Starta ABDet första du behöver göra är att skicka in en anmälan till Bolagsverket. Det gör du inledningsvis genom att klicka på ”Starta företag” på verksamt.se:s hemsida. Här är den sidan.

(Läs denna guide från start om du kom till denna sida först.)

Du får upp en ny sida med rubriken ”Starta företag eller förening”; välj alternativet ”Aktiebolag” i rullisten. På nästa sida klickar du på ”Bolagsverkets e-tjänst”. Du förflyttas nu till Bolagsverkets e-tjänst där du i tur och ordning får fylla i nedanstående uppgifter – motsvarande att fylla i blanketten ”Nyregistrering – aktiebolag” nr. 816 i pappersformat. Anmälan tar cirka 20 minuter om du är förberedd med de uppgifter som ska fyllas i.

1. Namnförslag och verksamhetsbeskrivning

Här anger du upp till fem namnförslag på ditt aktiebolag; tänk på att bara fylla i sådana namn du verkligen kan tänka dig att ha på ditt företag, då Bolagsverket automatiskt registrerar det första godkända namnet på listan oavsett om det är det första eller det femte, utan att kontakta dig först. Ta därför inte för givet att det högst önskade namnet går igenom, utan vänta med att beställa trycksaker och liknande material.

Godkända namn kan vara uppbyggda exempelvis så här:

  • fantasiord
  • fantasiord + verksamhetsord
  • ortnamn + verksamhetsord
  • efternamn + verksamhetsord
  • bokstavskombination + verksamhetsord

Företagsnamnet ska också innehålla något av följande: AB, aktiebolag eller aktiebolaget.

Du får ensamrätt på företagsnamnet inom ditt verksamhetsområde i hela Sverige, men på samma sätt kommer du att nekas registrering av ett namn som är alltför likt en konkurrents företagsnamn. Eftersom namnet skyddas utifrån verksamhetsområde är det viktigt att du beskriver företagets verksamhet så precist som möjligt.

Observera att privata aktiebolag inte får ha ordet ”publik” i bolagsnamnet och att namnet på publika företag inte får innehålla ordet ”privat”.

Det är även här du anmäler eventuell bifirma (där en del av företagets verksamhet drivs under annat namn) och/eller parallellfirma (företagets namn på annat språk).

2. Styrelse och firmateckning

Personnummer, namn och postadress anges här för samtliga styrelseledamöter och eventuella suppleanter och firmatecknare. Firmatecknare får, liksom styrelsen, företräda bolaget med rättsligt bindande verkan. Här anges också eventuell styrelseordförande och verkställande direktör.

3. Revisor och delgivningsmottagare om sådana utsetts

Grundregeln för aktiebolag är att de ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor då det endast är de som får revidera bolag. Ännu högre krav finns på mycket stora företag, men för små företag gäller nu att de kan välja att inte ha revisor alls. Som små företag räknas företag som inte når upp till två av de tre följande kriterierna:

  1. Fler än tre anställda i medeltal
  2. Mer än 1,5 miljoner i balansomslutning
  3. Mer än 3 miljoner i nettoomsättning

Om du väljer att inte ha någon revisor måste det finnas en bestämmelse om detta i bolagsordningen.

En revisor har till uppgift att granska företagets redovisning och styrelsens skötsel av företaget och att skriva revisionsberättelsen till årsredovisningen. Revisorn är dessutom skyldig att anmäla brott som upptäcks vid granskning. Revisorn engageras normalt för ett uppdrag på ett år, men en längre tid kan avtals, dock som längst fyra år. Revisorn får aldrig sköta företagets löpande räkenskaper.

4. Aktiekapital och stiftare

Här anges bolagets aktiekapital och antal aktier, vem eller vilka som är stiftare och därmed kan (men inte måste) teckna aktier. Hur många aktier respektive stiftare tecknar sig för samt pris på dessa anges också. Det är även här företagets registreringsdatum och ort anges.

Styrelsen måste upprätta en aktiebok med aktuell förteckning över aktieägare, som är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten.

Ladda ner mall för aktiebok kostnadsfritt här och mall för aktiebrev här

5. Adress och kontaktuppgifter

Ange kontaktuppgifter till kontaktperson samt till företaget.

6. Uppgifter till bolagsordningen

Fyll i uppgifter om bolagets säte (län och kommun), hur kallelse till bolagsstämma ska ske (per brev, e-post, rekommenderat brev och/eller fax eller annat alternativ) samt räkenskapsår (till exempel kalenderår, 1 januari – 31 december).

7. Övriga upplysningar

Frivillig uppgift. Kan vara något som är bra för Bolagsverket att känna till vid handläggningen av ditt ärende.

8. Bankintyget som visar att aktiekapitalet är insatt

Här anger du om det obligatoriska bankintyget som vittnar om att aktiekapitalet är insatt skickas in elektroniskt eller på papper. Om du väljer det elektroniska alternativet kommer banken att kunna se din anmälan, bolagsordning och stiftelseurkund. Banken skriver ett elektroniskt bankintyg och kontaktpersonen får ett meddelande när det skett. Först därefter kan du fortsätta med anmälan. Om du väljer bankintyg på papper skriver du ut dokumenten på sidan ”Skriv under, skicka in och betala” och tar med dem till banken. Intyget ska då skickas in i original.

Anmälan, bolagsordningen och stiftelseurkunden skapas nu som egna PDF-dokument utifrån de uppgifter du lämnat under registreringen. Granska dessa, skriv under, skicka in och betala. När Bolagsverket godkänt anmälan registreras aktiebolaget som då tilldelas ett organisationsnummer och blir en juridisk person som kan teckna avtal, anställa personal, äga egendom och vara part i rättegång.

Läs fortsättningen: Anmälan av aktiebolag till Skatteverket

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.