I en tid då allting digitaliseras är immateriella tillgångar viktigare än någonsin. För många nystartade företag finns inget annat än immateriella tillgångar och att lyckas kommersialisera dessa tillgångar är en förutsättning för att tjäna pengar.

Det första steget för att ge sina immateriella tillgångar ett affärsstrategiskt värde är att skydda dem, oavsett om det rör sig om patent eller varumärkesskydd. När företaget äger rättigheterna till en tillgång kan de välja att själva kommersialisera sin idé eller upplåta rättigheten till någon annan och få ersättning för det genom att teckna ett licensavtal.

Vad är ett licensavtal?

En upplåtelse av en rätt att nyttja en rättighet av immateriell eller intellektuell natur, såsom patent, varumärke eller upphovsrätt.

Missa inte: Mall för att ta fram licensavtal

Vad är det som licensieras?

Vad noga med att licensavtalet innehåller en tydlig definition av vad det är som licensieras. Rör det sig om ett patent eller ett varumärke är det relativt enkelt då dessa har unika nummer som man kan hänvisa till. Upphovsrätter, dvs. datorprogram, musik, foton och andra konstnärliga verk, kräver däremot en bättre beskrivning. Upphovsrätter uppstår utan krav på registrering och saknar därför unika identifikationsnummer.

Exklusiv, ensam eller enkel licens?

Licensavtalen delas vanligtvis in i tre olika typer av licenser.

Exklusiv licens: Endast licenstagaren har rätt att nyttja rättigheten inom avtalat geografiskt område.

Ensam licens: Endast licenstagaren och licensgivaren själv har rätt att nyttja rättigheten inom avtalat geografiskt område.

Enkel licens: Flera licenstagare och licensgivaren själv har rätt att nyttja rättigheten inom avtalat geografiskt område.

Geografiskt område kan vara alltifrån ett land till en region till hela världen men måste alltid specificeras i avtalet.

Ersättningsmodeller

Valet av ersättningsmodell i ett licensavtal är ofta förknippat med vilken licensform parterna väljer. Ju mer exklusivitet en licenstagare får desto högre ersättning kan licensgivaren kräva.

Royalty betalningar är den vanligaste ersättningsformen i licensavtal. Royaltyn utgör värdet av licenstagarens nyttjande av den licensierade immaterialrätten och kan beräknas på lite olika sätt. Royaltyn kan exempelvis beräknas som en fast procentsats av nettoförsäljningen eller som ett fast belopp per tillverkad, såld eller uthyrd enhet. Oavsett vilken beräkningsmetod man väljer så är det viktigt att licensavtalet tydligt definierar hur beräkningen ska göras, när royaltyfordran uppkommer och när betalning ska erläggas.

Engångsbetalningar är ett annat alternativ. Problemet med dessa är att det ofta är mycket svårt att beräkna en skälig engångsbetalning för hela licensavtalets giltighetstid.

Korslicensiering är en annan lite speciell betalningsform som går ut på ett ömsesidigt licensutbyte mellan avtalsparterna istället för en monetär betalning. Den här formen används främst av jämbördiga företag som kan dra nytta av varandras patent.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.