Under senare år har i debatten om entreprenörskap och karaktären på detta framförts att ADHD skulle kunna ge speciella förutsättningar för entreprenörskap och vara en tillgång. Detta kan kanske stämma i olika avseenden men det finns en annan sida av ADHD som förtjänar att beskrivas och debatten om detta behöver nyanseras. Hans-Olle Frummerin managementkonsult och legitimerad psykolog samt Stefan Lindström managementkonsult och entreprenolog har under olika uppdrag erfarit olika erfarenheter från området och ger i detta inlägg sina perspektiv på aspekten ADHD och entreprenörskap. De synvinklar vi presenterar utgår dels från förtrogenhet med entreprenörskapets villkor men också karaktären på ADHD och hur denna kan påverka den enskilde individen.

Några av oss sammankopplar förmodligen ADHD med olika former av rastlöshet och svårigheter ifråga om uppmärksamhet som innebär att man kan ha svårigheter att koncentrera sig och fokusera på det som man inte är intresserad av. Detta anknyter till svårigheter ifråga om koncentration och att man inte kan ha focus på att utföra uppgifter under en längre period. Dessutom föreligger det svårigheter för en person med ADHD-drag att organisera sig. I väsentliga avseenden har detta att göra med problematik att hushålla med tidsdimensionen. Detta innebär att en person med ADHD ofta utsätts för en betydande utmaning i att hålla ut och räcka hela vägen till dess att uppgiften genomförts.

Först och främst, är det verkligen ADHD?

Det finns i den vardagliga debatten olika relaterade exempel på framstående entreprenörer som har ADHD-liknande beteenden vilket anförs som ett argument för att ADHD-personer skulle ha speciella förutsättningar att hantera entreprenörskapets utmaningar.

När man då beskriver olika entreprenöriella personligheter som att de kan inrymmas inom ADHD-kategoriseringen bör man vara försiktig med slutsatser och generella bedömningar. Om man skall beteckna en person med ADHD-drag förutsätter detta att man gjort en tillbörlig ADHD-undersökning med accepterade diagnosredskap.

Den fråga som uppkommer är om man har genomfört detta med de olika entreprenörer som beskrivits som bärare av en ADHD-personlighet. En sådan beteckning förutsätter ju en systematisk kartläggning som bygger på diagnostisk erfarenhet och man kan ifrågasätta om detta har varit möjligt med dessa ofta upptagna entreprenörer.

Det är kanske så att dessa entreprenörer har vissa drag som brukar vara karaktäristiska för ADHD och så är det kanske för många människor. De flesta har sannolikt några drag i sin personlighet som på något sätt associerar till egenskaper som förknippas med ADHD. Det kan handla om frånvaro av focus, oorganiserat beteende eller glömska för att nämna några drag som är typiska för ADHD. De flesta människor känner nog igen sig i att de ibland upplevt att det är svårt att få vardagen att gå ihop.

Parallellt med att vi beskriver symptom och svårigheter för personer med ADHD-beteckning finns det egenskaper inom syndromet som ”hyperfocus” eller impulsivt beteende speciella förutsättningar att hantera vissa kritiska aspekter av företagsledning, men i övrigt skulle man inte utan reservationer beskriva att ADHD-drag ger speciellt gynnsamma förutsättningar för entreprenörskap utom i speciella fall.

Det har gjorts otaliga försök att beskriva entreprenörskap och vad som präglar en framgångsrik entreprenör och vi har idag en tämligen god kunskap om detta. Samtidigt finns det fortfarande mycket kvar att undersöka om drivkrafter för entreprenörskap och varför vissa entreprenörer lyckas så bra medan andra inte får till det. Här i detta sammanhang begränsar vi oss till att göra en sammanfattning om entreprenörskap för att föra detta till tankarna om huruvida ADHD som en fördel i entreprenörskap, eller inte?

