Du föddes utan manual. Du föddes utan färdigutvecklat intellekt. Du föddes med svagheter, bland annat i din förmåga till att använda ditt sinne i betraktelse och se verkligheter i rätt ljus, du föddes med brister i minnet, du föddes med begränsningar i hastighet och förmåga i att upptäcka lösningar till problem och i att se hur och varför. Du föddes med människor i din omgivning som främst såg det positiva, det optimistiska, möjligheterna, som reagerade vänligt, eller motsatser, allt i olika grad och inom olika områden.

Din hjärna är som en muskel. Eller snarare, som många muskler, vars neurologiska muskler har olika uppgifter att utföra en handling som har ett bestämt syfte i en viss riktning. Hur snabbt din hjärna reagerar i positiv eller negativ bemärkelse är beroende på hur ofta du har repeterat ett visst tankemönster, eller bristen av repetition av ett visst tankemönster. Precis som du kan lära in fel rörelse i någon träningsform, kan du lära hjärnan att agera eller tänka fel i en situation. Precis som bristen av repetition av en viss rörelse i en idrott gör att du har felaktiga rörelsemönster, skapar bristen av erfarenhet av en viss situation i livet i allmänhet krav på att du kan använda generella principer som du kan sedan tidigare, för att reagera spontant.

Har du i dessa situationer ett tänkesätt och handlande som kan betraktas som positivt eller negativt?

Din hjärna har hundratals psykologiska egenskaper. För att du ska bli framgångsrik som människa, måste du träna rätt psykologiska egenskaper, i rätt proportion för att uppnå eftersträvat resultat, på rätt sätt, och i rätt tid! Precis som idrottaren måste träna alla kroppens muskler, måste du genom tankar och handling träna dina psykologiska egenskaper.

Ställ frågor som ger positiva svar

För att bli framgångsrik i att utveckla de psykologiska egenskaper du behöver för att uppnå dina mål inom ett visst område - företagande, idrott eller privatlivet - behöver du tänka positivt! Då behöver du en inre kommunikation som ställer rätt frågor till dig själv. Sådana frågor ställs med hur och varför:

1. Hur du ska lösa en situation.
2. Hur du ska förstå en situation eller en person.
3. Hur du ska reagera, agera och betrakta någonting rationellt, förnuftigt, vänligt, rättvist och med ödmjukhet.
4. Varför något är som det är.
5. Varför någon gjorde på ett visst sätt (inklusive varför du själv reagerar och tänker på ett visst vis).

Anledningen till att det är så viktigt att du ställer sådana här frågor som går ut på att lösa och förstå är att vad du än ställer för frågor till din hjärna, så kommer den ge dig ett svar, vare sig den ska hitta på eller tala om verkligheten för dig. Ställ därför frågor som kan leda till positiva lösningar och förståelse över hur du ska betrakta ett skeende och hur du ska handla i en situation. Det kan ta olika lång tid för din hjärna att ge dig ett svar. Svaret kan förfinas under en stund eller en dag eller mer, du smälter och processar intryck.

Tony Robbins om positivt tänkande:

 

Negativt tänkande och negativt handlande å andra sidan fokuserar på att:

1. Klaga om problem
2. Att framhäva sig själv och sina tankar oavsett rationalitet inom ett område.
3. Att tänka negativt om andra människors perspektiv.
4. Se saker och ting taget från sitt sammanhang
5. Förstora upp och förminska saker
6. Tolka det som kan tolkas på olika sätt, på ett negativt sätt, oavsett vad som talar emot

Negativt tänkande kan grunda sig i brist på ödmjukhet inför andras perspektiv, glömska om korrekta sammanhang, tolkningssvårigheter av olika art och av olika anledningar samt rädslor och stolthet.

Positivt tänkande handlar om att tänka korrekt och handla korrekt. Det handlar om att tänka och handla på ett sätt som leder dig till att leva det liv du vill ha. Det handlar inte om att inte värdera det negativa i rätt ljus. Men det handlar om att fokusera på det som är gott och att inte tänka på det som är negativt. Om det faktiskt inte behövs!

Läs även: Myten om positivt tänkande

Det handlar också om att vända det som vid en första anblick kan te sig som något negativt, till något positivt med en god mening. Om denna mening kan finnas och verkar rimlig. Frågan är då, vad kan denna negativa erfarenhet leda till för positiva tankar eller positiva handlingar i framtiden?

Kontentan är… Finns det en rimlig anledning att tänka positivt, vad det än månde vara, TÄNK POSITIVT och var uppmärksam på att vad än du har ditt fokus på och hur du fokuserar på det, blir din upplevelse om vad du anser vara verklighet.

Frågan är. Finns det enkla ”universalmodeller” som man alltid kan följa för att vända negativa tankar till positiva tankar eller helt enkelt tänka positivt redan från början och som också fungerar som katapult till att välja positiva handlingar?

