Du har kanske funderat över om du är en entreprenör?

Eller så har du kanske funderat över om du har några egenskaper, som du kan använda för att utveckla en verksamhet eller att utveckla företag.

Vad innebär det ordet entreprenör?

En entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risken eller snarare chansen, identifierar möjligheterna, drar ihop resurser, planerar och implementerar idén. - Stefan Lindström

Dessa lyckats med att ändra riktning på någonting, utforma nya infallsvinklar och skapa nya affärer och marknader.

Man brukar ofta beskriva entreprenörer som kreativa och nyfikna, med en hög grad av självständighet och visionärt tänkande. Andra egenskaper kan vara en positiv syn på arbete och hängivenhet. Listan kan göras lång.

I likhet med andra människor har entreprenörer olika egenskaper, som gör att de lyckas med sina uppgifter. I den forskning som tidigare gjorts inom området i USA bland annat på MIT; Massachusetts Institute of Technology, har man sedan längre tid tillbaka kunnat utmönstra fem olika arketyper som en entreprenör skapar sin roll från, s k arketyp.

Det är denna forskning som delvis är utgångspunkten för detta beteendeprofiltest samt den 6:e arketyp, Arbetsstils-entreprenören som Stefan Lindström - specialist Entrepreneurial management, bringat i dagen ur sin forskning.

"Efter min tid 2005 vid Boston University Entrepreneurial Institute och runt Bostons ”ecosystem” var det observationer jag gjorde där som var utgångspunkten för min forskning inom entreprenologi." – säger Stefan

Resultaten och denna 6:e arketyp presenterade han för första gången på The International Conference of Thinking då 2009 i Malaysia.

The International Conference on Thinking är en tvärvetenskaplig konferens som fokuserar på tänkande, lärande, pedagogik, hjärnforskning och nya mentala modeller.

Konferenskommitteen är organiserad efter de olika områden som presenteras av framstående forskare i viktiga brett definierade områden såsom Arts, Business, Culture, Education, Health, Media, Sport och Politics. Som tvärgående tema finner vi - Lärande, Innovation, Organisation och Ledarskap.

På konferensen deltar världens främsta inom utbildning, ledarskap, näringsliv, hälsa & medicin, vetenskap och teknologi, pedagogik, miljö samt humaniora.

Lindstroms ackumulerade forskning om olika arketyper inom entreprenörskap ledde sedermera fram till skapandet av detta test.


Alla entreprenörsprofiler

I korthet har denna forskning kommit fram till att entreprenörer kan urskiljas i sex olika typer eller roller: Uppstartentreprenören, Professionelle entreprenören, Serieentreprenören, Livsstilsentreprenören eller Arbetsstilsentreprenören. Samt uppfinnaren som i den uppdaterade versionen av EPT testet lanserat på engelska 2020, döpts om till Innovatören.

Här är samtliga.

Uppstartaren

The starter -  är en typ av entreprenör som närmast kan beskrivas som besatt av den kreativa processen. Uppstartaren kallas ofta kort och gott startaren eller the starter. Han/hon startar gärna bolag, bygger upp det snabbt och tröttnar lätt. Personen har mycket "spring i benen", tänker gärna i språnget och är ofta först med det nya. Uppstartaren älskar att sätta ihop delarna i ett nytt företag – skapa prototyper- sätta ihop teamet, få finansiering och befordra kunderna. När verksamheten är samlad och igång som tänkt, förlorar Uppstartaren ofta sin initialt höga energi.

Ofta har denna Entreprenörstyp inte alltid förmåga att avsluta saker och ting och kan därför ibland få svårt att tjäna pengar på företagets kärnidé.

Personen kan till exempel tänka sig att sälja det halvfärdiga bygget för att istället starta ett nytt. Vidare har denne lätt för att entusiasmera sin omgivning och att sälja in sin idé, eller rent av idéer.

Den professionelle

The professional – denna typ av entreprenör är som regel långsiktig. Den organisation eller bolag han/hon bygger skall gärna överleva entreprenören själv.

Dessa vill starta ett företag med en bra potential för tillväxt och sedan stanna i det livet ut. Han/hon köper ofta upp bolag som Uppstartaren eller Innovatören skapat.

Den så kallade Professionelle arketypen genomgår ofta alla faser i entreprenörskapet, och detta innebär att utveckla företagets olika faser från att starta upp, till att nå resultat, genom förvaltningsfas till nya utvecklingsfaser. Detta kan exempelvis innebära att bli publikt, dvs. etablerat och börsnoterat.

Denna arketyp kan även strategiskt välja en avgränsad profil eller nisch beroende av marknadsstruktur eller teknisk komplexitet och problematik.

Arketypen innefattar en person med en allsidig förmåga och med utmärkande drag av envishet och långsiktighet, som utgör huvuddragen i agerandet. Han/hon föredrar ofta att arbeta med det genomtänkta i kombination med det långsiktiga.

Detta är en komplex arketyp som kräver mångsidighet samt förmåga till att kunna utveckla sig själv för att klara av de olika krav som riktas mot henne/honom under de olika faser som organisationen går igenom. Liksom Arbetsstilsentreprenören uppvisar denne en såväl extrovert som introvert orientering. Ambivert!  (= om man varken föredrar introverta eller extroverta aktiviteter, utan istället väljer från gång till gång.)

Denna arketyp bygger ofta ett så kallat livsverk.

Serieentreprenören

The Serial - är en Entreprenörstyp som både vill ha och äta kakan. I detta inbegrips en blandning av entreprenörstyperna Uppstartaren och den Professionelle.