Kreativitet, initiativ- och organisationsförmåga viktiga entreprenörsegenskaper

Som vi uppfattar det är grundbulten för en entreprenör att ta initiativ till något nytt som en produkt eller tjänst. I detta inbegrips att man kan organisera insatsen, som skall leda till något nytt och eventuellt vara nyskapande. En viktig förutsättning för detta är att förfoga över en lämplig kreativitet och besitta initiativkraft.

Några komponenter för att kreativiteten skall lyckas leda till en ny verksamhet är:

1. Formulering och hantering av en bra affärsidé. En god affärsidé ger förutsättningar för verksamheten och dess utveckling. En affärsidé som inte är adekvat ger upphov till osäkerhet och åstadkommer energiförluster i olika avseenden. Den behöver inte vara klar till 100 procent bör kunna erbjuda en inriktning som ger förutsättningar för att intressenterna att beskriva affärslogik och den framtida utvecklingen. Ofta uppkommer ju nya omständigheter som föranleder förändring av planer och strategi.

2. Startförmåga och förmåga att förstå behovet av tjänsten eller produkten. Förmågan att se att de beskrivna behoven kan tillfredsställas genom den nya verksamheten. Det är här förmågan att se helheter och mönster som andra kanske inte ser kommer till uttryck. I denna aspekt inryms ofta en intuitiv förmåga eller ”tyst” kunskap som är svår att beskriva på annat sätt än att den är osynlig och svår att begripa på ett rationellt sätt.

3. Förmågan att organisera den nya verksamheten och se vad som behövs för att utveckla företaget. I detta inryms det som brukar benämnas ”managementförmåga”. Det handlar om att leda och ge organisationen förutsättningar för framtiden och lyckas med att affärsidén erbjuder förutsättningar för affärer och samspel mellan produktionssystemen.

Utifrån denna beskrivning och vår uppfattning om entreprenörskap kan alltså en entreprenör beskrivas som - en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risken eller snarare chansen, identifierar möjligheterna, drar ihop resurser, planerar och implementerar idén!

Detta var något av managementperspektivet på företagande och entreprenörskap. Detta anger förutsättningarna för hur företagarrollen skall hanteras. Men hur skall vi relatera dessa egenskaper och komponenter till de drag som präglar en person med ADHD-syndromet? Vi bör då undersöka vad som präglar en person med ADHD.

Karaktäristiska drag hos en person med ADHD

I sammanhanget kan vi inte undvika att konstatera att syndromet verkar öka kraftigt i västvärlden men även i övriga delar av världen. Orsakerna till detta är mångdimensionella och relaterade till att det är en ny diagnos som föranleder mycket intresse och uppmärksamhet.

För att få en konkretion om vad ADHD innebär för en individ vill vi referera till vad några institutioner beskriver som karaktäristiskt för ADHD.

En lämplig beskrivning av ADHD har utarbetats inom Mayokliniken Minnesota USA.

Enligt denna beskrivning är ADHD ofta präglat av följande drag:

Generellt lider personer med diagnosen av problem när det gäller fokusering av arbetsuppgifter eller ifråga om koncentration av uppmärksamhet.

Detta yttrar sig mer detaljerat som effekter inom följande psykologiska reaktionsområden.

Kortfattat handlar detta om följande områden:

  • Rastlöshet och otålighet
  • Impulsivitet och ombytlighet
  • Svårigheter med att fullborda uppgifter av olika karaktär
  • Desorganiserat beteende
  • Låg frustrationsnivå
  • Återkommande humörsvängningar
  • Hett temperament
  • Svårigheter med att hantera och bemästra stress
  • Besvär med att etablera stabila och långvariga relationer

Denna förteckning ger en översiktlig bild av de problem som ADHD-utmärkta tacklar. Den kan utvecklas än mer med grad av intensitet och tidsmässigt allvar med den erbjuder en illustrativ belysning vad ADHD innebär.

Det saknas samsyn

De undersökningar om ADHD, som beskriver kopplingen och sambandet mellan ADHD

och entreprenörskap är i vissa fall hämtade från USA. 

