Då var det dags igen att försöka göra ett omtag i byggreglerna åtminstone för vissa delar. Kommittén för modernare byggregler har i dagarna lämnat över sitt slutbetänkande till finansmarknads- och bostadsministern. Jag tänker inte skriva om allt som nämns i slutbetänkandet för då kommer denna text troligen bli dubbelt så många sidor som det inlämnade betänkandet och mitt tangentbord skulle få förslitningsskador av högsta grad. Jag tänkte resonera lite där jag inte håller med kommittén.

Vad har kommittén egentligen kommit fram till i vissa delar av dokumentet? Hur skall det byggas snabbare och med färre byggfel och till ett billigare slutpris?

Bland annat går att läsa:

Kommittén anser att man skall avskaffa den certifierade kontrollansvariga.

Kommittén anser att kontrollplaner är undermåliga.

“Kontroll genom certifierade sakkunniga bör avskaffas i plan- och bygglagen (PBL) genom att 10 kap. 8 § PBL ändras, så att samtliga kontroller ska göras inom ramen för byggherrens egenkontroll. Förslaget medför följdändringar i bestämmelser om certifierade sakkunniga i PBL och plan- och byggförordningen (PBF) samt gällande Boverkets bemyndigande att föreskriva om certifiering av sakkunniga förutom avseende funktionskontrollanter och energiexperter.”

Ett centralt begrepp i detta dokument som kommittén kommit fram till är att de kontroller som skall utföras skall ske i princip uteslutande som byggherrens egenkontroll, så är det inte idag även om de flesta kontroller utförs på det sättet.

För er som inte har kläm på detta med egenkontrollen så är det enligt följande. 

Egenkontroll innebär att den som utför en åtgärd själv är den som kontrollerar åtgärden, oftast hantverkaren. Det behöver inte vara den personen som utfört åtgärden som sen kontrollerar, men jag skulle nog vilja påstå att det är absolut vanligast förekommande, troligen av ekonomiska skäl samt bekväma skäl.

Idag med gällande plan- och bygglag kan ju kontroller ske på två sätt, antingen som byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig. Förslaget är nu att ta bort sakkunnig och kvar blir egenkontroller endast.

Kontrollplanen för en byggnation skall vara projektanpassat och bland annat granska dom kritiska momenten under en byggnation, vilket medför att varje kontrollplan då i princip blir unik (inget bygge är det andra likt). Detta ledde faktiskt till att när plan och bygglagen kom 2011 så var det många kommunen och andra aktörer som gärna hade sett att Boverket gjort en mall eller ett förslag på kontrollplan, men något sådant har mig veterligen inte tagits fram från Boverket, kanske på grund av att varje projekt är unikt och då går det inte att ta fram något förslag.

Om Boverket hade förmedlat vad de anser vara de kritiska punkterna eller kritiska moment vid olika byggnationen så hade kommunen kunnat förmedla denna information till de certifierade kontrollansvariga runt om i landet. (kontrollansvarig har till uppgift bland annat att biträda byggherren med att skapa ett förslag till kontrollplan) 

Hade då kontrollpunkterna i kontrollplanen sett annorlunda ut än vad det gör idag? Troligen hade det varit så. Kontrollplaner hade då följt Boverkets förslag på vilka kontroller som bör ske. Men tyvärr har någon sådan skrift inte kommit ut från Boverket.

Att det idag finns formkrav på hur en kontrollplan skall vara uppbyggd, med vem som kontrollerat och mot vad kontrollerna sker samt vad kontrollerna avser är inarbetad kunskap både hos kommuner och dom certifierade kontrollansvariga, men vilka kritiska momenten och kritiska punkterna är i ett uppförande av en byggnation, är inte lika inarbetat.

Jag vill dra mig till minnes att om man vill hitta information om vad som kan vara kritiska punkterna eller de kritiska momenten vid en byggnation får man nog läsa boken “lov, tillsyn och kontroll” där får man en fingervisning av vad skulle kunna vara kritiskt vid en byggnation.

Jag är ganska säker på att om fel och brister beror på kontrollplaner så är det inte främst i spårbarheten, formkravet problemet ligger dvs hur kontrollplanen är uppbyggd utan troligen att man inte kontrollerar de verkligt kritiska momenten eller kritiska punkterna. Troligen skulle det vara bra med lite vägledning av exempel Boverket med vad som är kritiska moment eller kritiska punkter när man bygger. Om formkravet stämmer med plan- och bygglagen men kontrollen granskar en okritisk del av det som byggs, fyller kontrollplan då någon funktion mot att minimera byggfelen?

