Mutbrott är det vi i dagligt tal hänför till begreppet korruption. Polisen har en korruptionsgrupp och i samhället finns det en ideell näringslivsorganisation som arbetar för att motverka korruption – Institutet Mot Mutor.

Korruption, är ett ständigt återkommande tema i utrikespolitiska tidskrifter. Det är väldigt vanligt förekommande i Östeuropa och i allmänhet i fattiga länder. Men, korruption, finns likaså bland våra egna myndigheter, vår egen regering och bland våra företag. Nu senast mest uppmärksammade fall är utrikesminister Margot Wallström, där chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption inlett en utredning om det har begåtts något brott i samband med att fackförbundet Kommunal ordnade en lägenhet åt utrikesministern. För att åklagaren ska kunna väcka åtal om mutbrott måste dock flera villkor vara uppfyllda.

I vanligt språkbruk kallas det för muta, men egentligen är det bättre att tala om ”tillbörliga” och ”otillbörliga” förmåner. För att en förmån ska betraktas som otillbörlig krävs inte att någon tar emot denna. Det räcker att någon godtar ett löfte om en förmån. Det kan alltså räcka med att den som utlovas en förmån inte tydligt nog avvisar detta erbjudande.

Notis: Otillbörlig betyder opassande, olämplig, oläglig eller obefogad.

Bestickning

Ordet bestickning används ibland med och är i svensk rätt är bestickning ett brott som innebär lämnande av gåva eller löfte om gåva till person med tjänsteutövning hos företag, organisation eller myndighet, för att tillskansa sig ekonomiska eller andra fördelar. (Källa: WikiPedia)

När betraktas en förmån som otillbörlig?

Fastlagda beloppsgränser?

När det gäller gräns är en mycket vanlig jämförelse de belopp som finns i skattelagstiftningen när det gäller julklappar, högtidsgåvor, representation och liknande vilka Skatteverket granskar. Att det finns belopp i skattelagstiftningen saknar dock helt betydelse när det gäller att avgöra om det är en muta eller otillbörlig förmån/belöning. Att vissa förmåner upp till ett visst belopp är skattefria är ett helt annat regelverk och ska inte jämföras med de regler som gäller på det straffbara området.

Institutet Mot Mutor har dock vissa rekommendationer som man kan hämta inspiration ifrån. Bland annat anser de att det kan vara rimligt att ge en sedvanlig julklapp till person i offentlig sektor på cirka en procent av prisbasbeloppet (450 kr). Allmänt sett gäller annars att det inte finns några fastlagda belopp men att egna beloppsgränser ibland kan vara till hjälp för att minimera risken för otillbörlig påverkan. Det gäller också att vara uppmärksam när det gäller motpartens regler och vad de har uppgivit avseende eventuella beloppsgränser.

Generella principer

För att en förmån ska utgöra en ”otillbörlig förmån” enligt mutbrottsbestämmelserna krävs det att förmånen i det aktuella fallet framstår som så attraktiv att den kan antas ha en inneboende påverkanseffekt, dvs. att förmånen typiskt sett i en situation är ägnad att framkalla känslor av tacksamhet och av skyldighet att återgälda förmånen.

Observera! Förmånsbegreppet är brett och omfattar både materiella och immateriella förmåner eller andra värden. Även förtäckta förmåner kan betraktas som otillbörligt som t.ex. högavlönat styrelseuppdrag.

Om en förmån ska anses otillbörlig eller inte, beror alltså ofta på omständigheterna i det enskilda fallet. Det måste alltid vara en samlad bedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. Det innebär att en förmån kan betraktas olika för olika anställningar eller uppdrag.

I praktiken inriktas prövningen på följande faktorer:

1. Hur stark kopplingen är mellan förmånen och tjänsteutövningen
2. Om förmånen lämnas i samband med myndighetsutövning eller offentlig upphandling
3. Förmånens beskaffenhet och värde
4. Relation mellan förmånens värde och förväntad motprestation
5. Frekvens av förmåner
6. Partsrelationerna, särskilt mottagarens tjänsteställning och påverkbarhet
7. Vem som tar initiativ till förmånen (kan betraktas som mer allvarligt om någon begär en förmån)

Särskilda förhållanden som beaktas är vidare:

1. Eventuell personlig vänskap
2. Huvudmannens medgivande eller vetskap – när det gäller åtgärder inom den privata sektorn
3. Innehåll i eventuell policy inom myndigheten, kommunen eller företaget.