Då bör man ha i åtanke att ADHD är en mer generell beteckning i USA och att där upp emot 10% av unga män redovisar ADHD-drag medan i Sverige endast 4-5 % har betecknats med ADHD. Detta ger olika ingångsvärden i en diskussion om ADHD och entreprenörskap.

Det finns även andra problem med ADHD-diagnostiken. Traditionellt har man ställt krav för att kunna få en ADHD -diagnos att man skall ha haft problemen sedan barnsben. Samtidigt konstaterar olika studier att många vuxna som uppfyller diagnoskriterierna inte haft problem under barndomen.

Detta demonstrerar en svårighet ifråga om diagnostiken. Några tankar om detta är att det kan handla om olika typer av ADHD och beskriver att det är mycket som kan hända under en individs livsförlopp. Dynamiken i ADHD-utvecklingen behöver alltså belysas än mer i framtida forskning.

Intervjuer ger en tydligare bild av hur ADHD-personer upplever tillvaron

Om vi lämnar den översiktliga beskrivningen av ADHD kan intervjuer med ADHD-diagnostiserade ge en mer påtaglig bild av vilka problem de upplever i arbete och andra aktiviteter. Detta har vi gjort i en avgränsad omfattning.

Flera uppger hur väsentligt det är att hushålla med krafterna och för att kunna göra detta behöver ta frekventa pauser. Andra aspekter av detta är att arbeta med uthålligheten och långsiktiga beteenden. Det finns naturligtvis ett generellt behov av att skaffa stöd och hjälp med att hantera de upplevda svaga sidorna hos individen.

Förmågan att hantera ADHD-problematik av den karaktär som Mayo-kliniken beskriver kräver en s k ”copingstrategi”. Denna ger förutsättningar för individen att hantera problem genom ett annat förhållningssätt.

Om detta skall fungera i ett entreprenöriellt åtagande och perspektiv behövs sannolikt en utomordentlig kompensationsförmåga och ett bra stöd till entreprenören.

Det ovan beskrivna kan ha bäring på olika entreprenörssituationer men förringar ändå inte helhetsbilden vår att ADHD vållar komplikationer i sammanhanget entreprenörskap.

Flera olika typer av entreprenörer

Det är kanske så att den allmänna bilden av entreprenören präglas av en traditionell bild av en Uppstartare som med olika infall får en verksamhet att fungera. Ibland kan det finnas en bild av en person med trollspö som med osynliga krafter får igång en verksamhet. Det är ju denna bild av framgångsrika innovatörer som ofta fått dominera bilden av entreprenörskap trots att det finns så många fler dimensioner av det.

En ytterligare anledning till att man förknippar entreprenörer med en karaktär kan också vara att vissa erkända personlighetstest och beteendeprofiltest har en (1) typisk profil för entreprenör. DISC och DISA redovisar detta som enhetskategorin Entreprenör.

Myers Briggs likaså en (1) av sina 16 profiler, entreprenör eller ESTP i sina bokstäver. Extrovert, Sensing, Thinking, Perceiving.

Vi kan inte undvika att konstatera att det finns en allmän bild av entreprenören som kan leda fel med snabba slutsatser inom området.

Entreprenörskap inrymmer olika arketyper som exempelvis redovisats i ett test EPT utarbetat av Lindström, Frummerin. Även andra typer av entreprenörskapstester beskriver hur komplext entreprenörskap kan utformas. I detta inryms profiler som den Professionelle entreprenören, Innovatören, Livsstilsentreprenören, Serie entreprenören, Uppstartaren samt den av Lindström i sin forskning funna Arbetsstilsentreprenören, dvs sex (6) olika. Detta beskrivs i världens första EntreprenörsProfilsTest – EPT. www.entrepreneurprofiletest.com

Entreprenörskap och utveckling av detta med ADHD är en central fråga för samhället med hänsyn till behov av innovationer och utveckling av organisationer. I detta perspektiv är det intressant att det ofta exponeras endimensionella bilder av vad entreprenörskap är, och en okunnighet om vad det egentligen är, och de funktioner som finns inbegripna i det.

