Frågan om företagets värde är något som de flesta företagare ställer sig. Bakomliggande orsaker till intresset varierar från nyfikenhet till seriöst intresse för att avyttra bolaget. Det kan röra sig om en ren försäljning eller kollega som ska köpas ut. Kanske ska ett av barnen ta över och driva verksamheten vidare? - Oavsett anledningen till varför företaget ska värderas, så är det viktigt att det blir ett rättvisande resultat när en värdering ska göras.

Det finns en rad olika metoder som används för att värdera bolag. Denna artikel handlar inte om värderingsmetoder utan om icke beräkningsbara faktorer, som påverkar ditt företags värde. Följande frågeställningar kommer att tas upp:

  • Vem är den optimala köparen av just ditt bolag?
  • Några faktorer som en köpare värderar.
  • Att hitta win-win lösningar i slutförhandlingen med köparen.

Vem är den optimale köparen av just ditt bolag?

De värderingsmodeller som används när ett bolag ska värderas baserar sig huvudsakligen på matematiska beräkningar. När ett bolag säljs är det i stället ”Marknaden” som bestämmer värdet, vilket kan tyckas vara ett mer korrekt värderingsinstrument. Problemet med detta resonemang är att ”Marknaden” i verkligheten är höggradigt segmenterad vilket innebärande att olika typer av köpare är beredda att betala olika mycket för ditt företag. Om du låter ”fel” typ av köpare överta din verksamhet kan du få betydligt sämre betalt för ditt företag än vad som annars vore möjligt.

Samtidigt kanske den köpare som betalar bäst inte motsvarar dina krav i övrigt? Det är inte bara pengar som styr företagens val av ny ägare till hens bolag. Därför handlar det om att tänka över dina prioriteringar och sätta värdet i relation därefter.

Några arketyper när det gäller företagsköpare:

1. Proffs-Investeraren (kallas riskkapitalist men minimerar risken i sina investeringar) – Bästa val för det lönsamma nischade företaget.

Köper stabila lönsamma bolag i varierande branscher, som ekonomiskt kan bära en hög VD-lön. Den tillträdande externa VD:n har ofta en förvaltande roll för att minimera risken. Säljaren till företaget frikopplas i regel efter ett förhållandevis kort överlämnande. Investeraren driver ofta vidare bolaget i samma namn.

2. Lilla riskkapitalisten - Bästa val för det mindre olönsamma företaget.

Köper bolag som går lite knackigt och som bedöms ha utvecklingspotential tack vara kompetens och resurser som tillförs med den nya ägaren. Köparen är i regel en ensam entreprenör eller en mindre organisation med kompetens inom försäljning, marknadsföring, produktionsteknik eller annan spetskompetens. Erbjuder ny energi till företaget och dess personal, som får chansen till fortsatt anställning.

3. Stora RISK-kapitalisten – Bästa val för olönsamma bolaget.

Finansiellt starkare än den Lilla riskkapitalisten, och har muskler att utveckla verksamheten och satsa på vinstgivande segment. Innebär omfattande omstrukturering av verksamheten.

4. Moder-kapitalisten – Bästa val om du väljer gemenskapens fördelar.

Utmärkande för denna typ av investerare är att det ofta är ett bolag, som köper upp företag inom den egna branschen. Syftet är inte att skapa stora synergieffekter i första hand utan att investera i lönsamma företag inom en bransch som man har kompetens inom. Säljaren erbjuds jobba vidare i företaget och blir genom förvärvet en del av en större gemenskap. Köparen övervakar den fortsatta driften genom framför allt styrelsearbete och sätter in åtgärder om utvecklingen inte blir som det var tänkt.

5. Företagsutvecklaren – Bästa försäljningspriset för många företag.

Bolag verksamma inom branschen kan skapa synergieffekter genom att addera verksamhet till sitt företag. Det kan handla om att effektivisera genom ökade volymer och geografiska marknader, men också om att bredda det egna kunderbjudandet genom att komplettera med nya produkter/erbjudanden. Företagsutvecklaren är ofta den kategori av företagsköpare, som har råd att betala mer för ditt företag än någon annan. Företagsutvecklaren kan många gånger med fördel sökas utanför Sveriges gränser.

6. Nätverksköparen – Bästa val för ett företag som har stor tillväxtpotential.

Att vara ensam upplevs av många företagare som den största nackdelen med yrkesvalet. Alla har vi våra styrkor och svagheter, men företagaren i det lite mindre företaget måste klara alla uppgifter. Från administration till försäljning. Nätverksköparen investerar i bolag med stor tillväxtpotential och erbjuder företagaren support och infrastruktur, som krävs för att driva och utveckla bolaget till sin fulla potential. Det rör sig ofta om managementsupport, bokförings- och redovisningstjänster och annan specialistkompetens som krävs. Nätverksköparen köper oftast in sig på en nivå 51 – 70 % av företagets aktier. Resterande del ägs fortsatt av företagaren, som också jobbar vidare i bolaget. Affärsänglar arbetar på liknande sätt för nystartade verksamheter. Säljaren kan få en bättre värdetillväxt av sin resterande andel av bolaget när bolaget växer kraftigt.

Gemensamt för alla kategorierna av framgångsrika företagsinvesterare är att de tjänar mycket pengar på sina investeringar. Samtidigt är de alla obenägna att betala en enda krona mer än vad de måste, vilket innebär att säljaren av ett företag ska ställa olika köpare mot varandra.

Mer av Svante: 6 funderingar inför pension och en företagsförsäljning

Några faktorer som en köpare värderar

En traditionell företagsvärdering tar inte med mjuka faktorer, som påverkar företagets värde. Några exempel på faktorer, som påverkar värdet är:

  • Kundstruktur. Är företaget beroende av ett fåtal kunder och därmed känsligt? Huvudregeln är att ingen enskild kund får stå för mer än 30 % av faktureringen.
  • Finns avtal med de större kunderna?
  • Är rutiner fastlagda eller sköts frågor ”Ad hoc”?
  • Är företaget beroende av en eller ett fåtal personer och därmed känsligt för förändringar?
  • Hur drivs personalpolitiken och är medarbetarna motiverade?
  • Marknadsutvecklingen. Hur ser framtidsprognoserna ut?
  • Fungerar produkt- och tjänsteutvecklingen, så att det kommer att försäljningen kommer att utvecklas positivt i framtiden.

Som en del av punkterna ovan gör köparna en DD (Due Diligence), inkluderande en SWOT analys. SWOT står för:

1. Styrkor
2. Svagheter
3. Möjligheter
4. Hot

Beroende på företagets storlek och komplexitet bör man göra en förberedande DD innan försäljningen av bolaget. Med rätt insyn i hur en köpare av bolaget tänker, skapas möjligheter att åtgärda problem och därigenom höja bolagets värde.

Att hitta win-win lösningar i slutförhandlingen med köparen

En slutförhandling innebär ofta en tämligen komplicerad process, där parternas olika särintressen riskerar att stå emot varandra. Det finns ofta mycket att vinna på att använda båda öronen när det gäller motpartens intressen för att sy ihop en lösning som ger bästa lösningen totalt. Detta är ett område som lämpar sig för en egen artikel och om intresse finns återkommer jag i ärendet.

Fler tips: 8 strategier för exitplanering och hur du ökar bolagets värde


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.