En bra revisor kan betyda mycket i ett företag. Rätt person på posten blir ett bollplank för företagsledningen och ett viktigt verktyg i strategiska processer för utveckling och framgång. Men om revisionen enbart ses som en plikt från företagets sida, blir det mest en dyr och tråkig historia.

Har ditt företag revisorsplikt?

Först och främst är det bra att ta reda på om ditt företag har revisionsplikt. Om två av de tre sakerna nedan stämmer in, då behöver du en auktoriserad revisor för bokslutet:

  • omsätter mer än tre miljoner kronor
  • har en balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor
  • mer än tre anställda

Om företaget däremot enbart uppfyller ett eller inget av dessa krav, behövs inte längre en revisor. Denna regel gäller även enskilda firmor där det vanligtvis inte krävs någon revision.

Med detta sagt behöver det inte betyda att du ska avstå från att ha regelbunden kontakt med en revisor. Det kan finnas många fördelar med att ha en revisor knuten till ditt företag i alla fall.

De har ett stort ansvar i att gå igenom de räkenskaper som finns och kan således ses som en kontrollant att allt verkligen går riktigt till. I de fall en revisor behövs, eller självmant väljs, ska detta registreras hos Bolagsverket.

Vad är en revisors uppgift?

En revisor har i första hand ansvaret att dubbelkolla att de räkenskaper som förts i ett bolag också redovisats på ett riktigt sätt. Han eller hon har också i uppgift att verifiera att beslut tagits på korrekta sätt i ledningen och att verksamheten i övrigt sker på ett korrekt sätt. De har således inte enbart en roll som redovisningskontrollanter. De ska se till att styrelsen sköter sitt arbete enligt de lagar och regler som finns. Om verksamheten är en stiftelse eller en förening har de också i uppgift att verifiera att stadgarna följts.

Nu ska vi gå igenom hur du hittar en revisor som gör ditt företagande enklare.

Vad är en bra revisor?

Vi vet nu vad en revisor gör men vad är definitionen av en bra revisor?

”En bra revisor är någon som löser ett problem du inte visste om att du hade och sen förklarar vad som hände, på ett sätt som du förstår.”

Lite skämtsamt men själva grundidén med att ha en revisor är att personen ska sköta det du inte vill eller kan lösa.

Branschkunskap kan vara ett stort plus då vissa branscher har speciella regler och lagar att följa. Har revisorn tidigare jobbat med liknande uppgifter så kan det vara till fördel.

Vilka fördelar?

Revision ger ökad trovärdighet åt den ekonomiska informationen i företaget. Den ger även ökad tilltro till hur styrelsen och VD utför sina uppdrag.

Målet för revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. I den uttalar sig revisorn om årsredovisningen och bokföringen samt om styrelsens och VD:s förvaltning. Årsredovisningen är tillsammans med revisionsberättelsen ett beslutsunderlag för företagets intressenter.

Auktoriserad, godkänd eller ingetdera

Detta går att läsa om revisorn på Verksamt.se:

"Ordet revisor är ingen skyddad titel. Däremot är titlarna godkänd revisor och auktoriserad revisor skyddade. Personer som har dessa titlar har genomgått särskild utbildning samt avlagt examen. Revisorn granskar årets räkenskaper och hur styrelsen skött sitt uppdrag inför årsbokslut/årsredovisningen. Den löpande bokföringen får inte skötas av revisorn.

Det är obligatoriskt för ekonomiska föreningar att utse en revisor när företaget startas. I normalfallet behöver revisorn inte vara auktoriserad eller godkänd. Det kan vara en vanlig person som har en viss insikt i redovisning och i de ekonomiska förhållanden som gäller i föreningen. För större ekonomiska föreningar ska revisorn vara godkänd eller auktoriserad. För enskilda firmor, handelsbolag och små aktiebolag finns inga krav på revisor."

Vad kostar en revisor?

