Det finns en rad olika finansieringsmöjligheter vid start av företag och i regel finansieras företaget genom en kombination av dessa. På denna sidan hittar du både tips och länkar till olika sajter med bidrag och investeringsstöd.

Exempel på finansieringsformer är:

  • ägarkapital
  • bankfinansiering & banklån
  • riskvilliga krediter
  • riskkapital
  • alternativa lösningar som till exempel affärsänglar
  • kundfinansiering
  • bidrag och offentlig finansiering
  • leverantörskrediter
  • factoring
  • leasing

Ett antal faktorer påverkar vilka finansieringsformer du bör välja. Sådana faktorer kan vara din privatekonomi, ditt företags nuvarande ekonomi såvida du inte håller på att starta igång, befintlig finansiering, ditt syfte med företagandet och företagets strategi. Även redovisningsregler kan påverka dina finansieringsmöjligheter.

Se även: +20 företagsidéer som inte kräver stort startkapital

Du bör fundera igenom vilka faktorer som kan påverka ditt val och tidigt bestämma dig för en finansieringsstrategi som svarar mot dina och ditt företags behov. Generellt sett är dock finansiering med huvudsakligen eget kapital den bästa formen för tillväxtföretagare när detta är möjligt, eftersom du bland annat behåller kontrollen och inflytandet över företaget.

Egna pengar och besparingar

Detta är den vanligaste formen av finansiering och det krävs nästan alltid att du ska gå in med eget kapital om någon annan part, t ex banken, affärsängel, eller EU-bidrag, ska vara med och medfinansiera. De vill ju veta att du menar allvar och är benägen att ta en risk.

Lästips: Ska du verkligen ta ett företagslån? Tänk på detta innan du tar lånet

Riskkapital

Med riskkapital menas en investering som görs i ett företags egna kapital (i regel aktiekapital). Det innebär i korthet att investeraren går in som delägare och därmed tar en högre risk jämfört med till exempel en långivare. Riskkapital är med andra ord ett tämligen vitt begrepp som i sin tur kan delas upp i olika former.

När vi talar om riskkapital avses dock oftast sådant kapital som investeras i onoterade bolag, i kombination med kompetens och ett aktivt ägarengagemang (venture capital).

Mer: Lån hos bank kan du läsa om här

Vanliga frågor och svar

Här är några vanliga frågor och svar om företagsfinansiering, hämtade från Verksamt.se

Hur kan jag finansiera företagsstarten?

Det vanligaste är att man finansierar företagsstarten med egna medel, men om möjligheten saknas måste du vända dig till en finansiär. Formerna och villkoren för finansiering skiljer sig åt, men kan normalt delas in i lån, riskkapital och bidrag. Det kan vara bra att kartlägga dina kontakter innan du bestämmer dig för en viss typ av finansiering. Många företag startar genom att affärsbekanta eller familj och vänner skjuter till kapital eller blir delägare i företaget.

Crowdfunding är en slags kollektiv mikrofinansiering och kan se ut på flera olika sätt. Det handlar om att människor går ihop för att genom många mindre bidrag eller medlemsavgifter förverkliga ett projekt eller utveckling av en idé. Oftast sker dessa processer på internet, genom olika typer av röstningssystem och communities.

Kan jag få bidrag för att starta företag?

Det finns inga generella bidrag för att starta företag. Under vissa förutsättningar kan du som är arbetslös, är arbetslös med funktionsnedsättning eller riskerar att bli arbetslös ansöka om stöd från Arbetsförmedlingen. Länsstyrelsen handlägger regionalpolitiska företagsstöd som även kan beviljas vid start av företag i vissa regioner. Kontakta Länsstyrelsen i ditt län för mer information.

Detta gäller för stöd vid start av näringsverksamhet

För dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan det i vissa fall finnas möjlighet till praktiskt och ekonomiskt stöd från Trygghetsstiftelsen (TRS) eller Trygghetsrådet.

Finns det statliga lån att söka för att starta företag?

Almi Företagspartner AB ägs av staten och har 19 dotterbolag runt om i landet. Almi kan bevilja lån till företag oavsett företagsform. Hela finansieringslösningen konstrueras efter kundens speciella situation och sätts vanligtvis ihop i samarbete med en bank. Kontakta Almi i din region.

Artikelserie av vår expert: Vilken finansieringsform passar dig bäst?

Kan jag låna pengar utan säkerhet?

Almi har ett Mikrolån. Syftet med Almis Mikrolån är att underlätta och stimulera etablering av nya företag och att utveckla befintliga företag som har svårt att få vanliga banklån. Mikrolånet är anpassat till företagare med mindre kapitalbehov upp till 250 000 kronor. Till skillnad från Almis andra finansieringsformer behövs ingen medfinansiär till Mikrolånet. Almi kan låna ut upp till 100 procent av kapitalbehovet upp till 250 000 kronor utan säkerhet. För att kompensera för den högre risken och inte konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. Normalt ska lånet betalas tillbaka på 3-5 år. Lånet är amorteringsfritt de första 6 månaderna. Kontakta Almi i din region för mer information.

Missa inte: Olika typer av företagslån – guide som hjälper dig välja rätt

Finns det särskilda bidrag eller lån för kvinnliga företagare?

Nej, det finns inga bidrag eller lån till enskilda kvinnliga företagare. Staten får inte öronmärka bidrag för ett visst kön.

Har Tillväxtverket några bidrag till företag?

Tillväxtverkets ansvarar för olika företagsstöd som kan beviljas i prioriterade stödområden. Stödområdena omfattar nästan hela Norrland samt delar av Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland. Läs om regionalt investeringsstöd hos Tillväxtverket.

Finns det bidrag för utveckling av en produktidé eller innovation?

Bidrag till produktidéer kan ges av Almi Företagspartner i respektive län. De kan ge stöd till bra produktidéer med möjlighet att kommersialiseras. Möjlighet till stöd för innovationer ser olika ut beroende på var i Sverige du bor. Kontakta ett Almi-kontor i ditt län för att få reda på mer. Almi har information för dig som vill utveckla en ny tjänst eller produkt.

Finns det EU-bidrag att söka för mig som företagare?

EU har inga generella stöd för att starta företag. I vissa regioner, branscher och inom vissa prioriterade politikområden finns möjligheter till stöd. Särskilda villkor för att få stöd gäller alltid. Ett generellt villkor är att offentligt stöd inte får snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen på marknaden. Därmed är det få stöd som ges direkt till enskilda företag.

Däremot finns det stöd för att till exempel kompetensutveckla personal. Du kan också få rådgivning om hur du etablerar ditt företag eller skaffar affärspartner i andra EU-länder. Kontakta Svenska ESF-rådet. De har hand om EU-stöd till kompetensutveckling i små och medelstora företag.

Enterprise Europe Network är ett nätverk som riktar sig till små och medelstora företag med information och stöd i EU-relaterade frågor. Det kan också hjälpa till med att hitta lämpligt EU-stöd eller projektpartner i andra länder. Även EU-upplysningen har mer information om de olika EU-stöden. Webbplatsen Ditt Europa innehåller praktisk information på flera språk och e-myndighetstjänster för företag som letar affärsmöjligheter i andra länder.

Källor: Connect Sverige, Almi och Verksamt


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.