”Näringslivskod” som vägledning

Styrelsen för Institutet Mot Mutor fastställde den 31 augusti 2012 ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Koden finns att tillgå på Institutet Mot Mutors webbplats.

Näringslivskoden innehåller ett kapitel B om otillåtna och tillåtna förmåner. Otillåtna förmåner behandlas i tre olika avsnitt och avser bl.a. myndighetsutövning och offentlig upphandling eller vad som gäller övriga förvaltningen. Slutligen behandlas vissa typer av förmåner som alltid är otillbörliga oavsett vem som är mottagare.

Koden anger att företag bör iaktta särskild försiktighet:

 • Om förmånen har ett högt värde eller ges frekvent
 • Om mottagaren av förmånen har arbetsuppgifter som innefattar myndighetsutövning eller offentlig upphandling
 • Om förmånen inte har ett tydligt samband med mottagarens arbete eller uppdrag
 • Om den anställde eller uppdragstagaren bjuds in till evenemang med privat sällskap
 • Om förmånen (av evenemangskaraktär eller liknande) riktas till särskilt utvalda personer
 • Om förmånen inte lämnas öppet
 • Om förmånen är oproportionerlig i förhållande till syftet med förmånen
 • Om förmånen avviker från vedertagna umgängesformer mellan näringslivet och offentliga organ
 • Om förmånen initieras av mottagaren

Följande förmåner är alltid otillbörliga enligt näringslivskoden:

 • Penninggåvor och liknande
 • Penninglån, ställande av säkerheter, eftergifter av fordringar och liknande på villkor som inte är marknadsmässiga
 • Arbete hos mottagaren eller leverans av varor eller tjänster för privat ändamål och på villkor som inte är marknadsmässiga
 • Förmåner som är förenade med villkor att utföra något för givaren och som inte är godkända av arbets- eller uppdragsgivaren
 • Dold provision eller kickback till anställd eller uppdragstagare (dvs. annan än företaget)

Ytterligare förmåner som nämns i doktrin som otillbörliga är följande:

 • Osedvanligt stora rabatter i samband med privata köp
 • Nöjesresor eller semesterresor och event utan seriösa inslag med koppling till anställningen eller uppdraget
 • Privat utnyttjande utan marknadsmässig ersättning av t.ex. fritidshus, båt, bil eller liknande

Härtill skall lämnas en checklista enligt doktrin som dock anses vara normalt tillåtna förmåner (samt vissa riktlinjer härtill):

 • Arbetsmåltider (representation av vardaglig karaktär är normalt tillåten, men inte i samband med myndighetsutövning eller offentlig upphandling.
 • Sedvanliga julklappar kan uppgå till ett värde av cirka 300 kr. Det är dock inte tillåtet med spritprodukter. Undvik gåvokort eller liknande där mottagaren själv får välja bland flera alternativ.
 • Gåvor i samband med jämna högtidsdagar eller om någon slutar efter en varaktig anställning är acceptabla upp till ett värde av 1000 kr men normalt inte för personer som sysslar med myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Det är inte tillåtet med penninggåvor eller liknande.
 • Man kan ge blommor i samband med sjukdom eller dödsfall.
 • Reklampresenter eller mindre varuprov kan ges i samband med företagsbesök eller jämförliga arrangemang. 
 • Prydnadsföremål utan särskilt högt marknadsvärde och måttfulla minnesgåvor är acceptabla i samband med företagsjubileum eller liknande.
 • Enstaka biobiljett eller trisslott kan ges om det inte finns något krav på motprestation. Det kan dock vara otillbörligt med vinster i samband med t.ex. tävlingar eller mässor.
 • För att studieresor eller konferenser ska accepteras krävs att huvudmannen godkänt eller själv valt deltagare. Resor och logi betalas alltid av egen arbetsgivare eller uppdragsgivare. Enklare måltider såsom lunch och middag i samband med sådana aktiviteter är oftast tillåten.
 • Idrottsevenemang eller andra event är godtagbara under förutsättning att de äger rum i samband med seminarier, företagsinformation eller liknande och att tyngdpunkten vilar på de senare. Det är inte tillåtet att enbart delta i själva idrottsaktiviteten eller eventet. Generellt sett är det mindre risk för att erbjudandet ska betraktas som otillbörligt om det riktas till ett flertal personer om än motsvarande erbjudande riktas till en begränsad krets. Är parterna i affärsförhandlingar alternativt befinner sig inför sådana bör man vara mer återhållsam med sådana evenemang. Ett evenemang som riktar sig till en större krets av personer, som är till nytta i tjänsten för den som deltar i evenemanget och i övrigt inte är extravagant är i normalfallet tillåtet. Det är aldrig tillåtet att bjuda eller att bli bjuden avseende närstående. Sådana personer ska alltid betala marknadsmässig ersättning eller redovisa förmånen som skattepliktig.
 • En förutsättning för att representation ska vara accepterad är att den inte upprepas annat än enstaka gånger mellan samma tjänsteman och kund. Dessutom bör arbetsgivaren ha godkänt representationen och den bör inte utföras av myndighetsutövare eller i samband med offentlig upphandling.

