Redaktionen har gått igenom de propositioner som ska behandlas av riksdagen efter sommaren. Av de propositioner som presenteras i statsrådsberedningens propositionsförteckning finner redaktionen två lagförslag av särskilt intresse för företagandet.

Lagförslagen är:

1. Enklare redovisningsregler för små företag (lagrådsremiss: Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin)
2. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Enklare redovisningsregler för små företag

Förenklingarna berör ett mycket stort antal företag. Av de aktiva svenska företagen är 98 procent mindre företag, de flesta med färre än 50 anställda. Mindre företag kommer inte längre behöva lämna upplysningar om bland annat lönekostnader, pensionskostnader, anställda i andra länder, optioner, egna aktier fördelade på aktieslag och detaljer om långfristiga skulder i sina årsredovisningar.

För att göra en ordentlig uppräkning på vad mindre företag inte längre kommer att behöva lämna upplysningar om, citeras lagrådsremissen s. 152:

”Mindre företag ska i fortsättningen inte vara skyldiga att lämna upplysningar om
- finansiella instrument och finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till verkligt värde,
- ränta som har räknats in i anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång,
- vinstandelsbevis, konvertibla skuldebrev, optioner och liknande rättigheter,
- de egna aktiernas fördelning på olika aktieslag,
- löner och andra ersättningar till personal och ledande befattningshavare,
- dotterföretag,
- långfristiga skulder post för post och vilka skulder som säkerheter har ställts för,
- säkerheter uppdelade på sådana som har ställts till förmån för företaget självt och sådana som har ställts till förmån för koncernföretag m.fl.,
- lån till ledande befattningshavare i ett koncernföretag eller lån som har lämnats med särskilt tillstånd, och
- fördelningen av de anställda på kvinnor och män och på olika länder.”

Mer om företagets redovisning

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Regeringen föreslår att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Lagen förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen.

Bland nyheterna kan följande nämnas:

- Föreningens verksamhet ska i ökad utsträckning kunna bedrivas i ett delägt företag.
- Möjligheterna att kommunicera elektroniskt med medlemmarna vidgas.
- Tydligare regler om medlemsförteckning införs.
- Det införs en möjlighet att anta s.k. investerande medlemmar som bidrar endast med kapital. Beloppsbegränsningen när det gäller förlagsinsatser från andra än medlemmar tas bort.
- Reglerna om föreningsstämman och styrelsen moderniseras och det blir enklare att ändra stadgarna samt besluta om likvidation och fusion.
- Kapitalskyddet förstärks genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

Flera av de föreslagna ändringarna omfattar även bostadsrättslagen, lagen om kooperativ hyresrätt samt lagstiftningen om kreditmarknadsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.

Lagförslaget ”Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin” föreslås av regeringen träda i kraft den 1 januari 2016 och lagförslaget ”Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar” föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Vilka propositioner kommer behandlas av riksdagen under hösten?
Förteckningen över de propositioner som ska behandlas senare under hösten är ännu inte publicerad, den förteckningen publiceras i samband med riksmötets öppnande i september. Redaktionen återkommer med en ny artikel i samband med detta!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.