Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar
Företagande.se har gjort ett urval av viktigare lagar/förordningar som trätt i kraft vid årsskiftet 2014/2015 och under första halvåret 2015. Vi har valt att berätta om de lagändringar som vi bedömer kan vara av speciellt intresse för företagare. En fullständig förteckning från Regeringen över de lagar och regler som anses vara av särskild betydelse i allmänhet dessa perioder, finner ni i Regeringens broschyrer här och här.

Första halvåret 2015

 

Av de lagar/förordningar som redovisats av Regeringen som särskilt viktiga under första halvåret 2015, har vi ansett följande tre lagar vara särskilt intressanta gentemot företag:

1. Lönesubventionerade jobb

Den första bestämmelsen som redaktionen på Företagande.se tyckte var särskilt intressant är att traineejobb införs som en form av subventionerad anställning. Målgruppen är arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år. Anställningen ska vara minst 50 % av en heltidsanställning och subventionen lämnas i längst 12 månaders tid. Den lämnas inom två sektorer - inom vissa delar av den s.k. välfärdssektorn och inom bristyrkesområden.
Lönesubventionen till arbetsgivaren uppgår upp till 85 % av lönekostnaden, dock högst 510 kronor per dag om det är en halvtidsanställning. I yrken där det råder brist på arbetskraft skapas traineejobb för unga som har varit arbetslösa i minst tre månader. Lönesubventionen uppgår här till 50 % av lönekostnaden, dock högst 300 kr per dag för en anställning på halvtid.

2. Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga

Regeringen slopar nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång inte har fyllt 25 år. Under perioden den 1 augusti till och med den 30 juni 2016 ska nedsättningen vara reducerad, för att därefter helt upphöra.

3. Regionala företagsstöd

Nya förordningar införs om statligt stöd till företag. Stöd får lämnas till investeringar och andra insatser för att främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i hela landet. Det nya statsstödsregelverket öppnar upp för utökade möjligheter att lämna stöd bland annat när det gäller bredbandsutbyggnad och energieffektivisering.

2014

 

Av fjolårets lagar/förordningar, som trädde i kraft runt omkring årsskiftet 2014/2015, kan följande vara av särskilt intresse för företagare:

1. Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering

Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Det här förbudet mot diskriminering ska gälla inom i stort sett samtliga samhällsområden. Det finns dock en rad undantag.

2. Höjd fordonsskatt

Fordonsskatten i det koldioxidbaserade systemet höjs för flertalet personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut sänks från 117 gram till 111 gram koldioxid per kilometer. Därtill höjs koldioxidbeloppet från 20 kronor till 22 kronor. För fordon som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle förutom gasol, höjs koldioxidbeloppet från 10 till 11 kronor. Den viktbaserade fordonsskatten höjs med ca 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med ca 14 procent för övriga lätta fordon.

3. Höjd beloppsgräns för att få använda förenklad faktura

 

Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura höjs från 2000 kronor till 4000 kronor.

4. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

För att underlätta för det växande intresset att investera i produktion av el från förnybara energikällor för egen förbrukning, införs en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

5. Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande

Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton begränsas. Detta kallas även pensionssparavdrag. Det fasta beloppet sänks från 12000 till 1800 kronor per år.

6. Bättre konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Den nya lagen syftar till att stärka konsumentskyddet vid automatisk avtalsförlängning, det vill säga när ett tidsbestämt avtal förlängs om inte konsumenten säger upp avtalet till avtalstidens utgång. Lagen innebär att en näringsidkare ska påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad innan avtalet senast måste sägas upp. Om näringsidkaren inte påminner konsumenten, ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet. Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter en förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid.

7. Ersättning för höga sjuklönekostnader

Ändringen innebär att man inför en ny ersättning för en arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader. Det här innebär att en arbetsgivare blir kompenserad för den sjuklönekostnad som överstiger en viss andel av arbetsgivarens totala lönekostnad. Arbetsgivaren ska kunna få sådan ersättning med högst 250 000 kronor per år.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.