Ord som ”gratis”, ”utan avgift” är vanligt förekommande i annonser. Reklamombudsmannen friade nyligen ett resebolags reklamkampanj, där konsumenter erbjöds en gratis resa under förutsättning att konsumenten hade en giltig biljett från ett annat bolag. Vad gäller egentligen kring användande av ord som ”gratis” i reklam och vad ska du som företagare särskilt tänka på?

Reklam ska stämma överens med god marknadsföringssed och får inte vara otillbörlig, aggressiv eller vilseledande. Användande av ord som ”gratis”, ”kostnadsfri”, ”utan avgift”, ”present” eller liknande i reklam får endast användas om det inte finns krav på att konsumenten utför en motprestation mot annonsören för att erhålla den produkt som är ”gratis”. I andra fall är reklamen olämplig och därmed inte tillåten.

Kombinationserbjudanden – man får inte baka in kostnader

Undantaget är om det rör sig om s.k. kombinationserbjudanden, där konsumenten erbjuds att betala för en viss vara och vid köpet ”gratis” får en tilläggsvara som är åtskild från den vara som kunden betalar för. Erbjudanden som exempelvis ”köp en tv och få en gratis cykel” är godkända. En förutsättning för att kombinationserbjudande ska vara tillåtet är dock att alla kostnader klargörs för konsumenten, att kvaliteten eller sammansättningen av den betalda varan inte har reducerats och att priset för den betalda varan inte har ökats för att täcka kostnaden för den vara som är gratis.

Var tydlig - reklam bedöms utefter flyktig läsning

Eftersom bedömningen av om en reklam är tillåten eller inte sker utifrån hur reklamen uppfattas vid en flyktig läsning ska alla eventuella villkor för att erhålla gratisprodukten framgå tydligt. Exempelvis är det inte tillåtet att på framsidan av ett reklamblad skriva ”GRATIS CYKEL” i stora bokstäver, om cykeln endast delas ut som ett kombinationserbjudande och villkoren för att erhålla cykeln, nämligen att man också köper en tv, framgår först inne i reklambladet. Du ska också vara försiktig med att framställa villkoren i en mycket mindre text än själva gratiserbjudandet eller, vid annonser med rörlig bild, i text som syns under väldigt kort tid. Var tydlig – det tjänar du på.

Motprestation tillåtet – om det inte gäller annonsören

Kravet att annonsören inte får begära någon motprestation av konsumenten är begränsat till att gälla motprestationer till annonsören själv. I fallet med resebolaget krävdes det, för att få en gratis resa, att resenären hade en giltig biljett från en konkurrent. Motprestationen var alltså inte riktad mot annonsören utan ansågs av Reklamombudsmannen vara ett villkor för gratisresan - användandet av ”gratis” var därmed tillåtet.

Även andra villkor som inte utgör motprestationer i förhållande till annonsören, som exempelvis krav på en viss boendeort, kan utan problem ställas för att konsumenten ska få gratisprodukten.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.