Leasing är ett av de absolut vanligaste sätten för företagare att finansiera inventarier som exempelvis sin företagsbil, dyra maskiner eller IT-utrustning. Det är dessutom en finansieringsform som ökat kraftigt i popularitet under de senaste åren. I den här artikeln förklarar jag juridiken bakom leasingavtalen och vad du ska tänka på innan du signerar ett leasingavtal.

Missa inte: Proffsigt leasingavtal (finansiellt och operationellt)

Varför använda sig av leasing?

Precis som med allting annat så finns det både fördelar och nackdelar med att använda sig av leasingavtal.

Den största fördelen är att företagare får tillgång till dyra inventarier som krävs för verksamheten trots att företaget saknar finansiella resurser för att införskaffa dessa på egen hand. En annan fördel är att bolagets kapital inte binds i ägande. Därutöver fungerar leasingobjektet som säkerhet för finansieringen och det krävs därmed inga ytterligare säkerheter.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra- ett alternativ till traditionella banklån och avbetalningsköp. Leasingförhållandet inkluderar tre parter och två avtal och det är detta trepartsförhållande som särskiljer leasingavtalet från andra kontraktstyper och gör det så juridiskt komplext. Leasetagaren har alltså en form av nyttjanderättsavtal med leasegivaren och leasegivaren har även ett köpeavtal med leverantören. Avtalsrättsligt finns det därmed ingen möjlighet för leasetagaren att rikta något anspråk direkt mot leverantören, vilket kan skapa problem.

Missa inte: Tjänstebil eller privatbil, vad är mest förmånligt?

Vad är skillnaden mellan operationell och finansiell leasing?

Det finns två typer av leasingavtal - operationell leasing och finansiell leasing.

Enkelt uttryckt så är operationell leasing mer likt traditionell långtidshyra medan finansiell leasing liknar ett lån med leasingobjektet som säkerhet. Finansiell leasing är den vanligaste formen av leasing i Sverige.

Den mest avgörande skillnaden är vem som står risken för bilens restvärde när leasingavtalet löper ut. Vid operationell leasing är det leasingföretaget som står risken för restvärdet. Det är alltså leasingföretaget som förlorar på om restvärdet är lägre än beräknat och också de som vinner på om restvärdet är högre än beräknat. Vid finansiell leasing är det istället leasetagaren som står risken för restvärdet.

Viktiga villkor i leasingavtalet

När man tecknar ett leasingavtal bör man fästa extra uppmärksamhet vid villkoren som avser garanti, service och reparation samt avtalets upphörande.

Garantier
Garantiåtagande regleras generellt i köpeavtalet. För att du som leasetagare ska ha avtalsrättslig möjlighet att åberopa garantiåtaganden bör det dock finnas med även i leasingavtalet eftersom leasetagaren inte själv är part i köpeavtalet.

Underhåll av leasingobjektet
Service och reparationer är aspekter som påverkar månadskostnaden och restvärdet och bör vara med i ett leasingavtal. Hur dessa ska fördelas bör framgå tydligt i avtalet för att kalkylen över leasingkostnaden inte ska bli missvisande.

Förtida upphörande
Leasingavtal löper normalt över en förutbestämd period men vilka möjligheter finns att frånträda avtalet i förtid? Hur fördelas kostnaderna om avtalet avbryts? Många gånger så kan en förtida uppsägning av ett leasingavtal vara förenat med höga viten.

Skador och onormalt slitage vid återlämnande
Vem står kostnaden för onormalt slitage? Ta reda på vad som är att betrakta som normalt slitage och vilka avgifter som kan tillkomma om leasingobjektet återlämnas i ett skick som inte är att betrakta som normalt slitage.

Vem bär risken för om restvärdet visar sig vara lägre än beräknat? Det finns flera faktorer som kan påverka restvärdet på leasingobjektet. Slitage är en av dessa men andra aspekter kan vara marknadsrelaterade eller bero på saker som var okända när leasingavtalet ingicks. En redogörelse för hur restvärdet beräknas bör finnas med i avtalet.

Tänk även på att många leasingföretag använder sig av standardavtal som de ensidigt tagit fram. Som jag skrev om i förra veckans artikel om standardavtal så kan det finnas goda skäl att granska ensidigt upprättade standardavtal noga. Ett ensidigt upprättat avtal tenderar att innehålla formuleringar som är till gagn för den part som upprättat avtalet.

Tips: Se vårt leasingavtal


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

2 kommentarer
2020-08-19 16:32
Något som få såväl företagare och privatpersoner vet om är att överlåtelse av leasingavtal är en möjlighet. Det är som Finansbolagens förening säger, en god sed för leasegivaren att tydligt förmedla att denna möjlighet finns.

www.releaso.se är en aktör som tillhandahåller en marknadsplattform som gör det enklare för såväl företagare som privatpersoner att överlåta sina leasingavtal för att slippa dyra viten som nämns i denna artikel.
Se mer...
2018-02-28 13:06
Operationell leasing (hyra) har i princip tagit över leasingmarknaden på IT idag. Titta på http://www.dustin.se/ eller http://www.leasa.se/ eller någon annan aktör - det är bara hyra idag.

Anledningen är att företag vill ta kostnaden direkt och inte ser ett direkt värde i flera år gammal utrustning. Inget företag har lyckats genom att använda föråldrad IT i dessa tider.

Kostnaden för IT är ofta mindre än 2% av lönekostnaden vilket är en tankeställare för många VD:ar idag.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.