Arbetsmiljöverkets rapport från 2024 handlar om att verket ville undersöka och kartlägga hur första linjens chefers arbetsmiljösituation ser ut på arbetsplatsen. Undersökningen innebär att ta reda på hur chefernas arbetsmiljörisker undersökts, riskbedömts och åtgärdats. Arbetsmiljöverket har undersökt mer än 1000 arbetsplatser i privata näringslivet. I rapporten framgår det att hela 65 procent av första linjens chefers arbetsmiljö har stora brister och inte arbetade systematiskt med att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet för första linjens chefer. En del av första linjens chefers arbetsuppgifter är att utföra det viktiga arbetsmiljöarbetet åt andra- men det är vanligt att deras egen arbetsmiljö förbises. Det handlar om arbetsbelastning, tydlighet kring arbetsuppgifter, arbetstid och bristande rutiner kring kränkande särbehandling.

Men för att en chef ska kunna göra ett bra arbetet behöver chefen också ha en bra arbetsmiljö. Det är dags att för arbetsgivaren att även inkludera chefers arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Första linjens chefer kan vara relativt utsatta för kränkande särbehandling från medarbetare av flera skäl. Dessa chefer befinner sig ofta i en position där de är nära kopplade till både högre ledning och arbetsgruppen. Det kan innebära att de sitter i kläm mellan att följa uppåtgående direktiv och hantera de dagliga arbetsfrågorna och behoven hos sina underställda. Medarbetare kan ibland projicera sina frustrationer, missnöje eller stress på sin chef. Det kan yttra sig i olika former av kränkande beteenden såsom verbala attacker, nonchalans, eller brist på samarbete. Första linjens chefer kan också vara måltavlor för kritik kring beslut som tas på en högre nivå eller för organisationens övergripande prestationer, även om de inte har direkt kontroll över dessa faktorer.

Det är viktigt att organisationer erkänner denna dynamik och stödjer sina chefer genom utbildning, stödresurser och tydliga riktlinjer för hantering av konflikter och kränkande beteenden.

Att skapa en hållbar arbetsmiljö för chefer är avgörande för organisationens välbefinnande och framgång. Här är några sätt att uppnå detta:

1. Tydliga förväntningar och resurser: Se till att chefer har klara och realistiska förväntningar på sina roller och att de har tillräckliga resurser för att utföra sina uppgifter effektivt. Detta kan inkludera tillräcklig tid, budget, personal och stöd från överordnade.

2. Stödja balans mellan arbete och privatliv: Respektera chefernas arbetslivsbalans genom att främja flexibla arbetstider och stödja deras behov av att koppla av och återhämta sig utanför arbetet.

3. Utbildning och utveckling: Erbjud kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter för chefer för att förbättra deras ledarskapsförmågor, kommunikation, konflikthantering och andra relevanta färdigheter. Detta bidrar inte bara till deras personliga tillväxt utan också till organisationens framgång.

4. Skapa en stödjande kultur: Främja en kultur där chefer känner sig bekväma att söka stöd och råd från sina kollegor och överordnade. Detta kan skapa en miljö där det är acceptabelt att erkänna svagheter och be om hjälp när det behövs.

5. Feedback och uppskattning: Ge regelbunden feedback och uppskattning till chefer för deras prestationer och insatser. Detta kan hjälpa till att upprätthålla deras motivation och engagemang.

6. Hantera konflikter och svårigheter: Se till att det finns tydliga processer och riktlinjer för att hantera konflikter och svårigheter på arbetsplatsen. Detta inkluderar att erbjuda stöd och resurser för att lösa konflikter konstruktivt och förebygga att de eskalerar.

Genom att prioritera och investera i chefernas välbefinnande och utveckling kan organisationer skapa en hållbar arbetsmiljö som främjar framgång på alla nivåer.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.