Volkswagens manipulering av avgassystem i sina bilar har bidragit till att aktualisera ett ämne som ständigt bör finnas på företagens agenda, nämligen krishantering. Företag som har förberett sig och står rustade med en krishanteringsplan när krisen väl inträffar har betydligt bättre förutsättningar att hantera kriser än företag som inte funderat på hur de ska hantera den här typen av situationer.

Charlotte WibackEn tumregel när det kommer till kriskommunikation är att ärlighet alltid varar längst. Att försöka mörka eller smussla riskerar enbart att förvärra ett redan krisartat läge, sanningen brukar i allmänhet ändå komma fram förr eller senare.

Våga föreställa er ett ”Worst case scenario”

– En avgörande faktor för att lyckas hantera kriser på ett så effektivt sätt som möjligt är att ha en plan för hur situationen ska hanteras. Våga tänka utifrån hur ni skulle kunna hantera ett ”Worst case scenario”, en krissituation som får omfattande effekter mot företagets kärnverksamhet. Utgå från det scenariot när ni gör upp en handlingsplan, säger Charlotte Wibäck, vd på kommunikationsföretaget Animech och en av Jordbruksverkets utsedda kriskommunikatörer.

Hur du hanterar vardagliga konflikter på ett positivt sätt

Hon har lång erfarenhet av att arbeta i samband med internationella krissituationer i olika länder, kriser då grundläggande samhällsfunktioner inte alltid fungerar. Så allvarliga kriser utsätts sällan svenska företag för, men hanteringen av företagskriser har många likheter med andra typer av kriser.

Tydliga ansvarsområden och ett synkroniserat budskap

Många svenska företag har valt att anlita PR-byråer eller externa krishanteringskonsulter för sin kriskommunikation, men internationellt sett är det vanligare att man istället hanterar den här typen av kriser internt. Charlotte Wibäck anser att företag i första hand bör hantera krissituationer internt, det är en angelägenhet för ledningsgruppen.

10 tips om kriskommunikation

– Bestäm vem som ska vara er talesperson och vem som ansvarar för olika arbetsuppgifter om en krissituation uppstår. Bestäm också vilket budskap ni ska framföra, om ni inte är synkroniserade riskerar olika versioner av sanningen att läcka ut. Betrakta inte media enbart som er fiende, de kan även hjälpa er att nå ut med ert krishanteringsbudskap och därmed fylla en viktig funktion i ert krishanteringsarbete, säger Charlotte Wibäck.

Kriser hanteras bäst av interna medarbetare på plats

Företag som vill vara väl rustade inför en kris bör agera utifrån närhetsprincipen, vilket innebär att krisen hanteras bäst där den inträffat. De bör även agera utifrån likhetsprincipen, som säkerställer att verksamheten kan flyta på i princip som vanligt, även i samband med krissituationer. Det minimerar de ekonomiska effekterna av krisen och bidrar även till att minimera krisens interna påverkan.

– Företag bör också arbeta utifrån ansvarsprincipen, som innebär att man inte ska göra några stora förändringar internt, medarbetarna bör fortsätta ansvara för det de normalt ansvarar för. Det handlar om att det interna arbetet skall flyta på så bra som möjligt under krisen så att återhämtningen blir så smidig som möjlig, säger Charlotte Wibäck.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.