Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar.

Du nämnde i ditt föregående svar på en fråga att trots att man har ägarmajoriteten i sitt företag så kan ett avtals utformning med en finansiär innebära att det inte har någon praktisk betydelse när det gäller kontrollen över företaget, om jag tolkat dig rätt. Kan du utveckla vad du menar? /Dolores

Hej Dolores,
Tack för din fråga. Om du tar in minoritetsägare till exempelvis 30 procent av rösterna och kapitalet så har du kvar kontrollen över företaget röstmässigt i formell mening. Kapitalet som din finansiär tillför ditt företag kan exempelvis vara via en överkurs på aktierna vid förvärvet eller via ett lån.

Oaktat vilket sätt som finansiären tillför medlen så önskar finansiären vanligen inflytande över verksamheten. Inflytandet regleras i avtalet som upprättas i samband med finansieringen mellan parterna. I avtalet regleras ofta hur för företaget väsentliga beslut hanteras och vad som händer om oenighet uppstår mellan ägarna. Det kan vara frågor som berör expansion, rekrytering, förvärv, finansiering, om företaget kommer i en kris eller rent av på obestånd.

Konsekvensen av avtalet kan vara att du i frågor som är väsentliga för företaget mister din ensidiga beslutsrätt. Du och finansiären måste vara överens om besluten. Avtalet är en avvägning mellan dina och finansiärens intressen. Finansiären vill skydda sin investering och att verksamheten utvecklas enligt vad som är planerat, du vill troligen ha din beslutsfrihet. Ni vill båda att företaget utvecklas väl.

I praktiken kan alltså avtalet innebära att du inte längre har kontrollen över besluten, trots att du är majoritetsägare. I avtalet måste därför regleras vad som händer om ni inte är överens. Dessutom, oenighet kan leda till osämja. Därför måste du i avtalet tillse att det finns en klausul som reglerar villkoren för hur antingen finansiären lämnar företaget eller du gör det.

Sammantaget

a) du måste här göra en avvägning mellan å ena sidan vad du anser vara nyttan med finansiärens medverkan i företaget är och å andra sidan att du de facto mister din ensidiga beslutsförmåga i för företaget viktiga beslut.

b) du måste skydda dig med en klausul som reglerar vad som händer vid oenighet.

c) du måste också skydda dig med en klausul som reglerar villkoren i situationen att du eller finansiären lämnar företaget på grund av tvist/oenighet eller liknande situation.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.