Lawline.se har genomfört en undersökning bland sina företagsbesökare i syfte att kartlägga bl.a. i vilken utsträckning företagare anlitar en jurist jämfört med digitala webbtjänster. Undersökningen “Lawline Barometern 2015” visar att anlitandet av jurist eller advokat i företagarnas verksamhet är näst intill obefintligt. Samtidigt inhämtar företagen allt mer juridisk information i sin verksamhet via webben.

I det dagliga livet som företagare kan ett flertal problem uppkomma internt eller med leverantörer, kunder eller andra kontraktspartner. När problemen inte kan lösas sinsemellan kan resultatet bli en kostsam tvist i domstol. Bakom tvisten ligger många gånger ett otillräckligt avtal, eller att man på något annat sätt har reglerat sina mellanhavanden på ett otydligt sätt – och ibland inte överhuvudtaget.

Bland de 344 företag som deltog i Lawlines undersökning, svarade företagarna att det är just vid tvister och andra enstaka händelser som har stor betydelse för verksamheten som de använder sig av juridiska tjänster. Avseende den mer proaktiva delen av juridiken där man mer regelbundet säkerställer sin verksamhet för att minimera risken för exempelvis tvister är användandet av jurist sällan förekommande.

Hur ofta använder sig företagarna av juridiska tjänster?

Av de tillfrågade företagarna (allt ifrån små företag med 1-5 anställda till företag med fler än 30 anställda) använder två av tre aldrig, eller mindre än en gång per år en jurist i sin verksamhet. Andelen bland småföretagarna med 1-5 anställda är ännu större – där angav 81% att de aldrig eller mindre än en gång per år använder sig av en jurist. Frekvensen av användandet av juridiska tjänster ökar ju större företag är, vilket visar sig i att 50% av företagen med fler än 30 anställda använder en jurist några eller flera gånger per år.

Skälet till det låga nyttjandet av traditionella juridiska tjänster handlar ofta om att dessa upplevs som dyra och svårtillgängliga. I företagarnas jakt på kostnadsbesparingar skär man bort onödiga kostnader där juridisk rådgivning ofta anses ingå. Istället fokuserar företagen på rent intäktsgenererande kostnader eller investeringar såsom marknadsföring och sälj. Resultatet är dock en risk för kostnad som i framtiden kan bli mycket dyr om en domstolstvist uppstår. Då är ofta det enda alternativet att anlita en specialiserad advokat eller jurist som behöver lägga ner mycket tid i en domstolsprocess. I värsta fall förloras tvisten och det omtvistade beloppet som yrkats av motparten ska utbetalas, såväl som motpartens och sina egna ombudskostnader.

Vilka tjänster efterfrågar företagarna?

Som svar på frågan “vilka juridiska tjänster vill företagen helst ha tillgång till” svarade majoriteten (66%) av de tillfrågade företagen att de skulle vilja få juridisk kunskap tillgänglig genom en chattfunktion eller forum med juridisk information. Även mallar eller avtalstjänster via nätet är högt uppskattat och var första valet för 28 % av företagen. Sammanfattningsvis är efterfrågan stor för en mindre kostsam och lättanvänd juridisk tjänst, en efterfrågan som idag inte har ett motsvarande utbud på marknaden.

Läs hela undersökningen här: Lawlinebarometern 2015

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.