En annan aspekt är att den förmåga att tänka på ett annorlunda sätt som vissa ADHD betecknade kan ge lösningar som annars inte skulle vara möjliga. Detta återspeglar kanske mer den önskan som finns bland vissa om att bryta ned företagets traditionella strukturer och  åstadkomma något annat än vad man brukar.

Det kan också finnas en strävan bland vissa att på något sätt använda ADHD-personligheters sätt att tänka och föra in det i organisationens sätt att fungera. Det kan handla om att bryta mot organisationens traditionella sätt att fungera och vara en del i en förnyelse. Här kan vissa ADHD-personligheters icke konforma sätt samt obundna agerande utgöra en grund för att utnyttja deras kapacitet.

De ovanstående argumenten för in komponenter som måste granskas noga med det fordras mycket mer av konkreta erfarenheter för att de skall kunna användas som argument för att ADHD skall kunna ses som en resurs för entreprenörskap.

Vår uppfattning är att perspektivet ADHD och entreprenörskap har begränsad betydelse.

Anpassning av skolsystemet och varje individs speciella förutsättningar

Med hänsyn till komplexiteten i rollen för entreprenörer och de krav som olika intressenter i organisationen ställer så erbjuder ADHD åtskilliga begränsningar för entreprenörskap. Detta i samspel med svårigheter ifråga om desorganiserat beteende samt svårigheter med att fullborda uppgifter leder inte till ett bejakande av ADHD som en resurs ifråga om entreprenörskap.

Likafullt måste samhället ha mer focus på att hantera hur ADHD-diagnostiserades resurser och förmågor skall kunna användas på ett konstruktivt sätt för samhället. Detta bör föranleda en förbättrad anpassning av skolsystemet med bättre anpassning av pedagogik och yrkesförberedelse.

Detta är ju angeläget eftersom det sker en tydlig ökning av ADHD-diagnostiserade i världen.

I detta inryms sannolikt ökade stödinsatser och en anpassning efter varje individs speciella förutsättningar som måste bedömas noggrant. Inom dessa insatser skulle man kunna utveckla och individualisera olika insatser för att utveckla framtida ADHD entreprenörer med de speciella förutsättningar som krävs.

Vår slutsats efter dessa års forskning, och i denna Research Article -  är således att nackdelarna förefaller vara större än eventuell fördel mellan ADHD & Entreprenörskap.

Artikeln är först publicerad i The Journal of Applied Psychiatry.

Relaterad läsning: Entreprenörskap i skolan - vi måste våga uppmuntra detta

Missa inte: Forskning visar ny bild av den svenske entreprenören


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2022-10-31 16:38
Tack för din kommentar Christoffer. Tyvärr var det många som feltolkade denna artikel. Vilket i sig var intressant, inte minst med det vi kom fram till och skrev om. Vilket i sig ledde till ett förtydligande . se gärna https://foretagande.se/fortydligande-av-forskningsstudie-adhd-ger-inga-speciella-forutsattningar-for-entreprenorskap[url
Original publicering - https://www.researchgate.net/publication/350580391_Clarification_of_Research_Study_ADHD_Does_Not_Provide_Special_Conditions_for_Entrepreneurship
Se mer...
2020-09-02 10:52
Intressant artikel. Inte minst för att entreprenologi torde vara ett högst välkommet studium! Men vad gäller sambandet mellan ADHD och entreprenörskap är min populärpsykologiska bedömning att det är en slump; entreprenörskap råkar tjäna på att vinnlägga sig vissa egenskaper som passar in i ADHD-diagnosens program. Det är viss skillnad. Men jag förstår samtidigt det kraftfulla, inte minst från konservativt håll, att argumentera för det.

Hur man sedan ska ställa sig till att det finns ett samband är kanske någonting som en tillväxt inom entreprenologin kommer ge oss. Det ser jag fram emot att fortsätta reflektera över och jag ska följa fortsätta skriverier i ämnet.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.