Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar

Under 2017 fram tills nu har det kommit en rad förslag från regeringen som berör dig som är företagare. Här är några som är av extra stor vikt.

1. ”Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar”

 

Ett krav från staten eller en kommun – avseende till exempel felparkeringsavgifter eller skatter – kan lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning utan att den betalningsskyldige har fått kännedom om betalningskravet. Det leder till en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. Regeringen föreslår lagändringar för att minska risken för att en privatperson drabbas av en betalningsanmärkning med anledning av en skuld som han eller hon inte känner till.

Läs mer här

2. ”Nya regler för europeiska småmål”

Det europeiska småmålsförfarandet är ett förenklat förfarande som kan tillämpas i gränsöverskridande tvister som rör mindre värden. EU har beslutat att förfarandet ska ändras så att det blir snabbare, enklare och billigare för konsumenter och företag att få sina tvister prövade.

Läs mer här

3. ”Bokföringsbrott i filialer”

 

Regeringen föreslår ändringar som klargör att ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen för den svenska verksamheten.

Läs mer här

4. ”Nytt regelverk om upphandling”

Propositionen innehåller bland annat förändringar i syfte att främja små- och medelstora företags deltagande i upphandlingar.

 

Läs mer här

5. ”Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)”

Läs mer här

6. ”Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser”

I propositionen föreslås ändringar i 7 kap. inkomstskattelagen. Den ena ändringen avser undantag från skattskyldighet för allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund när de bedriver näringsverksamhet.

Läs mer här

Övriga förslag som är intressanta att omnämnas:

7. Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

I promemorian föreslås att beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs. Vid beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet.

Läs mer här

8. Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

I promemorian föreslås att det införs en ordning med tillstånd för säsongsarbete som ska kunna beviljas utlänningar i tredje land som har erbjudits anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här.

Läs mer här

9. Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

I lagrådsremissen föreslås att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen justeras. Förslaget innebär att vid en bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda delägare – och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska hänsyn även tas till delägares eller någon närståendes verksamhet, dels i det företag som äger företaget som prövningen avser, dels i ett annat företag som ägs av det förstnämnda företaget.

Läs mer här

10. Personalliggare i fler verksamheter

På uppdrag av regeringen har Skatteverket lämnat förslag om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet.

Läs mer här

Om ni vill gå igenom listorna över alla propositioner som lämnas under 2017 kan ni läsa dem här:

Våren 2017

Hösten 2017

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.