För att tänka positivt behöver du träna dig själv på rätt sätt till positivt handlande, ha förståelse för tolkning och hur mycket som där kan gå fel samt förstå hur stor betydelse dina ordval både i din inre kommunikation och i din yttre har på dig.

Tony Robbins om Neuro Associative Conditioning:

Träna din hjärna

Det första man måste tro på och som faktiskt är möjligt i många fall, är att du kan förändras På Ett Ögonblick! Men om du ska lyckas bibehålla denna förändring, den förändring som du plötsligt insett att du vill uppnå och behålla så måste du träna ditt nervsystem till att bibehålla förändringen. Det innebär bland annat att upprepa det förändrade beteendet tills det blir en vana. Din hjärna bygger nya ”muskler” eller ”neurologiska trådar” till ditt förändrade beteende, tills det blir en vana, då du inte aktivt behöver tänka på det längre.

9 anledningar till varför du ska meditera

För att uppnå detta behöver den nya vanan tränas upp som en muskel. Det gör du genom att tänka på den nya vanan och upprepa i dina tankar fördelar med att följa den nya vanan och nackdelar med att bryta den. Fördelarna ska överväga nackdelarna. Du ska associera smärta till ditt gamla beteende och glädje till ditt nya beteende. För att klara detta måste du också vara positiv. Du ska tro på att du kan klara av en förändring. Det finns en hel vetenskap som hjälpt mängder av människor bli av med problem av alla möjliga slag genom detta tankesätt, på engelska uttryckt ”pain and pleasure” och läran om att träna din hjärna ”to condition a new behaviour” och går under benämningen ”NAC – Neuro Associative Conditioning”. Glöm termerna. Det är sunt bondförnuft! Det är så det fungerar för att människor ska kunna förändras... Men du måste vara positiv. Du måste tro på att du klarar av det.

Tony Robbins om att träna hjärnan - conditioning:

För att du ska kunna förändras på lång sikt måste du tro få följande saker:

1. Du måste tro på att ”någonting måste förändras”. Inte kanske, bör, eller kan vara bra, utan Absolut Måste Förändras. Du ska göra det Nu. I denna sekund ska du ta ett beslut om att förändra vanan. Prokrastinera, att skjuta upp, finns inte på din karta.
2. Du måste också tro på att Du måste förändras. Ingen annan ska göra det åt dig. Du personligen måste vidta de åtgärder, de tankar som leder till att din förändring bibehålls.
3. Du måste Tro på att du Kan åstadkomma förändringen.

4 botemedel mot att prokrastinera

Följande steg måste du ta för att uppnå förändring:

1. Bestäm vad du verkligen vill ha och vad som hindrar dig från att ha det.
2. Få momentum: Associera mycket smärta till att inte förändras Nu och mycket glädje till upplevelsen av att förändras Nu!
3. Avbryt det negativa handlingssättet
4. Skapa något som är mycket bättre än ditt gamla handlingsmönster!
5. Träna det nya handlingsmönstret tills det sker automatiskt. Principen här är upprepning. Varje mönster av känslor eller beteende som är kontinuerligt upprepat blir en automatisk respons. Allt som vi inte upprepar försvinner så småningom.

Väg på rätt sätt i rätt vågskålar

Du måste tänka på att du lätt kan se skeenden i fel proportioner, i fel ljus, med fel betoningar. Se det som noter till ett musikaliskt verk, om man bara kunnat läsa av vilka noter som skulle spelas men inte hur de skulle spelas, hade det inte blivit mycket till korrekt tolkning av vad kompositören ville få fram. Snarare helt felaktigt. Din hjärna är lätt en tolkare som inte kan läsa av noter. Din hjärna förvränger gärna hur notbladet ska spelas. Din hjärna kan förvränga verkligheten avseende 3 perspektiv: Det du ser, det du hör och det du kände fysiskt.

Din hjärna kan exempelvis avseende seendet förvränga ansiktsuttryck, avseende hörandet lägga andra betoningar på ord, avseende det fysiska förändra inom dig minnet av hur du fysiskt upplevde något - till positivt eller negativt.
För att kunna tänka positivt behöver du förutsättningar. En av förutsättningarna är att kritiskt granska dig själv hur du upplever något, om du har tolkat korrekt, eller om du har förvrängt verkligheten. Det kan ha skett inom någon eller några små områden. Inom psykologin kallar man det för att man kan tänka fel i en submodalitet. Fina ord, men det är bara sunt förnuft, exempelvis att du kan lägga olika betydelse av olika ord och vara mer metaforisk i dina uttalanden eller mer bokstavlig, eller att du inte sätter in ord i rätt sammanhang för att få fram vad som verkligen menades, eller lägger för starka betoningar på ord eller för arga ansiktsuttryck i ditt minne.

