Den 1 augusti meddelade kreditinformationsföretaget Creditsafe att antalet konkurser i sommar är det högsta som uppmätts på 20 år. Det är oroande siffror och förhoppningsvis inte början på en trend. I en studie som gjorts om överskuldsatta ingick skulder från företagande i 40 % av de studerade ärendena, vilket pekar på att företagare tillhör en utsatt grupp.

De som är särskilt svårt skuldsatta är oftast inte det av anledningar många kanske tror. Undersökningar visar att de flesta har drabbats av en oförutsedd försämring av sin ekonomi, vanligtvis i samband med arbetslöshet, sjukdom eller konkurs. Andra personliga bekymmer som skilsmässa och dödsfall i familjen är också en del av statistiken.

Det är alltså vanliga människor som du och jag, som potentiellt kan gå i konkurs eller bli svårt överskuldsatta.

Samtidigt har Kronofogdemyndigheten långt större makt och orsakar mer skada för samhällets medborgare än vad de allra flesta inser.

Skulderna har en nedbrytande effekt

Av den samlade forskningen framgår tydligt att långvarig överskuldsättning bryter ner den skuldsatte. Det är vanligt att den enskilde passiviseras av sin skuldproblematik och det har visat sig att många arbetsföra överskuldsatta slutar att arbeta. Den ekonomiska situationen gör att gäldenärens möjligheter att delta i aktiviteter och ett socialt liv begränsas. Upplevelsen av marginalisering och stigmatisering bidrar till att överskuldsatta har mindre kontakter med andra personer och med samhället i stort. Många hamnar därför i ett socialt utanförskap, vilket upplevs som mycket stressande.

Självmord är vanligare bland överskuldsatta

Bland långvarigt överskuldsatta är fysisk och psykisk ohälsa påtagligt framträdande. Enligt en studie har denna grupp 35 procent lägre hälsovärden än normalbefolkningen. Det har också kunnat påvisas ett samband mellan överskuldsättning och självmordsrelaterat beteende. Även den skuldsattes familj drabbas av effekterna av överskuldsättning och inte minst deras barn.

Evighetsgäldenärer kommer ofta aldrig tillbaka

En evighetsgäldenär är en person som är så pass allvarligt skuldsatt att denne inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom överskådlig framtid, s.k. kvalificerat insolvent. Som utgångspunkt har en evighetsgäldenär rätt till skuldsanering.

Många företagare som går i konkurs blir evighetsgäldenärer. Riksrevisionen har anfört utifrån en uppskattning att det finns drygt 28 000 evighetsgäldenärer. De beräknade kostnaderna för samhället är 8,3 miljarder kronor, varav 3,3 miljarder avser sjukvård, 2,8 miljarder produktionsbortfall och 2,2 miljarder ersättning från socialförsäkringssystemen och arbetslöshetsförsäkringen. Kostnaden per överskuldsatt individ är enligt denna uppskattning över 300 000 kr. I dessa siffror ingår dock inte kommunernas kostnader för försörjningsstöd och eventuellt bortfall av skatteintäkter.

Det finns rättsfall från Högsta domstolen som är vägledande inom området där den skuldsatte inte ansågs vara oförmögen att betala sina skulder inom ”överskådlig framtid” även om det skulle dröja 15 år för personen att bli skuldfri. I princip skulle du alltså inte ha rätt till skuldsanering även om det tog ett par decennier för dig att bli av med dina skulder och leva på existensminimum under tiden.

Numera kan företagare dock få en skuldsanering under enbart 3 års tid (tidigare under 5 års tid). Lagen infördes den 16 juni 2016. Motivet har varit: ”Mer förlåtande regler medför att personer kan bli mer benägna att vilja engagera sig i entreprenörskap”. Porten är dock väldigt snäv för vilka företagare som kan få en skuldsanering vilket tydligt visade sig i rättsfallet från Högsta domstolen.

De flesta företagare får helt enkelt aldrig den chansen.

Regeringen offrar företagare för att upprätthålla den allmänna betalningsviljan

Det framhålls ofta i regeringens utredningar gällande konkurser (senast 2013 och nuvarande regering har inte ändrat ståndpunkt) att den allmänna betalningsviljan är viktigare än att den som är satt i skuld ska bli fri från den och återgå till ett normalt liv. Samt att det är prioriterat att borgenärerna utfår sin rätt till betalning. Vad borgenärerna i Sverige dock får i betalning årligen utgör en ordentlig marginal jämfört med vad samhället förlorar på överskuldsatta och evighetsgäldenärer. Skuldsaneringsförfarandet, vilka mycket få människor får ”privilegium” att delta i ledde exempelvis enbart till 88 miljoner i återbetalning under år 2012.

Vad våra regeringar inte har förstått, är att det är mycket bättre att sätta människor tillbaka i arbete; Glöm, förlåt och gå vidare!

Skulder som leder till anmärkning hos Kronofogden vilket utestänger människor från ett normalt liv och företagande, leder till mycket allvarligare konsekvenser för samhället i stort och våra medborgare än vad borgenärerna får lida eller bankerna utstå.

En regering som värnar om samhällsmedborgarna vågar utmana borgenärskollektivet i samhället och i synnerhet den starka banksfären vars makt är starkt koncentrerad, för att ge skuldsatta och företagare en ny chans att komma tillbaka.

Rösta inte på politiker som arbetar för att hålla kvar människor i skuld.

John Knutsson

Källor

Betänkande av 2012 års skuldsaneringsutredning, ”Ut ur skuldfällan

Delbetänkande av 2007 års insolvensutredning, ”Vägen tillbaka för överskuldsatta” 

Kommittédirektiv, ”Skuldsanering för evighetsgäldenärer

"F-skuldsanering, en möjlighet till nystart för seriösa företagare, betänkande av nystartsutredningen"

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.