En annan viktig fråga är givetvis kostnaden. Det är en avgörande fråga för många. Priset skiljer sig åt rejält mellan olika revisorer, och det är inte alltid som priset avspeglar kvaliteten. Det gäller därför att inte välja första bästa utifrån den aspekten. Priset för en auktoriserad revisor brukar ligga på +1000kr/timme medans en ekonomibyrå som t ex kan hjälpa till med den löpande bokföringen, brukar ligga på allt från 300kr/timme. Många väljer att ha en ekonomiskt intresserad person eller företag som sköter den löpande bokföringen och ser till att blir rätt för att sedan skicka den till revisorn när det är klart.

Kostnaden beror även på bolagets storlek och komplexitet samt ordningen och redan du har i bolaget. Bra rutiner påverkar därför revisorns insats och därmed kostnaden.

Ses som partner

En revisor enligt den gamla skolan var en petimäter som noga granskade att allt gick rätt till. Det är lika viktigt idag att räkenskaperna och bolaget drivs på rätt sätt. Men – det finns olika sätt att göra det på. Vissa revisorer är mer stelbenta än andra, även om alla håller sig inom de regler och förordningar som finns. En stelbent revisor kan hämma utvecklingen och de arbetsprocesser som finns i företaget. En riktigt duktig revisor kan däremot användas som ett stöd för företagsutvecklingen, i planeringsarbetet och i strategiprocessen. De kan ge råd och hjälp i många ekonomiska avseenden och visa på flera olika möjliga alternativ. Som företagare är det guld värt att ha en sådan revisor. Ställ frågan vad revisorn kan hjälpa till med.

Revisorns tystnadsplikt

Revisorn har tystnadsplikt. Det revisorn får veta under kundarbetet får inte föras vidare. Det enda som en utomstående får reda på är i princip det som revisorn skriver i revisionsberättelsen. Det finns dock undantag från tystnadsplikten. T ex på en årsstämma. Dessutom är revisorn skyldig att lämna upplysningar under förundersökning i brottmål och i vissa fall att anmäla misstankar om brott till åklagare.

Rätt kunskap

För att en revisor ska kunna bli ett sådant stöd behövs som vi nämnde en hel del kunskaper. Vissa av dessa kunskaper är branschspecifika. Därför är det bra med en revisor som är insatt i det verksamhetsområde som företaget verkar i. De ska också ha goda kunskaper och kunna matcha det redovisningssystem som företaget har, så att ingen tid går åt till sådant trassel. Det kostar pengar i onödan.

Personkemi

Det finns ännu en aspekt som är mycket viktig vad gäller samarbetet med revisorn. Det blir aldrig bättre än den relation ni har till varandra. Personkemin är mycket viktig, liksom tilltron till varandra. Om detta saknas kommer alltid revisionsarbetet vara jobbigt, och revisorn kommer, kunskaper till trots, inte att kunna nyttjas till fullo. Och det, oavsett vad han eller hon kostar.

Fler konkreta tips för val av revisor och för att få samarbetet att fungera väl:

  • Kolla med flera revisorer och revisionsbyråer innan du tar ditt beslut. Pris och kvalité kan skilja väldigt mycket.
  • Prata ihop er och skapa en relation. Ta reda på vad ni förväntar er av varandra.
  • Om möjligt, träffas personligen då och då på en lunch eller fika. Det skapar en starkare relation.
  • Ta reda på om revisorn kan andra saker eller ha kontakter som du kan ha nytta av.

Lycka till i valet av revisor!

Här kan du läsa mer om ditt företags ekonomi och hur du bokför.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2012-03-18 08:28
Gillar texten "En bra revisor är någon som löser ett problem du inte visste om att du hade och sen förklarar vad som hände, på ett sätt som du förstår." Det är ju så en riktigt bra revisor ska arbeta. Dessvärre har de väl haft det för enkelt tills nu och ett överflöd av kunder. Spännande att se hur de agerar nu när revisorstvånget är borttaget för så många aktiebolag.. Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.