sänkt skatt. De som arbetar heltid får en sänkning med 150 kronor i månaden.

Ny utvidgad definition av fåmansföretag

Riksdagen har bestämt att komplettera det utvidgade fåmansföretagsbegreppet samt utomståenderegeln. Avsikten är att hindra att 3:12-reglerna kringgås med exempelvis ägarstiftelser.

Nytt i sjukförsäkringen

Det blir ändrade regler för äldre personer och en mycket mer flexibel hantering av deltidssjukskrivningar. Taket i sjukförsäkringen är höjt från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Höjt tak gäller från den 1 januari 2022 och övriga beslut kommer att gälla från 1 februari 2022.

Sjuk- och aktivitetsersättning skattereduceras

Skatteklyftan mellan sjuk-och aktivitetsersättning och arbetsinkomsten ska försvinna. En person med sjuk-och aktivitetsersättning betalar idag cirka 10 000 kronor mer i skatt per år i jämförelse med en arbetande person på samma inkomstnivå. Riksdagen vill eliminera denna skillnad.

Förslag på höjda åldersgränser

Det finns ett förslag på höjda åldersgränser i skatte-och socialsystemen, vilket relaterar till den höjda pensionsåldern. En höjd åldersgräns har också föreslagits för när arbetsgivaren ska börja betala lägre socialavgift för en ålderspensionär.

Pandemi-stöd

Regeringen har förannonserat att ett pandemi-stöd kan komma att införas gällande exempelvis statens ansvar för sjuklönekostnader, stöd till egenföretagarens karenstid samt ersättning för första sjukdagen, det så kallade karensavdraget. Det har dock redan aviserats flera utökade stödmöjligheter som anstånd med inbetalning av skatt, utökning av omsättnings- och omställningsstöden.

Nya regler för reseavdrag

Regeringen föreslår nya regler för resor tur och retur arbetsplatsen. Detta ska inte stå som ”avdrag” utan snarare bli en ”skattereduktion” som är neutral till färdsättet du använder. I övrigt ska den vara regionalt differentierad och baserad på avståndet. Detta beräknas träda i kraft 1 januari 2023 och du kan nyttja detta tidigast om ditt beskattningsår börjar efter 31 december 2022.

Skatt reduceras för inköp av inventarier

Har du gjort inköp av inventarier, som exempelvis maskineri, under 2021? Då kan du få en skattereduktion under förutsättning att inventarierna fortfarande finns kvar i verksamheten den 31 december 2022 eller senare vid ditt beskattningsårs slut. 

Momsen sjunker

Den nya omsättningsgränsen för moms blir 80 000 kronor per år, tidigare låg den på 30 000 kronor.  Detta innebär att man nu kan välja om man vill redovisa moms eller inte, så länge momsen inte överstiger 80 000 kronor. Momsen på reparationer sänks också från 12% till 6 % för att uppmuntra till lagning av redan tillverkade varor.

Ska du köpa bil? Fordonsskatten höjs!

Ett kommande förslag för höjd fordonsskatt har aviserats. Detta innebär en ökning av malus-delen i systemet med bonus-malus. Det betyder att det blir en högre skatt för nyregistrerade bensin-och dieselfordon de tre första åren efter inköpet av bilen. 

Utdelning till utländsk person källbeskattas

Regeringen vill avskaffa en föråldrad kupongskattelag och ersätta den med en modern lag om källskatt på utdelningar till utländska personer.

Begränsad avdragsrätt vid underskott kan bli tolkningsfråga!

Regeringen har en intention att införa en begränsningsregel som betyder minskad möjlighet att nyttja föregående års underskott om en ägarförändring skett i företaget. Om underskottet har utgjort skälet till ägarbytet ska avdragsrätten inte gälla. Detta kan naturligtvis bli en tolkningsfråga i flera fall, och det vill till att man tydliggör riktlinjer om man avser att införa en sådan regel. 

Cyklar blir skattefria

Cyklar dina anställda? Cyklar med ett förmånsvärde som inte överstiger 3000 kronor ska inte tas upp till beskattning. Däremot ska den anställde beskattas om det finns ett överskjutande belopp. Skattefrihet faller in när arbetsgivaren tillhandahåller cyklar för privat användning till sin personal, det kan vara kortare eller längre tid. Erbjudandet ska dock riktas till hela personalen och inte en enskild anställd. Undantag är elsparkcyklar, då gäller inte erbjudandet.

Gåvor skattereduceras

Beloppsgränsen för gåva höjs från 6 000 kronor till 12 000 kronor. Skattereduktionen kan uppgå till max 3 000 kronor.

Reklamskatten slopas

Från den 1 januari 2022 kommer reklamskatten att slopas helt. Om du har ett beskattningsår som inte har avslutats detta datum har du redovisningsskyldighet för reklamskatten endast om det totala beskattningsvärdet under kalenderåret 2021 är mer än 100 000 kronor.

Text av Kee Bergman

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.