Risktolerans

Inom begreppet Risk Management pratar man bland annat om risktolerans. Det bygger på riskidentifiering där olika risker identifieras, därefter görs en värdering av vilka risker som är oacceptabla och vilka som kan tolereras. Och de som är någonstans mitt i mellan.

En fara kan vara att gå över ett övergångsställe för att gå till affären samtidigt som det finns en risk att bli påkörd. Det handlar kort sagt om att värdera vad man vill utsätta sig för, sannolikheten och konsekvensen av det.

Huruvida man bestämmer sig för att tolerera eller inte tolerera vissa risker kan vara högst subjektivt och variera från fall till fall och från person till person.

Se även: 5 saker att tänka på kring försäkring som konsult

Olika syn på risk

Om man undantar själva affärsrisken så är troligen den största risken för ett företag att man inte kan producera en viss vara eller tillhandahålla en viss tjänst. Däremellan finns ett otal övriga risker där man kan leva med några och några kan göra så att man inte längre kan bedriva verksamheten. 

I försäkringsbranschen pratar man generellt om begreppet risk i termerna av riskurval, underförstått vilka verksamheter ett försäkringsbolag försäkrar och inte. Riskurvalet baseras huvudsakligen på kvantitativa och kvalitativa metoder. Till skillnad från konsumentförsäkring så råder ingen kontraheringsplikt inom företagsförsäkring vilket gör att försäkringsbolagen själva kan bestämma vilka verksamheter och kunder man önskar försäkra och inte. Frågan är dock om alla risker går att försäkra till rätt pris?

Försäkring och företag i otakt

Konsultföretaget PwC och CSFI (Centre for the study of financial innovation) genomför årligen den globala undersökningen ”Insurance Banana Skins”. Sedan 2019 har listan över risker som försäkringsbranschen upplever som de största hoten varit i princip densamma. På topp 10 listan återfinns risker som

 • Teknologi
 • Cyberhot
 • Ny konkurrens
 • Klimatförändringar
 • Kompetensbrist
 • Räntenivåer

Risker eller hot som många försäkringsbolag identifierar som hot mot sin egna verksamhet som intressant nog säkert även många företagare kan känna igen sig i. Vissa av riskerna är rena affärsrisker och vissa av dem försäkringsbara risker. Ironiskt nog sammanfaller de risker som försäkringsbranschen upplever som störst ofta med de som kunderna upplever som hot i sin vardag. Många försäkringsbolag resonerar allt mer i termer av att hellre undanta riskerna helt och inte försäkra verksamheterna alls, då man bedömer att man inte kan få betalt för risken i förhållande till de kostsamma skador man bedömer kan inträffa.

Lästips: Hur blir kunderna mindre otrogna?

Försäkring och risk

Om man googlar företagare och försäkring handlar de flesta träffarna om olika försäkringslösningar som marknadens aktörer erbjuder och vikten av att skaffa en företagsförsäkring och ”rätt” försäkring. Men ingen träff handlar om risk vilket kan tyckas märkligt eftersom försäkring i grund och botten handlar om att värdera risk. Det finns dock en del förklaringar till detta:

 • För försäkringsbolagen handlar det om vilka risker de vill försäkra och inte vilka de inte vill försäkra
 • Utgångspunkten är oftast inte kundernas behov utan hur verksamheter och risker kan mappas in i de olika produkterna som bolagen erbjuder
 • Väldigt många har aldrig själva drivit företag än mindre kommit i nära kontakt med företagande vilket lätt leder till ett inifrån-och-ut perspektiv

Alla som driver eget bolag eller någon gång varit företagare vet att det i grund och botten handlar om att ta risk, frågor man därför kan ställa sig är:

 • Vad är det värsta som kan hända i verksamheten och vilka ekonomiska konsekvenser får det?
 • Vilka risker kan jag själv bära ekonomiskt om de skulle inträffa? Behöver jag transferera risken genom att köpa försäkringsskydd för vissa risker? Jag kanske själv kan betala för ett inbrott som kostar 20,000kr men har svårare att betala för en brand som kostar 2,000,000kr.
 • Ibland är det svårt att köpa försäkringsskydd för vissa risker. Om man som företag är beredd att undanta vissa enskilda skadehändelser alternativt välja en betydligt högre självrisk för just en specifik skadehändelse blir skadan om den ändå inträffar inte lika kostsam för försäkringsbolaget vilket gör att man har möjlighet att få försäkringsskydd om än kanske något mer begränsat.
 • Vad kan jag som kund göra för att risken för försäkringsbolaget ska gå från en dålig till en bra risk? I försäkringsbranschen målas ofta verksamheter och risker i svart eller vitt trots att kunderna, om de blivit uppmärksammade på bristerna, kanske kunnat vidta vissa åtgärder och därmed minskat skadekostnaderna eller helt undvikit orsaken till skadan från början.
 • Går det att sätta pris på alla risker? Svaret borde ligga i sannolikheten för att en skada ska inträffa och premieuttaget i förhållande till den största möjliga skadekostnad som kan utbetalas. Givet att ett antal kriterier är uppfyllda som minimerar sannolikheten för att en viss skadehändelse inträffar eller dess påverkan borde det vara lättare att sätta pris på den kvarvarande risken som man som kund kan få ta ställning till.

Med en konstruktiv dialog med ett försäkringsbolag som förstår detta kan kunden göra medvetna val, något som alla parter tjänar på i slutändan.

Läs vidare: Konsten att få rätt försäkring


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.