Styrelsearbete


En vanlig fråga är: Vad är en bolagsstyrelse och hur fungerar styrelsearbetet?

Enligt aktiebolagslagen (ABL) ska alla aktiebolag ha en styrelse. Styrelsen ska enligt lagen bestå av minst tre styrelseledamöter om bolaget inte är ett privat aktiebolag, då det istället är tillräckligt med en eller två ledamöter under förutsättning att det finns minst en suppleant.

Mer om: Styrelseledamoten och rekryteringen

Roll

Styrelsens roll varierar mycket beroende på bolagets storlek. För små företag har styrelsen i många fall bara funktionen att uppfylla lagens krav och ofta är det den närmaste släkten som sitter i styrelsen. För andra företag kan en styrelse utgöra grunden för att bolaget blir en vinnare på marknaden. Det är i vilket fall viktigt att ha erfarna, kompetenta och drivande styrelsemedlemmar.

Se även: Aktiebolagets styrelse och dess roll och ansvar

Ansvar

Styrelsen är alltid ytterst ansvarig för bolagets åtaganden och förpliktelser. Det ansvaret går inte att delegera eller avtala bort. Styrelsens ansvar är omfattande och ledamöterna kan i vissa fall bli personligt ansvariga för företagets skulder. Det är därför viktigt att styrelsen får tillgång till korrekt information om bolagets utveckling och eventuella problem. VD är endast skyldig att rapportera det styrelsen efterfrågar, vilket innebär att även här faller ansvaret på styrelsen att efterfråga den information de behöver för att kunna bedöma bolagets ställning och utveckling.

Tips: Mall för att upprätta uppdragsavtal för styrelseledamot

Styrelsen är underordnad bolagsstämman som är aktieägarnas forum och bolagets högsta beslutande organ. Det är också bolagsstämman som utser styrelsen.

Nedan hittar du artiklar och tips om hur du stärker företaget med en styrelse och genomtänkt styrelsearbete.

Kallelse styrelsemöte

Dokumentmallen "Kallelse till extra styrelsemöte" används då styrelsen på ett bolag ska träffas för att fatta beslut om... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Dagordning styrelsemöte

Dokumentmallen "Dagordning för styrelsemöte" används som ett schema för styrelsemötet, som fastställer vilka ämnen och ärenden... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter
Man skriver under ett avtal inför uppstarten av ett aktiebolag.

Aktiebok

Dokumentmallen aktiebok används för att upprätthålla ett register över ett aktiebolags aktier och aktieägare. Enligt... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

Hur du väljer en revisor som passar just dig och ditt företag

En bra revisor kan betyda mycket i ett företag. Rätt person på posten blir ett bollplank för företagsledningen och ett viktigt... Läs mer
Redaktionen | 5 minuter
Personligt betalningsansvar i aktiebolag - 8 situationer en styrelseledamot vill undvika

Personligt betalningsansvar i aktiebolag - 8 situationer en styrelseledamot vill undvika

Lite då och då så träffar jag företagare som fått klart för sig att om man driver ett aktiebolag så det inte möjligt att få... Läs mer
Antti J. Niemi | 4 minuter
Underskrift av årsstämmoprotokoll sker med styrelseledamot och ordförande.

Årsstämmoprotokoll, bolagsstämmoprotokoll

Dokumentmallen årsstämmoprotokoll eller även kallat bolagsstämmoprotokoll används till att föra protokoll över beslut tagna... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Styrelsemötesprotokoll

Ett aktiebolag måste enligt lag ha minst ett styrelsemöte om året och då används ett styrelsemöte protokoll. För mindre företag... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Protokoll extra bolagsstämma

Protokoll extra bolagsstämma

Vad är en extra bolagsstämma?Alla aktiebolag måste hålla minst en bolagsstämma årligen. Styrelsen har också befogenhet att kalla... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Hur ett aktivt styrelsearbete kan gynna affärsutvecklingen, även i mindre nystartade företag

Det första som man kanske förknippar med styrelsearbete är det man läser och hör om på nyheterna gällande de olika börsbolagen... Läs mer
Martin Carlsson | 3 minuter
Aktiebolagets styrelse och dess roll och ansvar

Aktiebolagets styrelse och dess roll och ansvar

Enligt aktiebolagslagen (ABL) ska alla aktiebolag ha en styrelse, vilket regleras i 8 Kap i ABL. Styrelsen ska enligt lagen bestå av... Läs mer
Magnus Brorsson | 5 minuter