För många företag är det oklart vad som händer med avtal som ingåtts med ett företag som försätts under företagsrekonstruktion. Vad kan man kräva av gäldenären? Och vilka skyldigheter har borgenären?

Ett skydd mot konkurs

En företagsrekonstruktion innebär förenklat att ett företag (gäldenären) får en andhämtningspaus för att betala sina skulder. Gäldenären är förhindrad att betala, eller ställa säkerhet för, ”gamla skulder” – det vill säga skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion. Borgenärer är hindrade att begära utmätning hos gäldenären, eller att ansöka om att gäldenären försätts i konkurs. Dessutom förlorar borgenärer, under vissa omständigheter, rätten att häva sina avtal med gäldenären.

Avtal fortsätter att gälla

Avtal som ingåtts med gäldenären före beslutet om rekonstruktion, fortsätter i regel att gälla även under rekonstruktionen. Parternas respektive rättigheter och skyldigheter gäller därmed i enlighet med avtalet, men gäldenären är förhindrad att betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion.

Enligt obligationsrättsliga regler uppstår normalt en hävningsrätt för borgenär vid gäldenärens uteblivna prestation – vanligen betalning eller leverans – vilken borgenär självklart hade haft rätt till om gäldenären inte befunnit sig under företagsrekonstruktion. Lagen om företagsrekonstruktion innebär ett undantag från denna huvudregel och hindrar borgenärer att utöva sin hävningsrätt mot gäldenären i vissa situationer.

Hävningsrätt innan företagsrekonstruktionen

En borgenär kan utan problem häva ett avtal med gäldenären före beslutet om företagsrekonstruktion, förutsatt att hävningsgrund föreligger. Om borgenären inte utnyttjar sin hävningsrätt före beslutet, kan däremot problem uppkomma.

I 2 kap. 20 § lagen om företagsrekonstruktion framgår bland annat att gäldenären har rätt att, med rekonstruktören samtycke, begära att avtalet med borgenären fullföljs, trots att gäldenären är i dröjsmål med sin betalning/leverans. Bestämmelsen ger alltså gäldenären rätt att vara bunden av avtalet, trots att borgenären har rätt att häva avtalet på grund av gäldenärens dröjsmål. Borgenärens rätt till hävning hindras endast om hävningsrätten grundas på gäldenärens dröjsmål, det här gäller inte för fel i levererad vara eller utförd tjänst. Konsekvensen blir att borgenärs prestationer som har fullgjorts före beslutet om rekonstruktion, och som gäldenären underlåtit att möta, inte utgör grund för hävning i gäldenärens företagsrekonstruktion. Däremot har borgenären rätt att få framtida prestationer under rekonstruktionsförfarandet ersatta av gäldenären.

Om borgenär ännu inte fullgjort någon prestation, exempelvis leverans av vara, och tidpunkten för företagsrekonstruktionen är inne, behöver borgenären inte leverera varan om gäldenären vägrar att betala. Borgenär har även rätt att få tillbaka en vara som levererats under företagsrekonstruktionen, om gäldenären inte betalar inom skälig tid eller ställer godtagbar säkerhet för leveransen.

Christoffer Lundmark, biträdande jurist vid Wistrands Göteborgskontor
[email protected], 031 771 21 15

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.