Den 1 juli 2023 börjar nya momslagen gälla.

NML: Mervärdesskattelagen (2023:200)

Samtidigt upphör den nuvarande momslagen, 29 år efter att den började gälla 1 juli 1994.

ML: Mervärdesskattelagen (1994:200)

Vi har tidigare skrivit om införandet av den nya lagen här: Nya momslagen kommer 1 juli 2023

Förenklingar genom uppdelningar och omstrukturering

Ett huvudsyfte med NML är att skapa en lag som är lättare att förstå och hitta i än ML. Ett annat huvudsyfte är att skapa en bättre överensstämmelse med momsdirektivet från EU. Bland annat följande åtgärder ska bidra till att uppnå dessa syften.

Fler kapitel. ML består av 22 kapitel, men innehållet har med tiden blivit allt mer svåröverskådligt och avviker från strukturen i momsdirektivet från EU. NML är omstrukturerad och består av 24 kapitel som ska följa momsdirektivet bättre än ML.

Fler paragrafer. ML har ändrats många gånger och i flera fall har paragraferna blivit allt längre och snårigare. I NML är långa paragrafer uppdelade i flera och kortare bestämmelser. Målsättningen har varit att en paragraf ska bestå av högst tre stycken (prop. s. 209). En annan nyhet är att de flesta kapitlen inleds med en paragraf om innehållet i kapitlet (prop. s. 209).

Fler underrubriker. NML har flera underrubriker än ML, för att underlätta läsningen.

Däremot har det inte funnits något syfte att ändra innebörden av reglerna. Utredningen som tog fram förslagen hade från början uppdraget att göra en rent teknisk översyn av lagen, men inte att utreda och föreslå förändringar av reglerna. Under den långa vägen från utredningsdirektiv (juni 2016) till att NML börjar gälla (juli 2023) har det dock tillkommit några regelförändringar, bland annat om momsplikten för intern service inom föreningsvärlden. Men i huvudsak har ambitionen med en renodlad teknisk översyn kunnat bibehållas. Det medför att rättsfall som gäller ML kan fortsätta att gälla även för NML, även om referenser till kapitel och paragrafer inte stämmer längre.

Nycklar till nya momslagen

Förarbeten till NML hittar du i regeringens förslag, en proposition på hela 999 sidor.

Ny mervärdesskattelag (prop. 2022/23:46 från 12 januari 2023, publicerad 17 januari 2023)

Riksdagen antog den omfattande propositionen i sin helhet, sånär som på ”en ändring av lagteknisk karaktär” från utskottet. Ändringen handlade om att byta ordet omsättning till leverans i 39 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Alltså inget som påverkar den stora helheten.

I slutet av propositionen finns nämligen tre jämförelsetabeller till vår hjälp. Framför allt bilaga 5 (från ML till NML) kan vara ett stort stöd under de närmaste åren, innan vi känner att vi är hemmastadda i NML.

För att underlätta för dig har jag skapat ett utdrag ur propositionen för var och en av jämförelsetabellerna.

Bilaga 4 (s. 736): NML/ML (PDF-fil, 22 sidor)

= Hitta en paragraf i ML från NML

Bilaga 5 (s. 758): ML/NML (PDF-fil, 20 sidor)

= Hitta en paragraf i NML från ML

Bilaga 6 (s. 778): NML/EU (PDF-fil, 16 sidor)

= Hitta en artikel i EUs momsdirektiv från NML

Exempel

Du vet att momssatserna 25 %, 12 % och 6 % regleras i 7 kap. 1 § ML, men var hittar du den bestämmelsen i NML? Du använder bilaga 5 (ML/NML) och ser att paragrafen motsvaras av hela 17 olika bestämmelser i NML. För varje stycke och punkt i paragrafen i ML hittar du en hänvisning till NML.

Skälet till de många hänvisningarna är att 7 kap. 1 § ML är ett praktexempel på en lång och därmed krånglig paragraf i ML. Därför är den uppdelad i NML.

När vi väl blir vana vid sättet att skriva i NML så tror jag vi kommer att uppskatta det mycket!

Först publicerad hos RedovisningsHuset i Södertälje.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.