Media vs försäkring

En bransch som aktivt använder data i syfte för att stärka sin argumentation och införsäljning gentemot kund är mediebranschen. Med hjälp av en enorm tillgång till data som underlag för beslut kan medieköparen köpa antal visningar, antal klick på den plattform man anser att man får mest för pengarna. Detta går sedan att följa upp i efterhand för att se om man verkligen fått valuta för pengarna.

Även försäkringsbolagen sitter på en stor mängd data som skulle kunna användas i större utsträckning att pedagogiskt förklara varför ett bolag ser sig tvunget att höja premien eller erbjuda en mer begränsad försäkringsomfattning. Eller statistiskt visa varför ett visst försäkringsskydd har större sannolikhet att omfatta en skada för en specifik verksamhet. Särskilt som att bättre informerade köpare oftare innebär mer nöjda köpare.

Användning av Big data

Google, Facebook och Yahoo har alla omfamnat Big data konceptet vilket man skulle kunna säga är själva fundamentet för framgången i respektive affärsmodell. Även flera aktörer inom försäkringsbranschen har förstått vikten av Big data vilket inte minst revolutionerat området bilförsäkring, där beteendemönster analyseras för att erbjuda specialanpassade försäkringslösningar och individuell premiesättning. Här presenteras konsumenten för tydliga data och val, vilket denne kan använda för att påverka sin försäkringssituation i egenskap av bilförare och försäkringstagare.

Transparens är centralt

IT-konsultföretaget Itello har identifierat fyra centrala frågeställningar som driver förändringen i försäkringsbranschen:

  • Kundrelevans
  • Transparens
  • Disruptiv teknologi
  • Regelefterlevnad

Centralt för dessa frågeställningar är vikten av transparens: med hjälp av digitala verktyg behöver man bli bättre på att öppet redovisa priser och avgifter för sina försäkringserbjudanden (och de bakomliggande faktorerna bakom prissättningen). Genom att arbeta mer proaktivt och förebyggande med kunderna skapas tätare kundinteraktion vilket i längden genererar högre kundlojalitet.

Genom EU-direktiv, regler i Försäkringsavtalslagen (FAL) och branschrekommendationer är informations- och dokumentationsplikten idag långtgående för försäkringsbranschen, avgifter för olika fonder måste framgå liksom vilken analys som ligger bakom en kunds behov och vilken ersättning en försäkringsförmedlare tar ut.

Även om Itello i sin analys i första hand utgått från liv- och sparprodukter är utmaningarna desamma när det kommer till skadeförsäkring. Sakförsäkringsbolagens vilja att på ett djupare plan redovisa de bakomliggande orsakerna till premiehöjningar eller villkorsförändringar är generellt begränsad, till att istället ofta handla om slentrianmässiga hänvisningar till allmänt fler och dyrare skador eller höjda återförsäkringskostnader. 

Världen är global

Även om det är lätt att raljera över dåligt underbyggd argumentation för att få kunderna att betala högre premier så går det inte att bortse från att mycket av det som sker i försäkringsvärlden påverkas av vad som händer globalt. De allra flesta försäkringsbolag skyddar sin balansräkning genom att försäkra bort sina risker genom återförsäkring, oftast i globala återförsäkringsbolag. När skadorna ökar globalt påverkas tillgängligheten på kapital och riskviljan hos återförsäkringsbolagen, vilket i sin tur påverkar det man kallar för direktförsäkringsmarknaden dvs relationen mellan försäkringsbolaget och företaget. Och när ett utländskt försäkringsbolag ser en ökad skadefrekvens i t ex USA av en viss skadetyp får det ofta efterverkningar på hur man agerar på andra marknader i världen. Vilken påverkan det får för den enskilde kunden och i vilken utsträckning och varför tenderar oftast att vara mer oklart, då försäkringsbolagen sällan är särskilt pigga på att förklara detta mer i detalj annat än i mer generella termer.

Den digitala explosionen

I takt med att flera av FAANG-bolagen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) så småningom etablerar sig brett inom försäkringsmarknaden kommer inte bara användning av Big data för egen vinning att vara en konkurrensfördel gentemot övriga konkurrenter utan troligen kommer man kunna ha lättare att tillföra en transparens avseende bakomliggande premiefaktorer i dialogen med kund. 

Chefsanalytikern på Forrester Research, James McQuivey, sammanfattar det hela ganska bra i sin bok Digital disruption: “Companies that participate in this change will succeed, but those that don’t join in the disruption will find that they are no longer relevant to their customers.”

Har vi tur väljer ett antal befintliga aktörer inom skadeförsäkring att öka transparensen gentemot kund inom en snar framtid. Inte minst för sin egen skull.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.