Tar du del av användbar statistik och prognoser? Svenskt Näringsliv verkar både i Sveriges regioner samtidigt som man representerar det svenska näringslivets intressen i EU-sammanhang i Bryssel. Det finns också en viktig funktion med policys, analyser och konjunkturprognoser som företagen kan använda som en grund för att fatta beslut.

Nyttig information för företagare

Vilken statistik tar Svenskt Näringsliv fram som företag kan använda?

Anders Bornefalk, ekonom på Svenskt Näringsliv, svarar:

- Vi har flera vägar där vi samlar in viktiga data, vi har Företagarpanelen med olika temafrågor där vi fick närmare 5 500 svar i den senaste undersökningen. Varje år utför vi en enkätundersökning om lokalt företagarklimat och då brukar vi få drygt 30 000 svar, vilket ger en hel del vid handen att jobba med.

Man har också en rekryteringsenkät där svarsnivån brukar vara omkring 6000 och samlar också in lönestatistik. När rapporter skrivs används oftast statistik från SCB och Eurostat, men även andra aktörer. All denna insamlade data kan företag i Sveriges regioner nyttja när man ska planera sina strategier.

- Genom att exempelvis läsa våra rapporter om arbetsrätten kan företagare minska risken att drabbas av oväntade problem och regelkrångel, säger Anders.

Företagarpanelen – ny möjlighet

- Konjunkturprognoser utförs för företagen som är våra uppdragsgivare, berättar Anders, speciellt de mindre företagen som inte har lika stora egna resurser att följa och bedöma utvecklingen som större företag. Genom att ta del av prognoser om bland annat ränta, inflation och tillväxt kan företagen förhoppningsvis fatta bättre produktions- och investeringsbeslut.

Prognoserna fungerar också som en feedback till de företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och deltar i Företagarpanelen, detta ger möjligheter att belysa och ta upp specifika problem som företagen har. Det kan exempelvis vara flaskhalsar på arbetsmarknaden, eller kanske konsekvenser av kriget i Ukraina.

- Just nu är läget väldigt osäkert och vi följer hela tiden utvecklingen i Ukraina och hur kriget påverkar svenska företag, säger Anders. Men vi gör för tillfället inga prognoser eller revideringar av tidigare prognoser, läget är alltför osäkert.

Anders fortsätter:

- Ett exempel på konkret nytta är Företagarpanelens roll under coronakrisen. I början fanns ingen information om hur pandemin påverkade näringslivet. Vi var snabba med att göra gedigna undersökningar, och kunde på så sätt förse medlemmar, media, myndigheter och andra samhällsaktörer med relevanta insikter. Det har bidragit till framtagandet av olika åtgärder som har underlättat för företagen.

Resultat som gynnar företagen

- Långsiktigt arbetar vi för bättre villkor för företagen när det gäller bland annat skatter, arbetsrätt, finansiering, kompetensförsörjning och kvalitet i välfärden, berättar Anders, det gör vi både genom opinionsbildning, genom kontakter med politiker och genom att utarbeta egna förslag.

De förändringar av arbetsrätten som enligt regeringens plan kommer att införas vid halvårsskiftet är ett tydligt exempel på resultat av att det långsiktiga arbete som Svenskt Näringsliv utför. En viktig förändring är att det ska bli enklare och billigare att säga upp medarbetare om det finns sakliga skäl. Turordningsreglerna ska också utökas till att omfatta tre anställda och gälla alla företag oavsett storlek. 

- Eftersom förändringarna gör det lättare att behålla de mest värdefulla medarbetarna kan de göra stor skillnad för företagens konkurrenskraft, menar Anders, speciellt för de mindre företagen.

Globalt och lokalt

Svenskt Näringsliv har både en nationell, en internationell och en regional funktion som är mer lokalt betingad. Dessa har olika arbetsfokus. Det övergripande arbetet på nationellt plan fokuserar på de mer långsiktiga förändringarna och samverkar med beslutsfattare både nationellt och inom EU. På lokalt plan arbetar mindre lokalkontor med att påverka kommunpolitiker till ett bättre lokalt företagsklimat. Här är man aktiv i olika grupperingar för olika frågor där man kan påverka. 

- På det internationella planet försöker vi påverka regler och politiska beslut, säger Anders, så att villkoren för inte minst de mindre och medelstora företagen blir så bra som möjligt. Inom EU handlar det mycket om att identifiera och få bort handelshinder, alltifrån krånglig momshantering till snedvridande statsstöd. Internationellt handlar det om att arbeta för frihandelsavtal och att få så bra ramverk som möjligt genom WTO (Världshandelsorganisationen).

Svenskt Näringsliv är delägare i Business Sweden och driver även på för ett effektivt främjande av handel i direkta kontakter med Regeringen – för att fylla de behov som inte minst mindre företag har då de ska internationaliseras och växa. Det finns också webinarier och seminarier som de mindre företagen kan delta i, det senaste handlade om export mot Tyskland och Storbritannien.

Svenskt Näringsliv behöver feedback

För att kunna leverera bra statisk och information som är värdefull för företagen behövs engagemang från – företagen.

Vad vill Anders förmedla?

- Att vid sidan av sitt eget företagande engagera sig i att få bättre villkor för företagen. Utan aktiva företagare är det svårt att få gehör hos politikerna. Med en stor uppslutning kan vi nå bättre resultat och möjlighet till att skapa de förändringar som behövs, ett exempel är att svara på våra enkäter, exempelvis Företagarpanelen och enkäten om det lokala företagsklimatet.

SME-kommitté ska stärka konkurrenskraft

För att stärka SME (små-och medelstora företag) har Svenskt Näringsliv inrättat en SME-kommitté som rådgivande gruppering till styrelsen och VD. SME är ofta ägarledda och kan bidra med exempel från vardagsverksamheten. Kommittén, som förutom VD för Svenskt Näringsliv innehåller svenska företagare, ska stödja och stärka det privata näringslivets konkurrenskraft. De prioriterade frågorna för kommittén är flexibilitet och trygghet, bättre skatteregler, minskat regelkrångel, att offentlig sektor måste underlätta för företag – konkurrens på lika villkor, kompetensförsörjning, EU:s inre marknad och handelsavtal samt brott och otrygghet.

Text av Kee Bergman


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.