Vi har tidigare understrukit hur viktig den personliga relationen mellan tillväxtföretagaren och investeraren är. Värderingen av framför allt unga tillväxtföretag bygger inte i första hand på siffror och ekonomiska termer; en bra relation kan vara en avgörande faktor för ett investeringsbeslut.

Investeraren är alltså inte enbart intresserad
av att få en så stor ägarandel som möjligt till lägsta möjliga pris. Ytterst handlar dock ett investeringsbeslut om att tjäna pengar, och investerarens krav på avkastning på sin investering är högt.

Det är därför viktigt att förstå hur investerarenprissätter den ägarandel i företaget som han eller hon bedömer som nödvändig för att avkastningskravet ska uppfyllas.

AFFÄRSRISK OCH VÄRDERING

Ju tidigare skede som ett tillväxtföretag befinner sig i, desto svårare är det att bestämma dess värde. För att investeraren ska kunna bestämma ägarandelen ställd i relation till investeringens storlek, måste denne först värdera affärsrisken och bestämma sig för ett framtida värde på företaget.

Värdetidpunkten sammanfaller i regel med investerarens placeringshorisont och förmodade exit. Som nämnts tidigare är investerarens branschkunskap, erfarenhet och intuition samt relationen mellan investeraren och tillväxtföretagaren av mycket stor betydelse när investeraren värderar affärsrisken.

”Tillväxtföretagare underskattar i regel två saker när de söker riskkapital: finansieringsbehovets storlek och tiden för att utveckla företaget.”

VD, riskkapitalbolag

Nedanstående figur visar mycket översiktligt hur ett tillväxtföretags
aktiviteter förändras under dess olika utvecklingsfaser. Som en konsekvens av detta förändras också företagets värde och investerarens värderingsfokus.
Grafen visar priset på andelars utveckling inom företaget mellan två tidpunkter


För en investerare är det relationen mellan investeringens värde vid investeringstillfället och värdet vid en framtida exit som är intressant.

”Det är investeringens värde vid en exit som är viktig, inte värdet på andelen när jag gör investeringen.”

VD, riskkapitalbolag

ÄGARANDEL OCH PRIS

Tillväxtföretagaren har i regel ett bestämt önskemål när det gäller hur stor investering som denne vill att investeraren ska göra. Investeraren utgår i sin tur ifrån ett bestämt årligt avkastningskrav på sina investeringar.

Avkastningskraven varierar en hel del mellan olika investerare, men deras genomsnittliga årliga avkastningskrav kan grovt anges till ca 30 procent vad avser unga tillväxtföretag. (Ibland anges avkastningskravet som en genomsnittlig avkastning på investerarens hela investeringsportfölj.)

Eftersom investeraren måste räkna med att vissa investeringar
misslyckas, kan kravet på ett enskilt företags avkastningspotential dock vara betydligt högre.

När investeraren har bestämt sig för ett framtida värde på företaget,
till exempel om sex år, kan denne med utgångspunkt från avkastningskravet baklänges räkna ut hur stor ägarandelen måste vara, ställd i relation till storleken på den önskade investeringen. Mycket förenklat kan man säga att det är tillväxtföretagaren som sätter priset och investeraren som bestämmer andelen.

Priset och ägarandelen påverkas av:

  • Tillväxtföretagets investeringsbehov
  • Investerarens avkastningskrav
  • Investerarens bedömning av affärsrisken
  • Relationen mellan investeraren och tillväxtföretagaren
  • Din förhandlingsskicklighet.

För att komplettera uppräkningen bör även konjunktur och investeringstrender nämnas. Nedanstående matris visar i starkt förenklad form hur stor ägarandel en investerare måste ha i ett tillväxtbolag vid ett årligt avkastningskrav på 30 procent och en investeringshorisont på sex år.

Matrisen utgår ifrån fem olika antaganden
om ett tillväxtföretags framtida värde (mellan 20 och 100 miljoner kronor) samt ett kapitalbehov som varierar mellan 2 och 10 miljoner kronor.
Uppskattat framtida marknadsvärde av ett tillväxtföretag efter sex år

Den verkliga storleken på en investerares ägarandel
i unga tillväxtföretag varierar, men i genomsnitt ligger den på 25–30 procent. En allmän synpunkt bland investerare är dock att tillväxtföretagaren bör behålla en så stor andel av sitt företag att denne har kvar sin entusiasm och motivation.

Som nämnts i kapitel 4 blir det emellertid allt vanligare att investerare försöker begränsa sitt risktagande genom att syndikera sin investering med andra lämpliga investeringspartner.

Effekten av detta kan bli att den totala ägarandel som dessa partner erhåller kan bli betydligt högre än 25–30 procent i enskilda fall.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.