riskkapital

Söka riskkapital till företaget

Tillgång till finansiering är en av de viktigaste förutsättningarna för att företag ska kunna starta företaget, växa och förändras. Möjligheterna att finna kapital till sitt bolag kan dock vara helt beroende av tillvägagångssätt. Konkurrensen från de bolag som söker kapital för andra, tredje eller fjärde gången ställer stora krav på den som söker för första gången.

Därför är det viktigt att tänka igenom varför man söker kapital och noggrant arbeta igenom den affärsplan som ska ligga till grund för bolagets framgångar i framtiden. Att vara ute i god tid är nödvändigt då investerare lägger ner mycket tid på utvärderingen av potentiella investeringar.

Är riskkapital rätt finansieringsform för mitt projekt?

Att som entreprenör ta in externa investerare och därmed nya delägare medför ofta en stor omställning. Riskkapitalinvesterare söker normalt en avkastningsnivå på sina enskilda investeringar som ligger på 20-50 % IRR (årlig avkastning). En entreprenör som ska närma sig denna grupp bör ställa sig frågorna: Kan mitt företag leverera detta? Är teamet tillräckligt drivande? Har vi den rätta produkten och marknadskontakten för att kunna lyckas? Det är viktigt att komma ihåg att antalet sökande som får kapital investerat i sina företag är betydligt färre än de som inte får.

Se även: Här hittar du allt om affärsänglar

En affärsplan och inte en lista med löften

En välskriven affärsplan är i många fall det bästa sättet för entreprenören att skapa intresse för sitt projekt. Investerarna förväntar sig realistiska intäktsprognoser. Utgångspunkten för dessa förväntningar skall vara baserade på väl genomtänkta prognoser med uppgifter kund för kund och även visa vilka aktiviteter som behövs för bearbetningen. Det är inte excelbladsautomatik som skall visa på visionen och framtidsutsikterna utan de underbyggda prognoserna och planerna. En konkret och tydlig affärsplan redan i företagets tidiga livstid är ett måste.

Teamet – vem skall leverera det som sägs i affärsplanen?

Ledningen i företaget förväntas utföra det som sägs i affärsplanen. Att inte utlova mer än vad som kan levereras är därför viktigt. Inte minst med tanke på framtida investeringsrundor där ett gott track record från tidigare planer kan vara helt nödvändigt för framgång. Vilka är de som skall bidra i arbetet med att klara affärsplanens förväntningar? Här är det viktigt att visa att det finns tillgång till kompetent personal i företaget eller som kan anställas framöver. Det behövs också ett nätverk av expertis och kunskap, allt från legal till marknads- och strategikompetens. Att visa upp en ambition och vilja till att ta till sig nödvändig extern kunskap samt att påvisa vilka kompetenser som måste rekryteras, bytas ut och/eller uppgraderas kan vara helt avgörande för att kunna attrahera investerarnas intresse. Att kunna påvisa erfarenhet från tidigare lyckosamma expansionsprojekt är en stor fördel.

Planera för exit redan från start

En riskkapitalist har till uppgift att leverera avkastning till sina investerare. Det är därför viktigt att ge en tydlig bild av att det inte är den enskilde personen i företaget som är det övergripande viktiga, utan att det är projektet/företaget som skall nå framgång, och därmed även personerna och investerarna. Visa därför upp en god insikt i hur marknaden ser ut vad gäller konkurrenter, storlek, marknadsstruktur (köpare/säljare) etc. samt en vision av hur en exit skulle kunna gå till och vilka som kan vara de aktuella köparna.

Ta råd från så många som behövs

Att söka kapital kan för den sökande vara en engångsuppgift. För investerarna däremot så är det en heltidssysselsättning. Sök därför råd från många källor med insikt i investeringsprocesserna. Dessa källor kan vara revisorer, advokater, corporate finance- och bankfolk samt andra entreprenörer. Syftet med informationsinsamlingen är att skapa ett realistiskt investeringsprospekt vad gäller villkor och värderingar som komplement till affärsplanen.

”En konkret och tydlig affärsplan redan i företagets tidiga livstid är ett måste.”

