Som nämnts ovan har företag och organisationer redan idag stora utmaningar när det handlar om kompetensförsörjning, det vill säga att hitta rätt personal till rätt position. I framtiden kommer detta bli en än större utmaning att möta och lösa. Kampen om kompetensen blir allt hårdare och blir helt avgörande för om företag skall kunna växa och överleva. Detsamma gäller naturligtvis även för organisationer som inte har samma krav på ekonomiska vinster. Faktum kvarstår; utan rätt man eller kvinna på rätt position, är man riktigt illa ute.

Jaha, säger kanske du? Vad är problemet? Det kommer väl inte vara några svårigheter att anställa kompetenta medarbetare hos oss för det har det ju aldrig varit? Eller?

Analyser i Sverige och i Europa visar att bristen på arbetskraft inom ett stort antal områden är och kommer att bli än större inom 5-10 år. Inom skola, vård och omsorg handlar det om flera hundra tusen arbetstillfällen som behöver ersättas, enbart i Sverige. Ett liknande scenario ser vi även inom andra områden, exempelvis för kunskapsintensiva företag inom IT, läkemedel och teknik. Samtidigt har vi en demografisk- och psykosocial utveckling som haltar betänkligt och som sannolikt inte kommer att kunna möta och fylla behoven av ny arbetskraft inom denna tidsperiod.

Ett exempel på detta är att yngre generationer (Generation Z och Y) har helt andra krav, förväntningar och preferenser på arbete och arbetsgivare än tidigare generationer. Det som förr var arbetsgivarens spelplan, har nu istället blivit arbetstagarens. De unga generationerna är kräsna, krävande, medvetna och lättrörliga. Det gör dem svåra att fånga och att behålla på arbetsplatsen, vilket skapar helt nya utmaningar att lösa för en potentiell arbetsgivare. Ett annat exempel på svårigheter vi står inför, är att intresset för vissa yrken tenderar att avta och att många utbildningsplatser står tomma på Universitet och Högskolor. Sålunda blir kampen om examinerade och högutbildade arbetstagare än hårdare.

Hur skall vi då kunna möta och lösa dessa problem och utmaningar i framtiden?

Som enskild arbetsgivare behöver man först och främst vara medveten om kommande utmaningar och problem som kan uppstå om man inte lyckas att lösa dessa. När man väl har insett faktum blir nästa steg att fundera på hur problemet skall tacklas och lösas. Det är i detta sammanhang som employer branding får en helt avgörande roll att spela.

Vad är employer branding och hur jobbar man med det?

Employer branding kan definieras som företagets eller organisationens image som arbetsgivare gentemot nuvarande medarbetare, aktiva eller passiva jobbkandidater, kunder eller andra intressenter.

Arbetet med employer branding har som mål att attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare samt att vårda relationer med tidigare anställda. Employer branding är ett målmedvetet och långsiktigt arbete, som skall resultera i finansiella-, funktionella- och psykologiska fördelar för både arbetsgivare och anställda. Employer branding skapar förväntningar på vad en medarbetare kan få i utbyte för att arbeta för arbetsgivaren.

Employer branding handlar om att bygga och paketera företagets eller organisationens identitet och vad detta innebär i form av utfästelser och förväntningar. Därigenom kan man skapa en emotionell koppling mellan arbetstagare och arbetsgivare, som kan säkerställa att medarbetaren levererar det som kunden och marknaden förväntar sig. Som företag eller organisation gäller det att lära känna sin själ och att ständigt arbeta med analyser av omvärlden, av konkurrenter och kring sin egen verksamhet i form av exempelvis SWOT-analyser. Med en trygg grund att stå på blir arbetet också lättare för beslutsfattare när det handlar om beslut som skall fattas kring verksamhetens inriktning och mål samt inte minst vilka medarbetare som passar in och behövs.

