Om Du vill skydda företagets affärsidé har du några vägar att välja på. Vilken du väljer beror på vad du vill skydda. 

Några vanliga sätt är patent, mönsterskydd, upphovsrätt, varumärkesskydd, sekretessavtal och licensavtal.

Här följer en översikt:

PATENT

Ett patent innebär att Du får ensamrätt att utnyttja produkten. För att få patent krävs att produkten är en lösning på ett tekniskt problem, dvs. att den ska ha en teknisk effekt och att den tekniska effekten kan uppnås varje gång man använder produkten, den ska alltså vara reproducerbar.

Produkten måste också ha ett praktiskt användningsområde, vilket innebär att den ska ha teknisk karaktär.  Vidare krävs att produkten är en absolut nyhet och att produkten har uppfinningshöjd.

Med absolut nyhet menas att produkten inte får vara känd någonstans i världen. Med uppfinningshöjd menas att produkten ska skilja sig väsentligt från vad som tidigare är känt inom området.  Man brukar säga att det inte ska ligga nära till hands för en fackman på området att komma på att lösa det problem som produkten löser på samma tekniska sätt som Din produkt gör.

MÖNSTERSKYDD

Om Du har gjort en design, ett mönster eller någon annan form av formgivning av en produkt, kan Du söka skydd för denna design genom mönsterskydd.

För att få mönsterskydd krävs att Din design eller formgivning är absolut ny. Designen får inte vara känd någonstans i världen. Vidare uppställs ett skillnadskrav. Det innebär att designens helhetsutseende måste skilja sig på ett visst minsta sätt från tidigare känd design eller känt mönster.

UPPHOVSRÄTT

Om Du har skrivit en bok eller gjort ett datorprogram behöver Du inte aktivt söka skydd för Din produkt hos någon myndighet.  Du får automatiskt skydd enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Ibland brukar upphovsrätten kallas för copyright.  För att få upphovsrättsligt skydd krävs att det Du har skrivit präglas av självständighet och originalitet. Man brukat tala om verkshöjd.

VARUMÄRKESSKYDD

För att få varumärkesskydd krävs det att varumärket har särskiljningsförmåga. Detta innebär att märket ska kunna skilja Din produkt från andra företags produkter som finns på samma marknad som Din produkt. Det krävs vidare att märket inte är förväxlingsbart med redan skyddade varumärken, bolagsnamn eller släktnamn. Ett varumärke kan också erhålla skydd utan registrering om det anses vara inarbetat. Varumärket anses vara inarbetat om det är känt inom en betydande del av produktens omsättningskrets. Med detta avses kundkretsen och de personer som arbetar inom den bransch där produkten finns.

SEKRETESSAVTAL

Att söka patent eller mönsterskydd är en kostsam och tidskrävande procedur. Därför låter många som alternativ först utvärdera sin produkt eller design för att få reda på om det finns en marknad där den kan säljas. Som tidigare påpekats krävs det för att få patent eller mönsterskydd att det man uppfunnit eller designat är en absolut nyhet. Vidare har påpekats att uppfinningen eller mönstret inte har avslöjats för någon i hela världen.

Detta är en sanning med modifikation. Ett fåtal personer får ta del av mönstret eller designen, men det krävs då att de har ingått ett sekretessavtal med Dig.  Det finns också en risk för att mindre nogräknade personer och företag ”stjäl” produkten eller designen. Därför är ett sekretessavtal viktigt. Du rekommenderas att kontakta en jurist för att få synpunkter och anpassa sekretessavtalet till den aktuella situationen.

Avtalsmall för sekretess hittar du här

Ett sekretessavtal bör främst innehålla följande punkter:

Parterna

Givaren och mottagaren av ritningar och prototyper (informationen) ska identifieras med namn eller firma och personnummer eller organisationsnummer.

Produktbeskrivning
En kort beskrivning av produkten eller designen bör bifogas avtalet.