Rådgivarna har även kunskap om vilka riskkapitalister som investerar i vilka projekt och kan därmed effektivisera kapitalsökningen. Tänk även på att du som entreprenör kommer att sitta i samma båt som investerarna under ett antal år framåt. Det är därför viktigt att göra en egen utvärdering av potentiella investerare, och exempelvis se till dennes nätverk och track reckord. SVCAs hemsida och denna artikel är också ett hjälpmedel i utformnings- och sökarbetet. Att söka hjälp för att kommunicera investeringsprospektet till investerarna kan också vara ett gott råd för att anpassa presentationen till olika situationer alltifrån så kallade elevator pitches till långa kompletta genomgångar. Sådan rådgivare kan vara Connect, som också hjälper till med investeringsforum och kontakter med investerare, och andra rådgivare som finns i SVCAs medlemsregister.

Visa upp vem som leder företaget!

Tidigare poängterades vikten av ett starkt ledningsteam samt ett starkt nätverk. Dessa kan emellertid inte ersätta den viktiga roll som VD har för att presentera och förmedla känslan av en spännande investeringspropå. Att delegera presentationsarbetet skall undvikas. Ett gott och utvecklande samarbete börjar redan vid första mötet.

Lycka till med finansieringsarbetet!

Frederick Johansson, Ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen.

Svenska Riskkapitalföreningen har nätverk och kontakter

Connect Sverige och deras nätverk med änglar och investerare

Några begrepp

Venture capital är investeringar i företag som inte är noterade på en publik lista (börsen eller annan marknadsplats). Även om huvuddelen av en venture capital-investering i allmänhet utgörs av aktiekapital är det vanligt att vissa mellanformer mellan eget och främmande kapital förekommer, t.ex. konvertibla skuldebrev.

Venture capital är dock inte enbart en kapitalinsats utan förutsätter även att investeraren (venture capital-företaget) tar ett aktivt ägarengagemang t.ex. genom representation i företagets styrelse. Venture captal-investeringen är dessutom oftast tidsbegränsad på så sätt att venture capital-företaget har en målsättning att inom överskådlig framtid avyttra sin investering.

Venture capital-företag är således företag som specialiserat sig på att gå in med aktivt affärsutvecklingsstöd (riskkapital och kompetens) till företag med utvecklingspotential. De företag i vilka venture capital-företagen investerat benämns vanligen portföljföretag. Kombinationen av portföljföretagets förutsättningar (produkten, entreprenören, marknaden etc.) och venture capital-företagets kapital och kompetens ska förhoppningsvis leda till att portföljföretagets fulla utvecklingspotential tas till vara.

När önskad utveckling uppnåtts, eller när samarbetet mellan venture capital-företaget och portföljföretaget inte längre ger ett mervärde, realiserar venture capital-företaget sin investering (venture capital-företagets exit). När investeringar görs i små tillväxtföretag följer att avkastningen från venture capital-investeringen i första hand kommer från den reavinst som görs vid exit.

Några utdelningar under investeringens löptid är vanligen inte aktuella, då det överskott som portföljföretaget genererar i allmänhet måste återinvesteras för att finansiera fortsatt tillväxt. I litteraturen förekommer ofta en distinktion mellan formellt och informellt venture capital. Formellt venture capital utgörs av formella venture captial-företag, dvs. organiserade bolag specialiserade på venture capital-investeringar. 

Till informellt venture capital räknas venture capital-investeringar som görs av privatpersoner. Dessa informella venture capital-placerare brukar ofta även kallas för företagsänglar eller affärsänglar (business angels) på grund av att det ofta målas upp en bild av dessa investerare som filantropiska välgörare snarare än som rationella investerare.

Den forskning som gjorts om affärsänglar visar att dessa ofta utgörs av företagsledare som trappat ned, eller avslutat, en karriär som företagare och som använder sin erfarenhet, sitt nätverk och upparbetade förmögenhet för engagemang i små företag.

Begreppet riskkapital används ofta som synonym till venture capital, vilket inte är helt korrekt. En riskkapitalinvestering är likvärdig med en investering i ett företags egna kapital (aktiekapital). Att eget kapital även kallas för riskkapital beror på den genuina risk som företagsägare tar i förhållande till övriga finansiärer i företaget.