Han/hon bygger ofta ett standardföretag som i regel ska säljas till en annan entreprenör eller större koncern. Pengarna som serieentreprenören tjänar brukar användas till att bygga ett nytt standardföretag som ersätter det tidigare. På sätt säljer entreprenören "kakan" men har den kvar likväl. Om inte så kan de komma med idéer som att utöka företagets geografiska eller produktomfattning. Ibland kan de också starta ett ”kedjeföretag” eller så kallad franchise som affärsmodell.

Därav namnet serie-entreprenören.

Forskning: Har typiska ADHD-egenskaper fördelar för entreprenörskap eller inte?

Innovatören

The Innovator – är en som inte alltid startar helt själv. Hon eller han har uppfinningen som ledstjärna för sin aktivitet. Denne passar, eller upplever själva att de ofta eller inte alltid passar in i stora organisationer, såtillvida organisationen inte är bra på att plocka upp intraprenörskapet som det kan innebära.

Vanligt förekommande är därför att dessa, ibland nästan i frustration som motivator - startar eget. Gärna då tillsammans med andra likartade arketyper med samma intresse. För dessa är frihets- och rikedomssökande ofta en gemensam nämnare.

Denna Entreprenörsarketyp finnes ofta i branscher som IT, telekom, biotech och green Tech. De har vanligtvis betydande teknisk kunskap men kan ibland behöva någon med ekonomisk insikt eller intresse snarare, såväl som någon med kundfokus för att få satsningen att lyckas fullt ut kommersiellt. Dessutom förvärvas och förfinas gärna deras satsningar över tiden. Därav att deras verksamheter köps oftast upp och renodlas efter hand.

De finner ofta nya idéer eller produkter längs vägen – sin.

Livsstilsentreprenören

The Lifestyle - är en entreprenör som skapar företaget i sig, för sin egen skull i syfte att skaffa och upprätthålla en speciell livsstil (därav namnet). För denna arketyp kan god ekonomi vara en stark drivkraft, men personen kan också ha kärlek för god fritid eller utlandsresor.

Denna arketyp driver oftast bolag med ett begränsat antal anställda, med högt täckningsbidrag och starkt fokus på försäljning. De prioriterar ofta hög kreditvärdighet framför satsningar på riskprojekt. Livsstilsentreprenörer betalar ofta i tid eftersom de sällan har några kassaflödesproblem. Arketypen skiljer sig från de övriga i avseende att företaget är till för entreprenören och inte tvärtom. Man låter därför företaget växa begränsat.

Livsstilsentreprenören driver sitt företag med såkallat - kundnära fokus.

Arbetsstilsentreprenören

Detta är en entreprenör som är motpolen till Livsstilsentreprenören. Arbetsstilsentreprenören njuter också av livet, men inte utanför själva arbetet lika mycket som just Livsstilsentreprenören, - utan genom detta. Arbetet i sig, är själva drivkraften!

Pengarna spelar därför mindre roll, eftersom arbetet i sig är så intressant och stimulerande samt utvecklande.

Ofta driver dessa arketyper bolag utan anställda, eller med få anställda, lågt täckningsbidrag och lägre fokus på försäljning eller omsättning är därför inte ovanligt. Vidare kan Arbetsstilsarketypen ganska ofta ha uppfunnet något nytt eller utvecklat en eller någon unik process, t.ex. affärsprocess, tillverkningsprocess, affärsmodell, mm.

Dessa kan från början i vissas ögon framstå som såkallade ensamvargar, mer ser sig inte som det, utan betraktar sig hellre som -individuella snarare än ensamma. Detta kan bero på att arketypen kan uppvisa både en extrovert sida med även en introvert. Även ambivert, som visade sig sent nu i Lindstroms senaste forskning och är, eller kan ses som en tillgång för denna arketyp. Ambivert är något som Arbetsstilen delar med den Professionella arketypen.

Arketypen Arbetsstil har hellre få än flera intresseområden, och har därför lättare att fokusera på vissa delar i processer eller intresseområden än att alltid ha fokus helhetsperspektivet. Detta i sig ger förutsättningar att lätt bli specialist på sitt område.

Testa vilken entreprenörstyp du är

Entreprenörstestet ger en djupare bild av de egenskaper hos dig som kännetecknar några klassiska entreprenörstyper, s k ”arketyper” och ger en bild av din ”typ”. Du får också information om styrkor och svagheter eller via detta självinsikts instrument hellre såkallade – utvecklingsmöjligheter, som finns för dig. Med den bild av dina personliga egenskaper och hur de stämmer in i en arketyp, som du kan placeras in i är det viktigt att vara medveten om att dina s k svagheter ofta kompenseras av styrkor, som du inte tänker på. . Det är detta som ger dig din utvecklingspotential.

Vanliga anledningar till att själv göra EPT

  • Du som strävar efter att bli entreprenör
  • Du som ska driva eller starta ett nytt företag
  • Vill identifiera områden för utveckling

Man kan även bli utbildat i EPT samt en ackrediterad utövare. Numera och på senare år används detta beteendeprofilstest även av ackrediterade personer inom syften som  - rekrytering, teamutveckling, teamsammansättning, vidareutveckling av ledningsgrupper, personligutveckling – utvecklingssamtalsmall, mm.

Viktigt att veta är att testet inte mäter om du passar som entreprenör eller inte. Det ger dig bild av vilken eller vilka av de sex entreprenörsarketyperna som ligger närmast dig. Och det mäter din självinsikt, (svarskongruens i % ) alltså hur väl du känner till dina styrkor och svagheter. Testet försöker inte att bedöma om du är en entreprenör eller inte.

25 000 har gjort testet


Stefan talar på TEDx om sina arketyper

Se även: Ny bild av den svenske entreprenören


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.