Att befinna sig i en snabb tillväxtfas är en av de mest krävande situationer ett företag kan befinna sig i. Steget från en handfull anställda till att bli tio, femton eller till och med tjugo anställda ställer höga krav på organisationen och ledningen, men när den mest intensiva tillväxtfasen väl är över är resultatet ofta ett företag med mer struktur, större resurser och tydligare prioriteringar.

–Alla företag som strävar efter tillväxt bör inleda med att ställa sig själv frågan ”Varför vill vi växa?”. Tillväxt är inget självändamål, för att ni ska kunna hantera de utmaningar och de krav på problemlösningsförmåga som en tillväxtfas kräver är det avgörande att ni inte bara vet var ni är på väg. Viktigast är att ni vet varför ni strävar mot tillväxt. Det kan handla om en vilja att öka lönsamheten genom att nå en kritisk omsättningsnivå, att kunna delegera arbetsuppgifter på fler medarbetare eller helt enkelt en vilja att bygga ett livsverk och därigenom sprida er affärsidé till fler människor, säger Sami Suleiman, vd på investmentbolaget Prescott Lewis.

Anställ medarbetare som hanterar leveransen

Ett kontinuerligt och starkt kassaflöde är en grundförutsättning för att företaget ska kunna överleva en händelserik tillväxtperiod. Att anställa fler medarbetare, investera i ett nytt kontor, ny utrustning, marknadsföring och mycket annat kräver förstås resurser, vilket gör er beroende av ett tillförlitligt kassaflöde.

–Var försiktig med att anställa medarbetar som inte har någon direkt koppling till er affär eller leverans. En smart strategi för entreprenörsföretag som vill växa är att anställa assistenter som kan avlasta dig och medarbetare som kan stå för själva leveransen av den tjänst ni säljer. På så sätt kan företagets grundare frigöra tid och uteslutande fokusera på försäljning, vilket förhoppningsvis bidrar till ett stabilt kassaflöde och därmed lägger grunden för ytterligare tillväxt, säger Sami Suleiman.

Visa tilltro till medarbetarnas problemlösande förmåga

När antalet medarbetare och genomförda affärer blir fler ökar också antalet bollar ni behöver kunna hålla i luften samtidigt. Behovet av struktur blir tydligt när medarbetarna blir fler. Investera den tid som krävs för att skapa en struktur för hur er leverans ska ske, hur kvalitetskontrollen ska genomföras och rutiner för hur andra arbetsuppgifter ska hanteras.

–Som grundare och entreprenör gäller det att våga släppa detaljfokuseringen och våga lita på att de medarbetare du anställt är kapabla att utföra sina uppgifter utan att du nödvändigtvis behöver kvalitetskontrollera varje detalj. En viktig förutsättning för framgångsrik tillväxt är att ge medarbetarna ett stort förtroende. Visa att du har tilltro till deras förmåga att lösa sina uppgifter efter eget huvud. Då växer dina medarbetare, säger Sami Suleiman.

Ytterligare en framgångsfaktor för expansiva företag är en problemlösande inställning hos samtliga medarbetare, vilket gör att ni klarar av de utmaningar som sannolikt dyker upp efterhand när tillväxttakten ökar.

–När man rustar företaget för tillväxt är det en smart strategi att sälja in företagets tjänster till mellan en och fem stora kunder som kan finansiera och göra tillväxten trygg med kontrakt som genererar löpande intäkter månadsvis. Man kan också behöva se över affärsmodellen och ta betalt på ett annat sätt än traditionellt för att säkra en stabil intäkt, säger Sami Suleiman.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.