Kränkande särbehandling och trakasserier vållar lidande bland anställda vilket orsakar sjukskrivningar och stora produktionsbortfall och det finns mycket att vinna på att förebygga och hantera sådana arbetsmiljöproblem. Denna artikelserie i tre delar belyser både förebyggande arbete och vad du som chef och företagsledare behöver tänka på för att agera korrekt i dessa situationer.

Kränkande särbehandling definieras i arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.” 

Som arbetsgivare behöver du ha kännedom om och arbeta efter punkterna nedan för att efterleva arbetsmiljölagstiftningen. Kränkande särbehandling vållar lidande bland anställda, riskerar leda till sjukskrivningar och orsakar stora produktionsbortfall. En rapport från International Social Security Association (2011) påvisar att för varje krona per anställd som ett företag lägger på förebyggande arbetsmiljöarbete erhålls en avkastning på 2,20 kronor – en mycket god investering alltså.

Arbeta förebyggande

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att fortlöpande undersöka och bedöma risker som man sedan åtgärdar och utvärderar. Två exempel på riskfaktorer är otydliga arbetsroller och frånvarande ledarskap. I en sådan miljö ökar risken för konflikter mellan medarbetare, och därmed risken för kränkande beteenden, samtidigt som chefen inte uppmärksammar eller hanterar situationen i tid.

Skaffa kunskaper i organisationen

Den rådande arbetsmiljöföreskriften gör gällande att arbetsgivaren ska se till att cheferna i organisationen har kunskaper om hur man hanterar och förebygger bl.a. kränkande särbehandling.

Sätt upp arbetsmiljömål

För att leva upp till arbetsmiljölagens förebyggande och hälsofrämjande syfte ska arbetsgivare sätta upp mål för arbetsmiljön. Nästa steg blir att ta fram strategier för hur målen ska uppnås och genomföra dessa.

Rutiner för kränkande särbehandling

Arbetsgivare ska tydliggöra att kränkande särbehandling inte accepteras i organisationen och det bör göras i en skriftlig policy. Arbetsgivare behöver också ta fram rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras. Där ska framgå vem som ska ta emot information om upplevda kränkningar, hur informationen ska hanteras och hur medarbetare kan få hjälp och stöd.

Utred anmälda kränkningar

I syfte att förhindra fortsatta kränkningar behöver arbetsgivare utreda vad som hänt för att kunna sätta in rätt insatser. I AFS 2015:4 framgår att den som ska genomföra utredningen bör ha tillräcklig kompetens, möjlighet att agera opartiskt och ha de berördas förtroende.

Det finns flera viktiga saker att tänka på när en utredning ska göras. Därför beskrivs utredningar mer ingående i nästa artikel.

Om någon av de ovanstående punkterna känns svåra – ta hjälp av en intern eller extern resurs som kan hjälpa dig! HR, er företagshälsa eller en extern arbetsmiljökonsult kan hjälpa till med det förebyggande arbetet. I kommande artiklar beskrivs hur du som chef behöver agera i fall där det finns misstanke om att kränkande beteenden förekommer och vilken särskild kompetens som krävs för utredning av anmälda kränkningar.

Johan Söderström, leg. psykolog och organisationskonsult på Faktaundersökning.se

Del #2: När kränkningar förekommit på arbetsplatsen

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.