Regeringen har föreslagit flera skatteförändringar inför 2022. Elisabeth Salfjord, skatteexpert på Hoogia, har skrivit om förslagen som kan påverka dig. Vi sammanfattar dem här.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 om inget annat anges.

1. Förstärkta och nya skattereduktioner

En skattereduktion för a-kassa föreslås att ges genom en skattereduktion med 25 % på avgiften. Syftet är att uppmuntra fler att ansluta sig till a-kassan. Detta föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Även en skattereduktion för förvärvsinkomster föreslås. Skattereduktionen ska ges till personer med en fastställd förvärvsinkomst som är högre än 65 000 kronor per år och med en infasning av skattereduktionens storlek på fastställda förvärvsinkomster mellan 65 000 och 265 000 kronor. Utformningen av skattereduktionen förslås också justeras så att grundavdraget inte ska påverka reduktionens storlek. Skattereduktionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning förstärks för att ta bort skillnaden i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster.

Skattereduktionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning förstärks för att ta bort skillnaden i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster. Förslaget innebär en sänkning av skatten på i genomsnitt ca 10 000 kronor per år.

2. Möjlighet till avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar

Detta förslag träder i kraft före månadsskiftet mars/april 2022. Vid motsvarande tid förväntas ett stort antal tillfälliga anstånd upphöra och för att underlätta för företagen föreslås en möjlighet till avbetalningsplan för dessa anstånd.

3. Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Förslag att dagens nedsättning ersätts med en fast schablonmässig nedsättning som utgår från bilens miljöteknik. Förslaget träder i kraft den 1 juli 2022 och ska gälla för fordon som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med ikraftträdandet.

Eftersom fler köper miljöanpassade bilmodeller ökar även den administrativa bördan, därför föreslås en förenkling.

4. Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Förstärkningen av nedsättningen innebär att för ersättning som utges under juni, juli och augusti 2022 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent betalas.

5. Skattefri uthyrning av personliga tillgångar upp till 20 000 kronor

Förslaget är för att minska behovet av att köpa nytt.

6. Skattelättnad för cykelförmån

Detta är en skattelättnad för arbetsgivare som tillhandahåller cyklar till sina anställda för privat bruk. Syftet är att öka cykelpendlingen. Skattefriheten av förmånen uppgår till högst 3 000 kronor per beskattningsår.

7. Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Var en arbets- och uppdragstagare har sitt tjänsteställe har betydelse för hur kostnadsersättning ska beskattas och redovisas. Bestämmelserna tillämpas i dag olika vid olika anställningsformer och vid olika långa anställningar och uppdrag på annan ort.

8. Avdragsrätten för underskott från tidigare år begränsas

En särskild begränsningsregel införs som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Förslaget träder i kraft den 1 maj 2022 och tillämpas från den 11 juni 2021.

9. Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt från 30 000 kronor till 80 000 kronor

Förslagets syfte är att underlätta den administrativa arbetsbördan för företag med liten omsättning och föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

10. Mervärdesskatten för vissa reparationer sänks ytterligare

Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 12 % till 6 %. Förslaget träder i kraft den 1 juli 2022.

På finansdepartementets sida kan du läsa mer.

Vad tycker du om förslagen? Kommentera gärna nedan.

Se även: 7 avdragsgilla kostnader du bör ha koll på


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
Imre Randin
2021-11-01 10:33
Både träffsäkra och invändningsfria skattereduktioner.
Flera av dem med tydlig stimulansprofil för nystart och småföretagande.👍
2021-10-27 13:21
Vad är egentligen syftet med lagändringen i punkten 1 ovan om A-kasseanslutning när till och med Alfakassan får ge avslagsbeslut på en anslutningsbegäran.

Efter att ha lagt ned hundratals timmar på en egen utredning om frågan om A-kassor och lagstiftning kan jag endast konstatera följande.

1: Lagen om Arbetslöshetsförsäkring tolkas godtyckligt utav vissa akassor.

2: Ramtider, anslutningsrättigheter, ersättningsberättigad tid med mera raderas ur register godtyckligt.

3: Ingen handläggning om någon sker utförs enligt gällande förvaltningsrättsliga principer och lagar.

4: Det finns ingen tillsynsmyndighet som innehar befogenhet eller behörighet att vare sig utöva tillsyn eller utge reprimander för felaktig hantering i en individs ärende. Detta till trots att förvaltningslagen och IMY (tidigare DO) specificerar att man som enskild individ alltid ska kunna rapportera fel och brister till en faktisk tillsynsmyndighet.

Enligt IAFs jurister tillfrågade är "IAF landets mest tandlösa tillsynsmyndighet utan befogenhet att ta in en anmälan".

5: Dataunderlag i bedömningar lagras inte på korrekta sätt och enskildas ansökningar om anslutning tas bort ur systemen eller förnekas existera trots att akassan själv genomför verksamhet som styrker att en ansökan om anslutning inkommit.

Detta innebär att de inte heller kan tvingas efterleva gällande Dataskyddsförordning.

Det mest skrämmande som allmännheten saknar information om kan dock vara att detta sker med Riksdagens goda minne som gett Akassan, en privat aktör, fullständiga behörigheter att bedriva myndighetsutövande verksamhet utan ansvar i gällande lagar som sägs avgränsa deras arbete.

Jag kommer driva mina frågor vidare till högsta instans om så krävs för någon gång får det vara nog med detta propagerande av inkompetens i vårt samhälle.

Mikael Jörgenstam
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.