Det är det egna kapitalet som tar den första stöten i händelse av obestånd. Oavsett om företaget genererar vinster eller ej måste företaget alltid betala sina räntor, medan företagets ägare får utdelning endast om det är möjligt med tanke på företagets fortsatta utveckling. Slutsatsen av detta resonemang är därmed att venture capital är en delmängd av riskkapitalmarknaden.

Ett företag kan finansieras med antingen eget kapital (riskkapital) eller skulder. Den främsta skillnaden mellan dessa finansieringsformer är att den som satsar riskkapital tar en högre risk men har en förväntad högre avkastning än övriga finansiärer. Ett undantag från denna grundläggande distinktion är de statliga krediter som erbjuds vissa företag via t.ex. ALMI Företagspartner och Industrifonden.

Dessa finansiärer erbjuder villkorslån, vilka vanligen avskrivs i händelse av att det projekt som lånet avser misslyckas. Dessa statliga krediter brukar även kallas riskvilliga krediter. Då dessa långivare t.o.m. har en högre risk än den risk som företagets ägare tar brukar banker och övriga finansiärer i regel betrakta de riskvilliga krediterna som eget kapital (dvs. soliditetshöjande). Men statliga riskvilliga krediter och subventioner är formellt inte riskkapital, eftersom det inte är eget kapital.

Ytterligare ett begrepp som börjat florera och som behöver en definition är private equity. Även private equity används ibland som synonym till venture capital. Private equity är, liksom venture capital, riskkapitalinvesteringar i företag som ej är marknadsnoterade. Skillnaden ligger i att private equity inte nödvändigtvis innefattar ett aktivt engagemang i det investerade företaget. Allt fler finansiella aktörer intresserar sig för investeringar i företag som ej är marknadsnoterade och utbudet av private equity-fonder växer.

Checklistor för entreprenörer som funderar på riskkapital

Här är några checklistor som underlättar ditt sökande efter kapital och hjälp för vidareutveckling av företaget. För det finns många olika sätt att skaffa pengar och det finns fördelar och nackdelar med allt. Att få in riskkapital i företaget kan låta som guld och gröna skogar, vilket det kan vara, men ha koll på vad som krävs av dig och se till att hitta en partner som har en plan som även passar in på dina mål.

Externa finansieringsalternativ för entreprenörer

Här är en lista på olika alternativ för att hitta startkapital eller pengar för tillväxt.

 • Forsknings/utvecklingsstöd
 • Privatpersoner/affärsänglar 
 • Lokala företag/partners
 • Storföretags utvecklingsfonder
 • Villkorslån från Innovationsbron, ALMI, etc.
 • Lån från bank, ALMI
 • Finansiering via kund, leverantör
 • Factoring 
 • Offentligt stöd från till exempel kommuner, länsstyrelser och EU-bidrag 
 • Investmentbolag
 • Riskkapitalbolag

För vem passar finansiering med riskkapital?

 • För verksamheter med tillväxtpotential
 • För entreprenörer/projekt som välkomnar breddat ägande och kompetens
 • För entreprenörer som har förståelse för delägares behov av exit

Hur söka riskkapital - att tänka på

 • Gör din hemläxa – tag reda på vilka finansierings-alternativ som står till buds
 • Om riskkapital är ett alternativ, ta reda på vilka riskkapitalaktörer som passar 
 • Förmedla en kort presentation per telefon, brev eller e-post
 • Om intresse väcks – skicka en väl genomarbetad affärsplan eller en executive summary
 • Möten och analys - räkna med minst två månader
 • Riskkapitalaktörernas bedömningskriterier för projekt
 • Passar bransch och utvecklingsskede för riskkapitalbolaget/affärsängeln?
 • Har ledning/entreprenör relevant kompetens, erfarenhet och genomförandeförmåga?
 • Affärsidéns/teknikens unikhet, kopierbarhet och kundnytta
 • Affärsmodellen – hur tjäna pengar, intjäningsnivå?
 • Konkurrens – alternativ för kunden, hur starka/flexibla konkurrenter
 • Skalbarhet – hur expandera på nya marknader?
 • Exitmöjligheter – större företag i samma bransch respektive potential för börs
 • Potential kontra risk – vad kan företaget bli värt och hur stor chans att man når dit

Entreprenörens bedömningskriterier för val av riskkapitalbolag

Några tips för hur du ska välja rätt finansiär.

