Företagare har ofta ett stort ansvar och utgör inte sällan kärnan i ett företag. De ingår ofta avtal för bolagets räkning, sköter viktiga kundrelationer, har det övergripande ansvaret för anställda samt vidtar betydelsefulla ekonomiska beslut. Det är inte ovanligt att företagare har operativt ansvar i verksamheten, exempelvis i rollen som VD. Mot bakgrund av hur viktig roll som företagare spelar i verksamheten, är det klokt att vara medveten om möjligheten att skriva en framtidsfullmakt så att verksamheten kan fortlöpa i det fall att du som företagare insjuknar och inte längre har förmåga att driva företaget.

1. Vad innebär en framtidsfullmakt?

Det har sedan länge varit möjligt att genom fullmakt ge rätt åt en annan person (ombudsmannen) att fatta bindande beslut för ens egen räkning (huvudmannen). Till exempel kan person A genom muntlig eller skriftlig fullmakt uppdra person B att inhandla en bil åt person A. De allmänna reglerna om fullmakt återfinns avtalslagens andra kapitel.

1 juli 2017 infördes en ny lag vilken ger ytterligare möjligheter på fullmaktsområdet, nämligen att utfärda en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten innebär så som ordet antyder, att fullmakten ska börja gälla vid en viss tidpunkt i framtiden. Specifikt tar framtidsfullmakten sikte på att reglera situationer där huvudmannen till följd av ”sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser” (med andra ord när personen inte längre är vid sina sinnens fulla bruk).

2. Vad får regleras i en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Framtidsfullmakten kan till exempel ge ombudet rätt att för huvudmannen behandla ekonomiska förpliktelser och ekonomisk förvaltning. Det kan exempelvis röra sig om att betala räkningar så som telefonabonnemang och hyra, samt förvalta huvudmannens bankmedel.

Framtidsfullmakten får inte omfatta alla typer av angelägenheter. Exempelvis får inte frågor som har en ”utpräglad personlig karaktär” (så som att ingå äktenskap eller upprättande testamente) regleras i en framtidsfullmakt.

3. Vem får skriva en framtidsfullmakt och när är den giltig enligt?

Den som har fyllt 18 år och som har förmåga att ta hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt.

En framtidsfullmakt måste leva upp till vissa formkrav för att den ska vara giltig. Bland annat måste en framtidsfullmakt vara skriftlig och bevittnas av två vittnen.

4. Vad ska framgå i en framtidsfullmakt och när börjar den gälla?

  • Att det är fråga om en framtidsfullmakt
  • Vem eller vilka som är fullmaktshavare
  • Vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
  • Vilka övriga villkor som gäller

Framtidsfullmakten börjar gälla när huvudmannen som ovan nämnts inte längre är i sina sinnens fulla bruk. Det är den eller de som omfattas av fullmakten, alltså ombudet, som har att bedöma när huvudmannen befinner sig i detta tillstånd.

Kan inte ombudet avgöra om huvudmannen är i nämnda tillstånd kan man ta hjälp av en domstol. Huvudregeln är att endast huvudmannen kan ansöka om att pröva saken i domstol, om inte huvudmannen i fullmakten redan angett att en domstol ska pröva om framtidsfullmakten börjat gälla.

Tips: Ladda ner mall för fullmakt här och generalfullmakt här.

5. Hur kan man säkerställa att ombudet sköter sitt uppdrag och när upphör fullmakten att gälla?

Huvudmannen kan utse en särskild granskare, och upprätta villkor om att ombudet måste redovisa sitt uppdrag till granskaren. På så sätt kan du försäkra dig om att ombudet sköter sitt uppdrag. Om ingen granskare utsetts, så kan en närmsta släkting, make eller maka, samt sambo begära att ombudet redovisar sitt uppdrag men då högst en gång per år.

Huvudmannen kan återkalla framtidsfullmakten vilket får till följd att den upphör att gälla. Har en särskild granskare utsetts, kan även granskaren återkalla fullmakten med samma verkan.

Skulle huvudmannen tillfriskna och få tillbaka sin beslutsförmåga, upphör framtidsfullmakten att gälla automatiskt.

Framtidsfullmakten förfaller även om en ställföreträdare utsetts så som en god man eller förvaltare, om ställföreträdaren har att ta hand om samma angelägenheter som anges i framtidsfullmakten. Syftet bakom denna bestämmelse är att undvika en situation där två olika parter exempelvis ingår avtal eller på annat sätt rättshandlar för huvudmannens räkning.

Framtidsfullmakten fortsätter även att gälla efter huvudmannens död, om inget annat angivits i fullmakten.

Ta hjälp av en jurist

Att ha en framtidsfullmakt på plats kan öka tryggheten för dig som företagare i det fall att du skulle insjukna. Det är också bra för företaget om verksamheten kan löpa vidare smidigt om du själv inte längre har förmågan att sköta verksamheten.

Det är viktigt att se till så framtidsfullmakten utfärdas enligt dina önskemål och får juridisk giltighet i enlighet med dina önskningar. Det är därför en god idé att ta hjälp av en jurist. Den initiala rådgivningen hos en jurist är i princip alltid gratis och du kan själv välja om du vill gå vidare med juristen eller inte innan du behöver betala.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.