Detta är submodaliteter i en situation, i ett skeende som exempelvis ett samtal. Var noggrann, med att väga på rätt sätt så ökar du möjligheterna till att tolka korrekt. Genom att tänka positivt så ser du fler alternativa tolkningar, då ser du båda sidor av myntet - den negativa tolkningen och den positiva, vilken bör rimligen vara den korrekta meningen i en situation och vad är den rimliga tolkningen?

Var försiktig med vilka ord du väljer

Tänk på att negativa ord du använder för att beskriva en situation eller livet kan påverka dig negativt beroende på om och i så fall hur bokstavligt du ser på dem, hur du uttrycker dem, om orden har en allvarlig innebörd för dig och inte är till för komisk effekt och hur ofta du uttrycker dem.

Om du exempelvis är arg på någon och säger rakt ut att du är rasande över denna person, så kan det få dig att bibehålla ilskan längre än vad du annars hade gjort om du istället sagt exempelvis att du är lite arg. Likaså kan det få dig argare av att använda starkare uttryck. Om du vill ventilera starkare uttryck för att lugna ner dig själv eller få någon att förstå något, om det är möjligt, rimligt och passande, använd mindre värdeladdade ord. Förutom att det har positiv effekt på dig har det god effekt på andra. Med detta sagt, kan det också vara så att du har människor i din omgivning som inte berörs av att du fäller grodor ibland. Men det är bättre att säga till dig själv att en situation gör dig lite stressad, än att den gör dig superstressad. Du förstår poängen, i vilka situationer det är bättre för dig att ändra på din yttre kommunikation eller inre. Detta tar inte bort det faktum att ord har olika betydelse för olika människor. Det handlar om att du lär känna dig själv. Vilka uttryck kan få dig att reagera mer positivt, om du rimligen kan och bör ändra något uttryck för att få en mer avvägd respons eller för att inte låta en känsla träffa dig som du inte vill ha eller som är onödig?

Ett annat exempel är om du säger att något är väldigt svårt och att du inte kommer klara av det, så kan det bli en självuppfyllande profetia. Det är givetvis helt förutsatt att du verkligen tror det du själv säger. Att du är rädd för något, att du är rädd för om du själv klarar något eller någon annan klarar av något, är istället något du bör kontra i dina tankar genom att framhålla irrationaliteten av din tankegång. Det viktiga är att du kan se det oförnuftiga i en tankegång och för att du själv ska må så bra som möjligt, tänk på det förnuftiga och rationella närhelst en rädsla för något irrationellt dyker upp i din tanke. Tanken sänder signaler till din kropp hur du ska må.

Ett annat exempel är om du beskriver ditt företag eller livet som något tungt, så kommer du lättare se de negativa delarna istället för att se det positiva. Räkna upp för dig själv och gör en lista på allt som är positivt i ett visst område i livet. Lista sedan de delar som du spontant ser som negativt. Fundera över om och i så fall vilken betydelse dessa negativa delar har för dig eller andra människor. Fundera sedan över om något eller några av de negativa delarna faktiskt kan ses som något positivt?

Vilka ord du använder för att beskriva en situation kan under vissa förutsättningar bli din verklighet. Välj ord både inom dig och de du uttrycker, med varsam försiktig omsorg, när du känner att dina ordval påverkar dig negativt. Försök finna, om det är rimligt ett mer positivt laddat ord för att beskriva något, eller som är mindre negativt laddat än vad du behöver uttrycka. Var rationell och rättvis i dina tankar. Dessutom, koncentrera din tankeverksamhet på roliga, engagerande och goda ting.

Slutord

Ställ frågor till dig själv som kan leda till positiva lösningar på problem och förståelse, försök alltid se den positiva sidan av en tolkning och tänk förnuftigt, rationellt och sätt saker i sitt rätta sammanhang.

Läs mer om personlig utveckling

Sätt rätt ljus på en situation och var vaksam på olika sätt varmed du kan tolka saker fel och var vaksam på vad som får dig att känna och tolka på ett visst sätt, så att du kan ändra korrekt ”submodalitet”, så att du får en korrekt förståelse. Take action! Tro på dig själv. Bestäm dig. Väg det positiva till ett förändrat handlande mot det negativa i att inte förändras. Var försiktig med vilka ord du använder, om möjligt, ta bort det negativa innehåll i dem som egentligen är onödigt. Va medveten om dina val av ord och byt ut dem när ett alternativ är mer passande för dig som individ.

Avslutningsvis, genom att ha fokus på rätt saker i livet, rätt perspektiv och tro på dig själv, skapar du de mentala förutsättningarna för att kunna nå ditt mål.

Avslutande videoklipp: Fokus – Inspirationstal med Tony Robbins:

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.