Hur man väljer att arbeta med employer branding i verksamheten kan naturligtvis skilja sig åt och variera, men i grunden finns det strategier som har visat sig vara effektiva och fundamentala.

1. Definiera din Employer Value Proposition (EVP)

Var tydlig med vad som särskiljer ert företag från andra företag som arbetsgivare. Identifiera och belys er unika karaktär vad gäller exempelvis karriärmöjligheter, företagskultur, förmåner och flexibilitet på arbetsplatsen.

2. Skapa övertygande budskap kring ditt varumärke som arbetsgivare

Skapa och utveckla ett långsiktigt och genuint budskap, som kan kommunicera med er primära målgrupp. Använd storytelling för att låta företagets kultur och kärnvärden komma till liv och visa upp äkta medarbetare och deras erfarenheter för att skapa trovärdighet.

3. Främja medarbetarnas inflytande kring arbetet med employer branding

Uppmuntra och stärk medarbetarna i att vara ambassadörer för ert varumärke som arbetsgivare. Ge dem möjligheter att dela sina erfarenheter på sociala medier, att vara delaktiga i rekryteringar och ta initiativ i arbetet med employer branding.

4. Gör er hemsida kring karriär och jobbmöjligheter så bra som möjligt

Hemsidan skall vara visuellt tilltalande, lätt att navigera i och informativ. Förtydliga er EVP, visa upp ”testimonials” med medarbetare och deras framgångsrika historier. Ge klar och tydlig information kring jobbmöjligheter och hur man ansöker om lediga tjänster.

5. Var aktiva på sociala media

Använd sociala media för att visa företagets kultur och kärnvärden. Dela innehåll inifrån företagets verksamhet och lyft fram medarbetarnas förtjänster, framsteg och framgångar. Medverka i relevanta diskussioner på olika sociala forum för att skapa kännedom om företagets varumärke och locka kompetens och talanger.

6. Erbjud konkurrenskraftiga löneförmåner och andra erbjudanden till medarbetare

Se över och förbättra era löneförmåner för att kunna möta nya behov och preferenser hos medarbetarna. Överväg att ge anställda unika erbjudanden som exempelvis hälsoprogram, flexibla upplägg kring arbete och eller möjligheter till professionell och personlig utveckling.

7. Förespråka och jobba aktivt med mångfald och inkludering

Lyft fram åtagande kring mångfald, jämställdhet och inkludering i ert arbete med employer branding. Visa upp initiativ och bilder kring detta för att skapa bilden av en modern arbetsgivare präglad av humanism och samhällsansvar.

8. Investera i era anställdas utveckling

Visa upp ert åtagande kring era anställdas utveckling och avancemang genom att erbjuda utbildningar, mentorskap och möjlighet till ledarskapsutveckling. Kommunicera möjligheterna till karriär inom företaget eller organisationen.

9. Jobba aktivt med feedback och uppföljningar kring medarbetare

Se till att få återkoppling från era anställda genom undersökningar, enkäter, fokusgrupper eller genom enskilda samtal och diskussioner. Använd informationen och kunskapen från detta för att identifiera områden som behöver förbättras för att därigenom också kunna förbättra de anställdas upplevelse av er som arbetsgivare.

10. Mät, utvärdera och justera

Följ ert arbete kring employer branding noga och regelbundet. Utvärdera om era strategier är effektiva och ligger i linje med aktuella analyser. Arbetet med employer branding är en ständigt pågående process som behöver förfinas och möjligen också korrigeras. Dessutom behöver arbetet med employer branding även samordnas med andra delar i företaget, exempelvis med marknadsavdelningen. Och inte minst vara en del av ledningsgruppens arbete och ansvar.

Genom att implementera dessa strategier kring employer branding kan ni särskilja ert företag eller er organisation gentemot andra konkurrenter på marknaden och därigenom också attrahera kompetens och talanger som sympatiserar med er kultur och era värderingar och som vill vara en del av er verksamhet.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.