Varför vill jag belysa detta då? Jo, för att formkravet känner i princip alla certifierade kontrollansvariga till, det viktiga måste ju vara vad man fyller kontrollplanen med, d.v.s. vad som kontrolleras, det är där fokus bör ligga, inte på formkravet om nu man skall kontrollera kritiska moment och därigenom minimera byggfelen.

Jag beskrev tidigare hur en egenkontroll går till samt dess syfte och då kan man nästan förstår att det systemet bygger på ett förtroende, d.v.s om hantverkaren själv kontrollerar sitt eget arbete måste förtroendet mellan byggherre och hantverkare vara stort. 

Nu säger jag inte att detta är bra eller dåligt, men likväl är det ett faktum att förtroendet måste vara stort.

Kanske skulle man låta någon som inte är med i projektet vara den som kontrollerar, skulle det då bli färre fel och brister i det man bygger? 

Inte vet jag, men då har vi istället bekymret med vem som skall betala för denna kontroll, en oberoende person d.v.s någon som inte utfört åtgärden och som dessutom inte får sin ersättning av byggherren.

Det går att läsa i dokumentet som kommittén tagit fram:

“Det främsta problemet är att certifierade sakkunniga och kontrollansvariga har en beroendeställning till byggherren då det är byggherren som väljer vem som skall anlitas och betalar för tjänsten”.

Det blir lite moment 22 i det hela. Byggherren har det fulla ansvaret för det som byggs och det är byggherren som kommer köpa in tjänsten för en speciell kontroll (just för att han vill få det bekräftat att det blir korrekt, byggherren bär ju det fulla ansvaret) och det kommer vara byggherren som är beställaren till denna kontroll och troligen betalar för denna tjänst dessutom.

Jag har lite svårt att se att detta skulle vara ett problem.

Varför skulle problemet bero på grund av vem som anlitar den kontrollansvariga?

Nu är inte jag någon besiktningsman men vanligen brukar besiktningsmannen anlitas av köparen till ett hus när man exempel bygger ett nytt hus. Eller varför inte jämföra det med bilprovningen, kunden d.v.s ägaren till bilen väljer vilken station bilen skall besiktas på och kunden betalar till besiktningsmannen som utfört bilbesiktningen. Skulle man i dessa exempel också säga att det är ett problem att det är husköparen eller bilägaren som själv väljer besiktningsman och betalar för tjänsten?

Jag är övertygad att det inte har någon betydelse över vem som kontaktar en certifierad kontrollansvarig och vem som betalar för deras tjänster så länge det faktiskt står att byggherren enligt plan- och bygglagen (jag vet det inte gäller alla projekt) har krav på sig att det skall finnas en certifierad kontrollansvarig med i projektet redan vid bygglovsskedet.

Jag vill dock fundera lite mer över det som står i kommitténs dokumentation, nämligen gällande ersättning och betalningen till den certifierade kontrollansvariga och att det är där problemet ligger.

Kommittén har kommit fram till att (nu skriver jag det med egna ord) genom att det är byggherren som anlitar den certifierade kontrollansvariga så skulle kontrollansvarig förbise fel och brister i det som byggs just för att den som betalar den certifierade kontrollansvariga skulle vara byggherren.

Jag skulle faktiskt vilja påstå att dom kontrollansvariga jag mött genom åren i branschen inte lägger stort fokus på vem som betalar för deras uppdrag, då uppdraget är reglerat i lagen och kontrollansvariges certifiering bestäms av ackrediterat certifieringsorgan och att det i plan- och bygglagen finns reglerat för kommunen vad som skall ske om en certifierad kontrollansvarig missköter sitt uppdrag. 

Kontrollansvariga vill högst troligen göra rätt för sig och göra ett så bra jobb som möjligt och utföra det som honom åligger enligt plan- och bygglagen. Dessutom vill den certifierade kontrollansvariga att det projekt som dom är certifierade kontrollansvariga för, skall bli så bra som möjligt med så lite byggfel som möjligt, det är jag helt säker på.

Att vara certifierad kontrollansvarig i projektet där inget fungerar och där det blir mycket byggfel är inget en certifierad kontrollansvarig eftersträvar, det är ett som är säkert. Jag tror dom flesta certifierade kontrollansvariga ligga några moment före byggskedet för att på så sätt kunna påminna och bidra med sin erfaren och kunskap just för att det inte skall bli fel och brister i det som byggs.

