Vad innebär visselblåsare?

Visselblåsare är en person som rapporterar om lagöverträdelser som sker hos arbetsgivaren till interna beslutsfattare, erforderlig myndighet eller till massmedia. En ny lag om visselblåsare trädde i kraft i Sverige den 17 december 2021 och gäller för följande organisationer:

  • Privata företag med fler än 50 anställda.
  • Privata organisationer inom finansbranschen.
  • Privata organisationer som är känsliga för penningtvätt eller terrorfinansiering.
  • Offentliga organisationer och myndigheter.

Den nya lagen innebär ett stärkt skydd för anställda som rapporterar allvarliga lagöverträdelser vilka strider mot svensk rätt och EU:s regelverk, genom interna och externa rapporteringskanaler. 

Syftet med den nya lagen är att skapa en kultur som uppmuntrar anställda att rapportera lagöverträdelser utan rädsla för repressalier samt ge större tyngd åt visselblåsarnas grundläggande rättigheter till integritet, hälsa, yttrande- och informationsfrihet samt föreningsfrihet.

Skyddet innebär att det måste vara möjligt för den som gör en anmälan att göra det anonymt, det vill säga utan att avslöja sin identitet, samt fortsätta förbli anonym. Det finns dock ett villkor, det måste vara möjligt för visselblåsaren att bevisa att han eller hon har rapporterat en faktisk lagöverträdelse, således räcker det inte att bara uttrycka missnöje med hur något har skötts på jobbet.

Hur ska rapportering gå till?

Känd visselblåsare
Edward Snowden är en amerikansk visselblåsare och tidigare CIA-anställd som arbetat som konsult åt USA:s underrättelsetjänst NSA. Snowden läckte sekretessbelagda dokument som påvisade existensen av storskaliga och topphemliga övervakningsprojekt samt dokument som han menar visar på att USA och Storbritannien bedriver hackingattacker riktade mot datorer över hela världen. Snowden överlämnade dokumenten till tidningarna The Guardian och The Washington Post i juni 2013. Han lever idag i Ryssland där han fått asyl. Källa: Wikipedia

I den slutliga versionen av den nya lagen om visselblåsare anges att anställda kan rapportera missförhållanden direkt till erforderlig myndighet. Det finns även särskilda villkor under vilka en anställd kan avslöja lagöverträdelser offentligt genom att vända sig till massmedia.

Den anställde måste först ha försökt informera sin arbetsgivare om problemet, så att organisationen får möjlighet att hantera sådana ärenden på ett konfidentiellt sätt, eller rapportera det till erforderlig myndighet. 

Om detta tillvägagångssätt misslyckas och någon åtgärd inte vidtas som svar, kan den anställde välja att bli en visselblåsare som angivet ovan. Denne kan också ta upp frågan direkt med massmedia, men lagen stipulerar att detta endast ska ske om lagöverträdelsen utgör en överhängande fara med allmänintresse. Ett offentligt tillkännagivande bör därför vara en sista utväg.

Den nya lagen om visselblåsning innehåller relativt detaljerade bestämmelser om hur organisationer ska utforma sina interna kanaler, så befintliga system för visselblåsning kan behöva uppdateras, då särskilda krav på sekretess är av största vikt. Visselblåsaren måste få feedback inom en viss tid och det ska finnas minst två olika sätt för de anställda att kunna rapportera missförhållanden. Organisationen måste även utse en person inom organisationen som ansvarar för att hantera fall av visselblåsning och informera, utbilda och implementera rapporteringspolicyn.

Vilka åtgärder behöver din organisation vidta?

Organisationer måste utvärdera hur nuvarande rapporteringssystem och arbetsprocesser efterlevs utifrån den nya lagstiftningen. Följande är förslag på några aspekter att beakta vid utvärderingen.

  • Se över standardförfaranden för nuvarande hantering av visselblåsare.
  • Utse en person som ansvarar för att hantera fall av visselblåsning.
  • Överväga systemstöd som ett möjligt alternativ.
  • Gör en riskbedömning för att identifiera eventuella sårbarheter i nuvarande system och processer.
  • Se över interna riktlinjer och avtal med leverantörer.
  • Utbilda de anställda i nya arbetssätt och implementera de nya processerna.

Behöver din organisation rådgivning eller hjälp med implementering av ovan angivna punkter, eller vill diskutera något av ovanstående, kan önskemål och kommentarer lämnas nedan.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.