Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen anger ramarna för bolagets verksamhet. Tillsammans med stiftelseurkunden behövs inga andra dokument för att starta ett aktiebolag. Det enda som du behöver utöver dessa dokument för att aktiebolaget ska anses vara bildat, är ett intyg från banken att du har betalat aktiekapitalet eller ett intyg från revisorn om du har betalat det genom apport.

Därefter ska du bara fylla i Bolagsverkets blankett för nybildning av aktiebolag så är det klart!

Det är tämligen enkla saker som anges i bolagsordningen. Vår mall innehåller samtliga obligatoriska bestämmelser, dvs. de bestämmelser som måste finnas med i en bolagsordning enligt aktiebolagslagen. S.k. valfria bestämmelser, som ett förköpsförbehåll av aktier (hembud), har vi valt att lägga i vårt aktieägaravtal. Av denna och andra anledningar, bör ni även använda er av ett aktieägaravtal, då det reglerar en rad andra upptänkliga situationer, som ni annars har oreglerat mellan parterna.

Har du någon fråga eller något du undrar över finns troligtvis den information du behöver i steg-för-steg-guiden nedan.

Mallen bolagsordning är helt gratis.


Steg-för-steg hur du fyller i dokumentet

§ 1. Bolagets firmanamn är det namn under vilket bolaget bedriver sin verksamhet. Firman skall innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB. Ordet aktiebolag eller förkortningen AB bör placeras sist i firmanamnet.

Först föreslagna företagsnamnet - Obs! Ange det först föreslagna företagsnamnet i er rangordning, om ni har föreslagit flera olika företagsnamn i er ansökan!

Kontroll om företagsnamnet är upptaget - Obs! Firmanamnet skall tydligt skilja sig från annan förut i aktiebolagsregistret eller filialregistret införd, ännu bestående firma. Kontrollera därför företagsnamnet innan ni skickar in papperna! Cirka hälften av alla namnförslag som kommer in till Bolagsverket kan inte registreras. En kontroll av ert företagsnamn kan ske genom följande länk: https://www.verksamt.se/sok-foretagsnamn

Det bästa är dock att även ringa in till Bolagsverket och tala med en handläggare eftersom även om du inte hittar något liknande företagsnamn kan du inte veta i förväg om ditt företagsnamn kommer att kunna registreras. Bolagsverket tar även hänsyn till vissa lagbestämmelser. Ring därför till Bolagsverket och kontrollera ditt företagsnamn!

§ 2. Orten bör anges på sådant sätt att den utan tvekan kan identifieras. Mindre orter bör därför alltid anges tillsammans med uppgift om kommun och eventuellt län.

Svenska aktiebolag får inte ha sitt säte utomlands. Obs! Ortsangivelsen är avgörande för under vilken domstol bolaget lyder. På denna ort skall också enligt huvudregeln bolagsstämman hållas.

§ 3. Verksamhetens huvudsakliga art skall anges. I uttrycket verksamhetens art ligger ett krav på specificering. För att inte problem skall uppkomma vid registreringen bör bolagsordningen ange den eller de rörelsegrenar inom vilka bolaget skall utöva sin verksamhet, alternativt vilka produkter eller tjänster som är aktuella. Som en tillräcklig precisering godtas ”sågverks-och trävarurörelse”, ”tillverkning av verkstadsmaskiner” och ”försäljning av kioskvaror”. Exempel på verksamhetsbeskrivningar som inte godtas är ”bedriva importrörelse”, ”handelsrörelse”, ”handel med kapitalvaror”, ”IT-verksamhet” och ”konsultverksamhet”.

Obs! Det finns inget hinder mot att till viss angiven verksamhet tillägga ”och annan därmed förenlig verksamhet” eller ”och annan därmed sammanhängande verksamhet”

§ 4. I privata aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 25 000 kr och i publika aktiebolag till minst 500 000 kr. I bolagsordningen kan också bestämmas att aktiekapitalet ska kunna variera inom vissa gränser. I så fall får minimikapitalet inte understiga nyss nämnda belopp och inte vara mindre än en fjärdedel av maximikapitalet.

§ 5. Alla aktier i bolaget måste ha samma belopp, som uttrycks med orden ”samma nominellt belopp”. Hela aktiekapitalet kan dock motsvaras av en enda aktie vars belopp då överensstämmer med aktiekapitalet. Det finns inte någon bestämmelse om visst minimibelopp för aktie, varför det är möjligt att ge ut aktier med mycket lågt nominellt belopp. Det förekommer aktier med nominellt belopp om bråkdelar av ören.

Obs! Genom att ange antal aktier i denna bestämmelse, kan man genom differens givetvis direkt utläsa det nominella beloppet!

§ 6. Angående styrelseledamöter - I privata aktiebolag behöver ni inte ha mer än 1 styrelseledamot. I publika aktiebolag måste ni ha minst 3 styrelseledamöter.

Angående styrelsesuppleanter - I bolag där styrelsen har enbart en eller två ledamöter måste det finnas minst en suppleant.

Obs! Minst hälften av styrelseledamöterna respektive styrelsesuppleanterna samt verkställande direktören skall vara bosatt inom EES. Möjlighet till dispens finns.

§ 7. Angående revisor - Bolagsordning utan revisor kan väljas av nästan alla aktiebolag (publika aktiebolag och vissa andra aktiebolag måste dock ha revisor). Först när aktiebolaget når vissa gränsvärden måste dock aktiebolaget ha revisor. Hur dessa gränsvärden bedöms framgår av följande redogörelse på Bolagsverkets hemsida: http://www.bolagsverket.se/aktiebolag/starta/revisor

Välj därför bolagsordning utan revisor om ni inte vill lägga pengar på revisor samt då ni inte bedömer i nuläget att ni kommer att överskrida dessa gränsvärden.

§ 8. Skriv på vilket sätt kallelse till bolagsstämma ska ske, exempelvis brev med posten eller med e-post.

§ 9. Är det något ni vill tillägga utöver det som har angetts i uppräkningen, kan ni göra detta.

§ 10. Vid nybildning välj det räkenskapsår som passar företaget bäst. Det första räkenskapsåret börjar den dag aktiebolaget registreras. Detta gäller även om företaget först senare börjar driva verksamhet. Vid ändring välj det räkenskapsår som företaget ska ha. Räkenskapsåret ska börja första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv månader. Ingår företaget i en svensk koncern ska både företaget och koncernen ha samma räkenskapsår.

Det innebär att du kan sätta som räkenskapsår, exempelvis januari 2023 till januari 2024 och samma sak gällande årets alla månader.


1 kommentarer
2020-11-23 21:22
Denna mall behöver uppdateras tror jag, står fel på §5.
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.