Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att initiera och leda rehabiliteringsprocessen. Detta innebär att arbetsgivaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att anställda som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada ska kunna återgå till arbetet så snart som möjligt.

För att rehabiliteringsprocessen ska bli effektiv krävs en god samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare. Båda parter måste vara flexibla och öppna för dialog för att hitta de bästa lösningarna. Arbetsgivaren bör skapa en stödjande miljö som uppmuntrar medarbetaren att vara öppen med sina behov och medarbetaren måste vara villig att ta ansvar för sin egen hälsa och arbetsåtergång.

En framgångsrik rehabilitering bygger på ett gemensamt ansvarstagande där arbetsgivare och medarbetare arbetar tillsammans för att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Genom att tydligt definiera och ta ansvar för sina respektive roller, kan de tillsammans främja en snabb och effektiv återgång till arbete, vilket gynnar både individen och organisationen.

Arbetsgivarens roll

 1. Utreda behovet av rehabilitering:
  • Arbetsgivaren ska tidigt identifiera behovet av rehabilitering genom regelbundna samtal och hälsokontroller.
  • Om en anställd är sjukskriven längre än 60 dagar, ska arbetsgivaren senast dag 30 initiera en rehabiliteringsutredning (plan för återgång i arbete)
 2. Upprätta en rehabiliteringsplan:
  • En skriftlig rehabiliteringsplan ska tas fram i samråd med den anställde och eventuellt med hjälp av företagshälsovården.
  • Planen ska tydligt definiera vilka åtgärder som behövs för att den anställde ska kunna återgå till arbetet.
 3. Anpassning av arbetsplatsen:
  • Arbetsgivaren kan vara skyldig att under en tid anpassa arbetsplatsen och arbetsuppgifterna så att de passar den anställdes aktuella arbetsförmåga. Detta kan inkludera ergonomiska justeringar, omfördelning av arbetsuppgifter, eller förändringar i arbetstider.
  • I vissa fall kan tekniska hjälpmedel eller utbildning vara nödvändiga anpassningar.
 4. Samordning med externa aktörer:
  • Arbetsgivaren ska samordna rehabiliteringsinsatser externa aktörer såsom Försäkringskassan, sjukvården, och företagshälsovården.
  • Det är viktigt att arbetsgivaren bidrar med relevant information och deltar aktivt i möten och avstämningar.
 5. Ekonomiska åtgärder:
  • Arbetsgivaren kan vara skyldig att stå för vissa kostnader i samband med rehabiliteringen, exempelvis kostnader för tekniska hjälpmedel eller utbildning.
  • Vid behov kan arbetsgivaren ansöka om stöd från Försäkringskassan för att täcka delar av dessa kostnader.

Medarbetarens roll

Medarbetaren har också ett ansvar i rehabiliteringsprocessen genom att:

 • Aktivt delta i utformningen och genomförandet av rehabiliteringsplanen.
 • Följa medicinska råd och rekommendationer.
 • Vara öppen och kommunicera sitt tillstånd och behov till arbetsgivaren.
 • Hålla arbetsgivaren informerad och lämna in läkarintyg till denne.

Genom att förstå sina skyldigheter och samarbeta kan arbetsgivare och medarbetare tillsammans skapa en framgångsrik rehabiliteringsprocess som leder till en effektiv och hållbar återgång till arbete.

Källa: Socialförsäkringsbalken, AFS arbetsanpassning 2020;5, Försäkringskassan, arbetsmiljölagen.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.