En sak som länge förbryllat och ibland förargat mig är detta med detaljplaner. Jag kan inte låta bli att tycka att det är otroligt omodernt och har otroligt svårt att förstå varför förändringar och tankar kring detaljplaner inte kommit längre än vad det gjort. 

Jaha, tänker säkert många, vad spelar det för roll? Vissa tänker säker, vad är en detaljplan?

Först skulle jag vilja säga vad en detaljplan är, mycket förenklat.

En detaljplan är en plan som är juridiskt bindande vilket kommuner har monopol på att skapa. Som ni säkert vet har kommunen många uppgifter och en av dessa är att kommunen skall planlägga användningen av mark och vatten, det är en kommunal angelägenhet att så sker.

En detaljplan meddelar vad som får byggas och vad det kan användas till, för att beskriva detaljplan i all sin enkelhet. Självklart beskriver detaljplanen mer än bara detta men om man skulle summera det i stora drag så är det på det sättet.

Det andra jag skulle vilja säga är att detaljplaner har en enormt stor inverkan på samhället och byggnationen i stort, varför? Jo för att detaljplan är juridiskt bindande och vill man frångå detaljplan finns det självklart reglerat hur man skall göra och vad som kan tolereras m.m. det vill säga, vill man kringgå eller bygga på annat sätt än vad detaljplan säger, så är det en avvikelse. Exakt vad som får vara avvikelse, är ett helt annat samtal och kräver en helt annan text, men för att förenkla det hela så kan man säga att det som skall byggas skall vara förenligt med detaljplan, det som skall byggas skall stämma med det som detaljplan meddelar.

En detaljplan har dessutom en genomförande tid med vilket menas att när detaljplanen vunnit laga kraft så kan kommunen inte ändra detaljplanen hur som helst för då kan kommunen göra sig skyldig till skadestånd till fastighetsägaren, så det går inte att bara ändra en detaljplan.

Om nu genomförandetiden gått ut vilket kan vara satt till exempel 15 år, så kan kommunen ändra detaljplan eller delar av den och det har sin gilla gång enligt plan- och bygglagen och är och kan vara tidsödande och kostsamt för kommunen, vilket leder till att de detaljplaner som finns får vara kvar även om dom är mycket gamla.

Varför skulle detta då vara ett problem med detaljplanerna?

Jo, nu när man vet att man inte kan ändra en detaljplan då genomförandetiden löper på grund av skadestånd och för att det kostar pengar för kommun att ändra detaljplaner där genomförande tiden löpt ut, så sker det inte, vad blir då resultatet kan man undra? Ja, för att ge några exempel så kan det finnas detaljplaner som gäller för ett område där detaljplaner är 70 år gamla. De planerna stämmer inte in hur det ser ut i samhället idag. Det är många saker som är förändrade, För att ge något exempel på hur det kunde se ut då detaljplan skapades så red man med häst och vagn och idag är det biltrafik. Det är svårt att bygga efter en detaljplan från den tiden på ett sätt som man vill ska vara anpassat till dagens tid och samhälle, har man riktig otur kan detaljplan vara så detaljerat med material som kanske idag inte finns, eller vart ventilationsdon skall sitta, eller hur brandkrav skall uppfyllas. Idag kan det finnas helt andra material än när detaljplan skapades och genom det helt andra förutsättningar.
När detaljplanen gjordes tänkte man säkert till och ville väl, men då detaljplaner inte ändras genom tiden och utvecklingen går framåt så blir det ibland ganska osynkat.

Hur tycker jag man skulle kunna lösa detta då?

Ja, en sådan enkel sak borde kunna vara att när detaljplanens genomförande tid löpt ut exempel 15 år, så borde planen gå ur tiden och det som möjligen skulle fortsätta gälla i detaljplanen är byggrätten, dvs hur stor byggnad som får bebyggas på fastigheten, men samtliga andra krav borde inte ha någon juridisk bärighet.

Hur skulle det då se ut kan man undra?

Hur blir det om man tänker på materialval, byggnader skall passa in i omgivningen, skulle det inte bli byggt lite hur som helst?

Nej, då skulle plan- och bygglagen reglera dessa delar.

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
Byggnadsverks utformning

1 § En byggnad ska:

1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Jag är väl medveten om att det är aningens radikalt, men det känns i alla fall som att lagstiftningen har en del att jobba med för att modernisera lagstiftningen och juridiken gällande gamla detaljplaner och dess juridiska status.
Jag är dessutom ganska säker på att personal runt om i Sveriges kommuner skulle kunna tillse att byggnationen blir lämplig i sitt sammanhang och skulle uppföras så att det passar in i samhället idag och för framtiden.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.