Hemlig information
En klar och tydlig definition av vilken information som är hemlig.

Tystnadsplikt
Löfte från mottagaren att han inte ska avslöja den hemliga informationen för utomstående.

Användning
Löfte från mottagaren att endast använda produkten eller designen för aktuell utvärdering och inte för någonting annat.

Ej nyhetshinder
Löfte från mottagaren att inte åberopa erhållen information som nyhetshinder vid patent- och mönsterskyddsansökan.

Sanktion
Vad som ska hända om mottagaren bryter mot sin tystnadsplikt.

Underskift
Mottagaren ska underteckna avtalet.

LICENSAVTAL

Att låta något annat företag tillverka och marknadsföra produkten kan många gånger vara det snabbaste sättet att få en ekonomisk avkastning på produkten. Man kan då undvika investeringar i produktion eller marknadsföring. Du ger helt enkelt ett tillstånd (en licens) till någon att mot betalning (royalty) till Dig eller Ditt företag använda Din produkt eller design. Ett sådant tillstånd bör regleras i ett skriftligt avtal. Du rekommenderas att kontakta en jurist för att få synpunkter och anpassa licensavtalet till den aktuella situationen.

Ett licensavtal bör främst innehålla följande punkter:

Produktbeskrivning
En kort beskrivning av patentet eller designen; en fullständigare beskrivning bör bifogas avtalet.

Tekniskt användningsområde och geografiskt område
Om licensen ska omfatta samtliga eller endast delar av patentets tekniska användningsområde, inom vilka geografiska områden licenstagaren har rätt att använda licensen.

Exklusivitet eller icke-exklusivitet

Om licenstagaren har rätt att ensam använda patentet eller designen eller om det även ska finnas andra licenstagare.

Informationsöverföring och sekretess
Licensgivaren ska överföra sådan information som är nödvändig för licenstagarens användning av licensen, licenstagaren ska behandla mottagen information med sekretess.

Modifikationer och förbättringar
Hur förslag till förbättringar av patentet som kommit från licensgivaren eller licenstagaren ska användas, vem som har rätten till förbättringar.

Royalty och minimiroyalty
Beräkningsgrunder, betalningstidpunkter, rätt till ett minimibelopp oavsett försäljningsresultat.

Kontroll
Rätt för licensgivaren att kontrollera licenstagarens underlag för royalty-betalningarna.

Upprätthållandekrav
Vem som ska betala de årliga avgifterna till Patent- och registreringsverket (PRV) för att upprätthålla patentet eller mönsterskyddet.

Icke-angreppsförbindelse

Licenstagaren förbinder sig att inte angripa/ifrågasätta licensgivarens patent eller mönsterskydd.

Avtalstid och uppsägningstid

Hur lång tid licenstagaren ska ha rätt att få använda produkten eller designen.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Licens och mönsterskydd söker Du hos PRV. Som Du säkert har insett är det komplicerade juridiska områden som här har berörts.  Därför är rådet till Dig att kontakta en expert på området. Det kan vara en patentjurist eller en advokat. Detta kostar en slant, men Du får se det som en försäkringspremie eller investering, som i framtiden kan rädda stora belopp åt Dig och Ditt företag.

STRATEGI

Det finns företag som inte bryr sig om vare sig patent eller mönsterskydd. När det exempelvis gäller patent så ser man i stället till att vara först på marknaden. Här menar företagen att marknadsförsprånget är mer viktigt än att lägga ner tid på att söka patent. Vilken strategi Du än väljer för att skydda företagets affärsidé måste Du diskutera igenom denna med företagets styrelse och med någon fackexpert, exempelvis en patentjurist.

I KORTHET

  • För att skydda affärsidén är patent, mönsterskydd, upphovsrätt, varumärkesskydd och sekretess- och licensavtal möjliga alternativ.
  • Anlita alltid fackexpert.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.