I den här artikeln redogör jag för för- och nackdelar med vitesklausuler. Hur en vitesklausul bör användas och vilka konsekvenser det medför.

Vad är en vitesklausul?

En vitesklausul är en överenskommelse mellan avtalsparter om att vid ett visst avtalsbrott så ska den felande parten betala ett i förväg bestämt skadestånd till den andra parten. Den förfördelade parten slipper alltså bevisa att någon särskild skada har lidits, skadeståndet utgår ändå.

En av grunderna när det kommer till vitesklausuler är att vitesbeloppets storlek fastställs till ett belopp som med hänsyn till omständigheterna kan antas förmå parterna att följa avtalet.

För- och nackdelar med vitesklausuler

Vitesklausuler används med fördel när ett avtalsbrott riskerar att medföra en skada men där skadans storlek är svår att mäta och bevisa. Genom att inkludera en vitesklausul i avtalet så ökar förutsägbarheten för alla inblandade. Vidare så slipper den drabbade parten den tidskrävande och ofta svåra övningen med att bevisa vilken skada denne har lidit som direkt följd av avtalsbrottet.

När används vitesklausuler?

Vitesklausuler används flitigt ibland annat sekretessavtal och som påföljd vid förseningar i leveransavtal.

Att bryta mot ett sekretessåtagande kan orsaka stor skada men det är ofta svårt att bevisa vilken skada som orsakats och framförallt att kvantifiera skadan i pengar.

Om leveransen av en produkt försenas så drabbas beställaren ofta av olika slags kostnader. Om material levereras senare än överenskommet till en byggarbetsplats så kan det till exempel innebära att beställaren får betala för hantverkare som inte kan utföra sitt arbete, att annat material som har levererats i tid måste lagerhållas, att annat arbete som ska utföras också blir försenat eftersom de olika momenten ofta är beroende av varandra. Även om kostnaderna i de här fallet går att kvantifiera och mäta i pengar så innebär en förutbestämd vitesklausul en förenkling. Båda parter vet vad som gäller vilket ger en ökad förutsebarhet. Den drabbade parten slipper dessutom tidskrävande arbete med att beräkna vilka kostnader som förseningen orsakat.

Missa inte: Mall för att skriva avtal om sekretess

Hur bör en vitesklausul skrivas?

En vitesklausul ska alltid innehålla en tydlig bestämmelse av vitesbeloppets storlek, eller hur beloppet ska beräknas. Om vitesbeloppet ska beräknas är det viktigt att grunden för uträkning inte kan bli föremål för tvist i sig, då förenklas ju inte skadeberäkningen vilket är själva avsikten med en vitesklausul. Vidare bör klausulen innehålla en tydlig definition av vad som är att betrakta som avtalsbrott. Vad händer om avtalsbrottet pågår en längre tid eller upprepas vid återkommande tillfällen? Är varje dag, vecka eller månad att betrakta som nytt avtalsbrott? Ska det finnas ett tak för vitesbeloppets storlek? Vad händer om den verkliga skadan är större än det avtalade vitet? Ska den part som blivit utsatt för avtalsbrott då ha rätt till ytterligare skadestånd? Om skadans storlek överstiger vitesbeloppet och ytterligare skadestånd inte kan utgå enligt avtalet så har fördelen av att inte behöva bevisa skadan förbytts i nackdelen att inte få ersättning för faktisk liden skada.

Sammanfattningsvis så medför en vitesklausul en förenkling. Precis som alla förenklingar kräver det en kompromiss beträffande exakthet. Vitets storlek motsvarar sällan den exakta skadan. Den faktiska skadan kan vara både större och mindre än vitesbeloppet men då bör man ha i åtanke att förenklingen i sig också har ett värde.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.