 • Grad av aktivt stöd, hands-on/hands-off
 • Relevant erfarenhet, till exempel av bransch och internationalisering
 • Tidigare track record
 • Finansiella resurser för kommande kapitalbehov
 • Nätverk för rekrytering, storkunder, partners etc.
 • Affärsmöjligheter med existerande portföljföretag
 • Tidsåtgång för investeringsbeslut
 • Personkemi
Ingenjör vid maskin

Svenska ingenjörer är unika – ta vara på dem!

Bästa sättet att genomföra ubåtsjakt är med en annan ubåt. Den svenska ubåten från Kockums varv med sin unika Stirling-motor... Läs mer
Adam Wessblad | 5 minuter
Sami Suleiman, vd på investmentbolaget Prescott Lewis. Författad av Annika Wihlborg

Rätt resurser och mental inställning rustar företaget för en intensiv tillväxtfas

Att befinna sig i en snabb tillväxtfas är en av de mest krävande situationer ett företag kan befinna sig i. Steget från en... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter

Riskkapitalisten mitt ibland oss, den lille företagaren!

Men har vi då inte en massa ”Riskkapitalister” mitt ibland oss? Vad är då inte ”egenföretagare”, förutom en människa... Läs mer
10 gyllene investeringsregler av Warren Buffett

10 gyllene investeringsregler av Warren Buffett

Här är Warren Buffetts bästa tips hur du lyckas med din investering 1. Oroa dig inte för vad som händer på aktiemarknaden utan... Läs mer
Redaktionen | 1 minuter

5 frågor och svar om riskkapital och hur du ror hem pengarna

Vi ställde fem frågor till Susanne om riskkapital, vad hon tittar efter och vad du som entreprenör kan förvänta dig när... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter
Starta eget budget: Hur man gör en företagsbudget

Starta eget budget: Hur man gör en företagsbudget

En viktig egenskap hos företagare och entreprenörer är ekonomiskt sinne - att kunna göra en starta eget budget för företaget.... Läs mer
Redaktionen | 6 minuter

Guide till affärsplan - så gör proffsen

En affärsplan kan ses som en karta över ett företags verksamhet och är en ingående beskrivning av företagets affärsidé,... Läs mer
Mats Johansson | 2 minuter

Tio tips för riskkapital

Jakten på finansiering är en utmaning för nästan alla framgångsrika företagare, vilket också visas i dramatiserad form i den nya... Läs mer

Prissättning av andelar i företag

Vi har tidigare understrukit hur viktig den personliga relationen mellan tillväxtföretagaren och investeraren är. Värderingen av... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Jämförelse mellan banklån, riskkapital och offentlig finansiering

BANKER FINANSIERINGSGRAD Lån kan vara lämpliga både vid långfristiga och kortfristiga investeringar, samt för att täcka... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter
Offentlig finansiering: Olika stödprogram och hur du ansöker

Offentlig finansiering: Olika stödprogram och hur du ansöker

OLIKA TYPER AV OFFENTLIG FINANSIERING Det finns olika typer av offentlig finansiering, där finansieringsform och villkor för stöd... Läs mer
Connect Sverige | 6 minuter

Venture capital-företag - att välja rätt partner som investerar

Antalet venture capital-företag i Sverige är för närvarande ca 120. Hur ska Du då kunna ta reda på vilka venture... Läs mer
Connect Sverige | 19 minuter
Draknästet från TV8

Hur vinner man en investerares hjärta?

Det är kul att titta på den svenska versionen av ”Dragons den” eller ”Draknästet” som jag tror den heter i svensk tappning.... Läs mer
Martin Gemvik | 4 minuter
10 tips för dig som vill söka bidrag till ditt företag

10 tips för dig som vill söka bidrag till ditt företag

Många är vi företagare som dagligen hör hur bidragsmöjligheterna står på rad. Politiker, företagsorganisationer, konsulter och... Läs mer
Johan Olson | 3 minuter
Börsnotera är inte alltid bäst

Börsnotera är inte alltid bäst

Att börsnotera ett företag är att flytta ut ägandet till en ansiktslös och obönhörlig kapitalplacerare. Men denna nya ägare... Läs mer
Adam Wessblad | 2 minuter