Lagstiftning kring mutor

Tagande av muta
Tagande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 a §) om

1. en fysisk person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i privat eller offentlig sektor,
2. tar emot eller godtar ett löfte, dvs. inte tackar nej till ett erbjudande, eller begär,
3. för sig själv eller för någon annan, dvs. för en honom eller henne närstående person eller en organisation som han eller hon har direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i,
4. en otillbörlig förmån,
5. för utövningen av anställningen eller uppdraget, dvs. där annan förklaring till förmånen än mottagarens tjänst eller uppdrag inte kan visas.

Givande av muta
Givande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 b §) om

1. en fysisk person, vilken som helst, dvs. en privatperson eller företagare eller en person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i offentlig eller privat tjänst,
2. lämnar, utlovar eller erbjuder (inbegripet accepterar en begäran om),
3. en otillbörlig förmån,
4. till en arbets- eller uppdragstagare, dvs. till en bestämd fysisk person som handlar för sin arbetsgivares respektive sin uppdragsgivares räkning, i privat eller offentlig tjänst
5. för denne själv eller för någon annan, dvs. för en honom eller henne närstående person eller en organisation som han eller hon har direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i,
6. för utövningen av anställningen eller uppdraget, dvs. där annan förklaring till förmånen än mottagarens tjänst eller uppdrag inte kan visas.

Vem kan straffas för mutbrott?

Vilka fysiska personer som helst – privatpersoner och företagare, liksom anställda personer eller uppdragstagare i privat eller offentlig verksamhet – kan straffas för givande av muta under förutsättning att mottagaren omfattas av reglerna för tagande av muta. Juridiska personer kan inte dömas till straff enligt svensk lag. Om initiativet utgår från ett företag utkrävs ansvaret därför inte av företaget utan av företagets företrädare, dvs. eller flera fysiska personer. Vad gäller tagande av muta gäller att vilken fysisk person som helst som är arbetstagare i offentlig eller privat tjänst kan dömas för tagande av muta.

Vilka påföljder/straff kan bli aktuella?

Straffet för tagande av muta respektive givande av muta är böter eller fängelse i högst två år. Samma straff gäller för brotten handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott. Om mutbrottet är grovt blir straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Utöver att döma till straff ska domstolen också i regel förklara den otillbörliga förmånen förverkad. Att förmånen förverkas innebär att mottagaren är skyldig att avstå denna till staten. Om förmånen inte finns i behåll eller om den utgjordes av en immateriell förmån, exempelvis en resa, innebär ett förverkande att mottagaren förpliktigas att till staten betala motsvarande belopp som det värde som den otillbörliga förmånen kan beräknats ha haft för mottagaren när han eller hon tog emot den.

Den otillbörliga förmånen kan få skattekonsekvenser för individen, men också för företaget som lämnat förmånen genom att avdrag vägras för mutan eller den otillbörliga belöningen. Förmånsbeskattning kan också bli aktuell om en förmån har utgått och denna kan kopplas som ett utflöde av tjänsteutövningen.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.