Avdrag #4 uppdaterat för inkomståret 2023

En dator kan dras av direkt i företaget om den uppgår till ett värde om max ett halvt prisbasbelopp. Prisbasbelopp 2023 är fastställt till 52 500 kronor, så ett halvt prisbasbelopp är 26 250 kronor.

I annat fall ska den dras av genom regelbundna avskrivningar. En dator förväntas ha en ekonomisk livslängd om 3 år såvida du inte använder datorn i en verksamhet som kräver hög prestanda på grund av avancerad grafisk produktion, då du kan dra av kostnaden direkt, en direktavskrivning.

Allmänt kan man säga, att det inte finns något hinder för att du köper en dyr dator till din näringsverksamhet. Köper du dock in en dator som kostar över ett halvt prisbasbelopp kan den enligt 18 kap 4 § inkomstskattelagen inte dras av omedelbart, du får i sådant fall lägga upp en avskrivningsplan över tillgångens ekonomiska livslängd. Vidare kan man dra av hela utgiften direkt för inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst 3 år.

Privat användning av företagets dator

En näringsidkare som förvärvar en tillgång (till exempel en dator) av mindre värde och bokför den i en enskild näringsverksamhet medges omedelbart avdrag för hela anskaffningsutgiften med stöd i 16 kap. 1 § inkomstskattelagen och 18 kap. 4 § inkomstskattelagen även om det förutsätts att det finns en viss privat användning.

Den privata användningen uttagsbeskattas under nyttjandeperioden med stöd i 22 kap. 2, 4 och 7 §§ inkomstskattelagen samt 61 kap. 2 § inkomstskattelagen. Om datorns användning och utnyttjande (privat respektive i näringsverksamheten) fördelat sig lika över hela den ekonomiska livslängden, har hälften av utgiften för anskaffningen fördelat över den ekonomiska nyttjandeperioden ansetts kunna ligga till grund för uttagsbeskattningen. En egenföretagare som privat förvärvar en tillgång (till exempel dator) som används i näringsverksamheten medges avdrag för skälig del av utgiften, fördelat på nyttjandeperioden, i enlighet med 16 kap. 1 § inkomstskattelagen.

Det kan i detta sammanhang tilläggas att det i de flesta fall kan vara en knepig bevisfråga att fastställa att en dator inte enbart är till för bolaget och därmed ska uttagsbeskattas för privat användning.

Skatteverket skriver: ”Uttagsbeskattningen bör enligt Skatteverket i dessa fall utgå ifrån de utgifter som kan anses belöpa på ett privat tillhandahållande. Utgifterna får anses motsvara ett marknadsvärde. Utgifterna bör fördelas efter skälig grund. Exempel på tänkbara fördelningsgrunder kan vara den faktiska förbrukningen eller användningen över tiden.”

Du avgör själv om du kan bevisa att din dator används uteslutande i näringsverksamheten, om detta skulle falla under luppen vid en eventuell revision av dina avdrag i din verksamhet i framtiden.

Avdrag och avskrivning för datorprogram

Det är Skatteverkets uppfattning att den skattemässiga behandlingen av alla typer av inventarier är uttömmande reglerad i 18 kap inkomstskattelagen. Detta får till följd att 18 kap. 1 § andra stycket 1 IL även omfattar sådana immateriella rättigheter, t.ex. enkla standardiserade datorprogram, som enligt god redovisningssed inte får tas upp som tillgång i balansräkningen.

Skatteverket anser att när det gäller frågan om avdrag för enkla standardiserade datorprogram så ska inte resurser läggas på att fatta beslut om skattemässig aktivering av dessa utgifter. Skatteverket godtar därför att man vid taxeringen och i kontrollverksamheten omedelbart gör avdrag för enkla standardiserade datorprogram som enligt god redovisningssed inte får tas upp som tillgång i balansräkningen.

Det kan här därför motsatsvis nämnas att speciella applikationer (skräddarsydda program), vilka kan kosta stora summor pengar, givetvis bör sättas upp på avskrivningsplan och skrivas av. Detta gäller alltså främst kostsamma och omfattande applikationer.

Läs vad Skatteverket skriver om datorer här.

Du kan också fördjupa dig i ämnet ”Omedelbart avdrag för anskaffningsutgift” i detta sammanhang.

Läs Skatteverkets ställningstagande gällande avdrag för datorprogram.

Läs Skatteverkets ställningstagande gällande avdrag för dator och telefon i enskild näringsverksamhet.

Avdrag #5: Facklitteratur

Se alla 14 avdrag i aktiebolag och enskild firma du kan göra här


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.