Jag skulle vilja påstå att dom flesta certifierade kontrollansvariga tar sitt uppdrag på största allvar och ser sig som kommunens förlängda arm (vilket dom inte är)

Om detta är jag tämligen säker.

Jag vill också nämna något om regelverket som finns för att man skall få bli certifierad kontrollansvarig för det hör ihop med själva skrivelsen från kommittén och mitt resonemang.

För att få ett certifikat med en behörighetsnivå som certifierad kontrollansvarig så måste man redovisa dels teoretiska kunskaper och yrkespraktiska kunskaper. Detta leder till att den som är certifierad kontrollansvarig besitter kunskap både om regelverket samt byggteknisk kunskap. Utan teoretisk och praktisk kunskap kan man inte få en behörighet som certifierad kontrollansvarig.

Som kontrollansvarig skall man genomföra sina arbetsuppgifter enligt plan- och bygglagen, men utöver lagen dessutom vara rådgivare och bollplank till byggherren, (om byggherren vill ha detta av sin certifierade kontrollansvariga) detta avgör byggherren själv när dom väljer sin certifierade kontrollansvariga. Att byggherren väljer sin certifierad kontrollansvarig efter sina egna behov är ganska självklart. Det tar lång tid från ansökan om bygglov lämnats in till dess slutbesked beslutas och inflyttning kan ske, då måste kemin mellan byggherren och den certifierade kontrollansvarig fungera. 

Att vara rådgivare och bollplank eller ett extra par ögon på plats är inte reglerat i plan- och bygglagen men jag skulle anta att byggherren vill att sin certifierade kontrollansvariga skall finnas som bollplank och ge råd samt titta på vissa delar som byggherren och kontrollansvarig kommit överens om. Detta är som sagt inte reglerat i plan- och bygglagen, men sker högst troligen ändå och medför med största sannolikhet bra effekter för det som byggs, dvs förhindra fel i det som byggs. Tar man bort den certifierade kontrollansvariga så tar man dessutom bort byggherrens bollplank och extra par ögon på plats.

Det jag däremot skulle vilja, är att man skulle resonera kring rollen certifierad kontrollansvarig och möjligen lägga in fler moment som den som är certifierad kontrollansvarig. om möjligt skulle Boverket förtydliga rollen och vad som byggherren kan förvänta sig av sin certifierad kontrollansvarig.

Man kanske skulle utöka rollen istället för att ta bort den helt.

Personligen anser jag det skulle vara korrekt väg att gå.

Jag har väldigt svårt att se en koppling att det som byggs blir mer rätt (mindre byggfel) för att man tar bort en person som har teoretisk och praktiskt byggteknisk kunskap. Det jag dock är säker på är att man faktiskt tar bort det bollplank och dom extra par ögon som jag tror många byggherrar behöver. 

Många byggherrar behöver faktiskt hjälp med att förstå regelverket. 

Byggprocessen med bygglov, startbesked, slutbesked och generellt byggandet är inte helt enkelt att förstår och kunna, speciellt om man inte arbetar inom byggbranschen till vardags. För byggherren så gäller dessutom civilrättsliga delar kring byggnationen och inte bara myndighetskrav såsom plan- och bygglagen, då är det troligen väldigt bra med hjälp av en certifierad kontrollansvarig som bör kunna både det civilrättsliga som myndighetskraven.

Förutom dessa delar jag lyft upp i text tidigare så kommer dessutom dessa delar att beröras.

Då de formella lagkraven på att det skall finnas en certifierad kontrollansvarig försvinner medför detta att byggherren själv skall skapa en kontrollplan på egen hand. Det kommer inte finnas någon som idag biträder med att upprätta en kontrollplan.

Närvaro vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd behöver ändras i lagtexten så att byggherren har skyldighet att närvara annars kommer det bli helt omöjligt för kommun att bedriva tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd då ingen behöver närvara. Idag har kontrollansvarig enligt lag skyldighet att närvara vid tekniskt samråd och platsbesök, med förslaget så försvinner den deltagaren.

Jag kan se än fler effekter detta förslag skulle medföra om nu förslaget skulle gå igenom, men den listan får nog ske vid senare tillfälle.

Fokusering av denna text från min sida var om förslaget som tagits fram skulle medföra färre byggfel och jag tror tyvärr svaret är nej på den frågan. 

Vad som däremot garanterat kommer ske om detta skulle gå igenom är att byggherren kommer stå än mer ensam i byggnationen med färre att fråga och hjälpa att få.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.