Enligt Försäkringskassan (2024) och Folkhälsomyndigheten (2023) kan vi se att den psykiska ohälsan i samhället fortsätter att öka och det är framför allt bland unga och bland kvinnor som ökningen verkar vara störst. Samtidigt kan man också konstatera att antalet sjukskrivningar av längre karaktär på grund av psykisk ohälsa blir allt fler och är synnerligen kostsamma för såväl samhället som för arbetsgivare och arbetstagare i en vidare mening.

Att vara långtidssjukskriven innebär ofta ett stort lidande på flera olika plan. Dels är själva sjukdomsbilden smärtsam i sig, dels innebär det negativa effekter på ekonomi, familjeliv och andra sociala relationer. Att återhämta sig från psykisk sjukdom är ofta en lång och emellanåt mycket smärtsam process både för den som är drabbad och för närstående.

Som arbetsgivare handlar det många gånger om att behöva ersätta den som är sjukskriven med annan personal, vilket kan bli en kostsam historia av olika orsaker. Dessutom har arbetsgivaren ett tämligen omfattande ansvar för den sjukskrivnes rehabilitering, vilket också kan kräva stora resurser och i värsta fall innebära kostnader om man inte lyckas nå upp till de krav som ställs. Som arbetsgivare är det sålunda av stor vikt och av stort värde att kunna möta de krav och de förväntningar som finns från samhällets sida när det handlar om att förebygga och rehabilitera psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Hur kan vi lösa detta?

I första hand behöver vi hitta vägar och lösningar som kan förhindra och motverka psykisk ohälsa. Detta är naturligtvis ingen ”Quick Fix”, utan kräver omfattande insatser och kloka strategier på ett nationellt plan, eftersom problemet är så stort och brett. Som enskild arbetsgivare är det därför viktigt att göra vad man kan för att vara en del av den stora lösningen. Att ta del av aktuell lagstiftning, information och kunskap kring psykisk ohälsa är ett första steg på den vägen.

Många som drabbas av stress, oro, ångest, sömnproblem och utmattning, gör det dessvärre på grund av sitt arbete och sin arbetsmiljö. Som arbetsgivare och chef blir det därför naturligt att se över hur er aktuella arbetssituation och arbetsmiljö ser ut för att kunna göra förbättringar. Befinner man sig i tider av besparingar eller av organisatoriska förändringar, kan man känna sig maktlös och bakbunden, men desto viktigare då att fokusera på hur individer och grupper mår och fungerar.

Att vara närvarande och tillgänglig är viktiga faktorer, liksom att vara observant och lyhörd för hur medarbetare upplever arbetsplatsen och sin situation. Att börja och avsluta dagen och arbetspasset med någon form av ”incheckning och utcheckning”, kan vara effektivt och nyttigt för att få en känsla för hur man mår på arbetsplatsen och utanför denna. Upplever man att någon medarbetare mår särskilt dåligt och har problem, kan man sedan gå vidare med individuella samtal.

Små frågor kan betyda mycket

”Hur mår du? Hur har du det här och hemma? Vad kan vi göra för att du skall må bättre?”.

Att ställa små och enkla frågor, kan ofta ge stora och viktiga svar. Kan man fånga upp någon som mår dåligt i god tid, finns mycket att vinna för många berörda. I samtal med medarbetare kan man som chef få många viktiga ledtrådar kring hur arbetsplatsen fungerar eller inte fungerar. Därigenom har man också möjlighet att vidta åtgärder som leder till förbättringar. Att skapa en trygg och stabil arbetsplats, trots att man befinner sig i turbulenta tider med hög belastning, är absolut avgörande för att motverka stress och oro samt att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Negativ stress och förlorad kontroll över sin situation och sin tillvaro, är en av de främsta orsakerna till att människor drabbas av psykisk utmattning. Därför är det också av största vikt att försöka motverka de faktorer som kan leda till detta.

Löpande information till medarbetare och regelbundna samtal kan bidra till att man känner sig sedd och lyssnad på, vilket kan skapa trygghet och reducera stress och oro. Att som chef ha förmåga att känna av sin omgivning med en slags radar och agera utifrån detta kan inte underskattas i detta sammanhang. Den som lyckas skapa en miljö som bygger på öppenhet, tillit och ansvar, kan också skapa en arbetsplats som är trygg och har högt i tak.

Se även: 10 bra vanor för stark psykisk hälsa


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.